TTLA: Tư tưởng thực chứng logic của R. Carnap

Chủ nhật - 02/08/2020 21:02

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Minh Hoàng                          2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 18 – 07 – 1993                                                          4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/QĐ- XHNV, ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng thực chứng logic của R. Carnap

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62.22.03.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Gia Thơ

                                                              2. TS. Phạm Quỳnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án góp phần nghiên cứu một cách có hệ thống tư tưởng của R. Carnap về cú pháp logic của ngôn ngữ, từ đó làm rõ quan niệm của triết gia này về chân lý logic cú pháp cũng như đánh giá tư tưởng của ông ở giai đoạn nghiên cứu cú pháp.

- Luận án góp phần nghiên cứu một cách có hệ thống tư tưởng của R. Carnap về ngữ nghĩa, từ đó làm rõ quan niệm của ông về chân lý logic ngữ nghĩa trên ba bình diện: phân tích – tổng hợp, nội hàm – ngoại diên, tất yếu – khả năng, đồng thời đánh giá tư tưởng của Carnap ở giai đoạn nghiên cứu nghữ nghĩa.

- Luận án góp phần nghiên cứu một cách có hệ thống tư tưởng của R. Carnap về xác suất và logic quy nạp, từ đó đánh giá tư tưởng của ông ở giai đoạn này.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy logic học và triết học phương Tây hiện đại nói chung, chủ nghĩa thực chứng logic nói riêng, các vấn đề về logic học hiện đại, phân tích logic ngôn ngữ... Đồng thời là tài liệu tham khảo cho các đối tượng sinh viên, học viên cao học triết học, ngôn ngữ học, đặc biệt là chuyên ngành logic học.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: lịch sử logic học, logic toán, logic phi cổ điển, logic ứng dụng trong tin học, logic trong luật pháp...

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

- Pham Minh Hoang (2019): “R. Carnap’s view on The Semantic System in Introduction to Semantics”, Journal of science, Ho Chi Minh University of education, Vol. 16 (5), pp. 191 – 199.

- Phạm Minh Hoàng (2019): “Quan niệm của R. Carnap về xác suất logic”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội 10 (77), 50 – 56.

- Pham Minh Hoang (2020): “R. Carnap’s view on method of extension and intension from the approach of logics”, Scientific Journal of Saigon University, Vol. 68, 36 – 44.

- Phạm Minh Hoàng (2020): “Quan niệm của Rudolf Carnap về “Cú pháp logic của ngôn ngữ””, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 2020: Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 181 – 193.

 

                                                                          INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Pham Minh Hoang                                                   2. Sex: Male

3. Date of birth: 18 – 07 – 1993                                                     4. Place of birth: Nam Dinh

5. Admission decision number: 3684/QD-XHNV on December 31, 2015 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, VNU.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Logical positivist thought of R. Carnap

8. Major: Dialectical materialism and historical materialism 

9. Code: 62.22.03.02

10. Supervisors: 1. Assoc. Prof.PhD. Nguyen Gia Tho

                             2. PhD. Pham Quynh

11. Summary of the new findings of the thesis:

- The thesis has contributed to the systematic analysis of R. Carnap's logical positivist thoughts on the logical syntax of language, thereby clarifying his conception of syntactic logical truth as well as evaluating his ideas at the period of syntax.

- The thesis has contributed to the systematic analysis of R. Carnap's logical positivist thoughts on semantics, thereby clarifying his conception of semantic logical truth on three side: analysis - synthesis, intension - extension, necessity – possibility and at the same time evaluating his ideas at the period of semantic research.

- The thesis has contributed to the systematic analysis of R. Carnap's logical positivist thoughts on probability and inductive logic, thereby evaluating his ideas in this period.

12. Practical applicability, if any: The thesis can be used as a basis for the study, teaching of logic and modern Western philosophy in general, logical positivism in particular, issues of modern logic, logical analysis of language... At the same time, it is a reference for students, Master students in philosophy, linguistics, especially in logics.

13. Further research directions, if any: history of logics, mathematical logic, non-classical logic, applied logic in informatics, logic in law…

14. Thesis-related publications:

- Pham Minh Hoang (2019): “R. Carnap’s view on The Semantic System in Introduction to Semantics”, Journal of science, Ho Chi Minh University of education, Vol. 16 (5), pp.191 – 199.

- Pham Minh Hoang (2019): “R. Carnap on logical probability”, Vietnam Journal of Social Science manpower 10 (77), pp. 50 – 56.

- Pham Minh Hoang (2020): “R. Carnap’s view on method of extension and intension from the approach of logics”, Scientific Journal of Saigon University, Vol. 68, pp. 36 – 44.

- Pham Minh Hoang (2020): “Rudolf Carnap’s view on “logical syntax of logic””, Proceeding of National Scientific Workshop 2020: Researching and Teaching foreign language, linguistics and international studies in Vietnam, Vietnam National University Press, Hanoi, pp.181 – 193.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây