TTLA: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại giai đoạn 2001 - 2015

Thứ ba - 02/06/2020 03:42

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hà Anh Tuấn                   2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 18 - 12 - 1979                                            4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV, ngày 29 tháng  12  năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại giai đoạn 2001 - 2015

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                        9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Thị Quế

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

 - Luận án tái hiện trên những nét chính của hoàn cảnh lịch sử, nội dung, quá trình triển khai chủ trương đối ngoại dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015

- Thông qua việc nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống cả trên phương diện lý luận cũng như thực tiễn chỉ đạo hoạt động đối ngoại của ĐCS Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015, luận án khẳng định những thành tựu, chỉ ra những hạn chế và đúc kết những kinh nghiệm bước đầu của Đảng trong quá trình lãnh đạo hoạt động đối ngoại giai đoạn này, nhằm góp phần tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo của ĐCS Việt Nam về hoạt động đối ngoại trong giai đoạn tiếp theo.

- Kết quả của luận án góp phần quan trọng vào việc cung cấp các luận cứ khoa học để làm sáng tỏ hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động đối ngoại ở Việt Nam. Mặt khác, đây sẽ là những đóng góp trong việc thực hiện chủ trương của Đảng về tổng kết lý luận và thực tiễn thời kỳ đổi mới. Tổng kết quá trình đổi mới tư duy lý luận cũng như lý luận về Đảng cầm quyền trong điều kiện lịch sử mới...

- Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy những nội dung về Lịch sử Đảng, về quan hệ quốc tế và đường lối đối ngoại của Đảng. Đồng thời, góp phần vào việc nâng cao kiến thức cho đội ngũ những người làm công tác đối ngoại, công tác giáo dục tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trên lĩnh vực đối ngoại trong các nhà trường.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có)

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có)

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

- Hà Anh Tuấn (2019),  "Quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của Việt Nam với các nước láng giềng (2001 - 2018)", Tạp chí Lịch sử Đảng (348), tr. 68-72.

- Hà Anh Tuấn (2019), "Quan hệ Việt Nam với một số nước lớn những năm đầu thế kỷ XXI", Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (10), tr. 64-66.

- Nguyễn Thị Quế, Mai Hoài Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo (Đồng chủ biên) (2019), Sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn đối với tiểu vùng sông Mekong mở rộng những năm đầu thế kỷ XXI và đối sách của Việt Nam, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.


                                                                            INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Ha Anh Tuan                                 2. Sex: Male

3. Date of birth: 18 - 12 - 1979                           4. Place of birth: Hai Duong

5. Admission decision number: 4618/2016/QĐ-XHNV by Rector of the University of Social Sciences and Humanities, VNU.              

Dated: 29-12-2016

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: The Communist Party of Vietnam leads of foreign affairs in the 2001 - 2015 period.

8. Major: History of the Vietnamese Communist Party            9. Code: 62 22 03 15

10. Supervisors: Ass. Prof, Dr. Nguyen Thi Que

11. Summary of the new findings of the thesis:

The thesis reappears on the main features of the historical context, content, the process of implementing foreign policy under the leadership of the Communist Party of Vietnam in the 2001-2015 period.

- Through a comprehensive and systematic study, both theoretically and practically, directing the external activities of the Communist Party of Vietnam in the 2001-2015 period, the thesis confirms the achievements, points out the limitations and summarizes the Party's initial experiences in leading foreign affairs in this period, in order to keep the renewal and strengthen the leadership of the Communist Party of Vietnam on foreign affairs in the next period.

- The results of the thesis make an important contribution to the provision of scientific arguments to clarify the theoretical issues and practice of renewing the Party's leadership on foreign affairs in Vietnam. On the other hand, these will be contributions to the implementation of the Party's policy on summarizing theories and practices of the renovation period. Summary of the process of renewing the theoretical thinking as well as the theory of the ruling party in new historical conditions ...

- The thesis can be used as a reference for researching and teaching the contents of the Party's History, about international relations and foreign policy of the Party. At the same time, the thesis also contributes to improving the knowledge of the foreign affairs staff, the activities of disseminating the Party's policies, guidelines and policies in the field of foreign affairs in schools.

12. Practical applicability, if any:

13. Futher research directions, if any:

14. Thesis-related publications: 

- Ha Anh Tuan (2019), "Vietnam's socio - economic cooperation with neighboring countries (2001 - 2018)", Journal of Party History (348), pp. 68-72.

- Ha Anh Tuan (2019), "Vietnam relations with some major countries in the early years of the 21st century", Asia - Pacific Economic Review (10), pp. 64-66.

- Nguyen Thi Que, Mai Hoai Anh, Nguyen Thi Phuong Thao (Authors) (2019), Strategic adjustment of major countries for the Greater Mekong sub-region in the early years of the 21st century and Vietnam's countermeasures, Political Publishing House, Hanoi.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây