TTLA: Chợ vùng biên và những năng động kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay

Thứ ba - 04/08/2020 06:13

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TẠ THỊ TÂM                    2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/09/1986                                                 4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Chợ vùng biên và những năng động kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay

8. Chuyên ngành: Nhân học                                                9. Mã số: 62 31 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Chính - TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã hệ thống hoá được các công trình nghiên cứu liên quan về chợ vùng biên. Trên cơ sở đó, luận án đã kế thừa và hoàn thiện, bổ sung các nghiên cứu trước đó.

Về mặt lý thuyết, luận án đã hệ thống sơ bộ các vấn đề có tính lý thuyết về vùng biên giới từ góc nhìn chính trị - dân tộc học, tiếp cận chợ vùng biên từ những gợi mở của lý thuyết không gian xã hội và mạng lưới xã hội.

Luận án đã nghiên cứu các đặc điểm chợ ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay.

Luận án làm rõ các tương tác, trao đổi và giao lưu về kinh tế - xã hội của các tộc người ở chợ vùng biên và vai trò của chợ trong đời sống sinh kế các tộc người ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay.

Luận án phân tích những tác động của hoạt động buôn bán và văn hóa - xã hội của chợ với đời sống các TNTS tại địa phương cũng như hiệu quả và hạn chế của các chính sách phát triển vùng biên, đặc biệt là chính sách phát triển thương mại ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

Kết quả nghiên cứu của luận án được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành Nhân học, Văn hoá học, Xã hội học,…

Luận án làm rõ chức năng, vai trò của chợ biên giới trong đời sống các tộc người ở biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích với các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách ở Trung ương và địa phương.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

            Chợ, chợ vùng biên, văn hoá chợ vùng cao, quan hệ tộc người liên và xuyên biên giới,...

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1. Tạ Thị Tâm (2016), “Quan hệ tộc người ở chợ vùng biên: Nghiên cứu trường hợp chợ Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai”, Tạp chí Bảo tàng & Nhân học (3), tr.72-84, ISSN: 0866-7616.

2. Tạ Thị Tâm (2017), “Đi chợ: Sinh kế mới của người Giáy ở vùng biên giới (Nghiên cứu ở vùng biên tỉnh Lào Cai)”, Tạp chí Bảo tàng & Nhân học (2), tr.76-85, ISSN: 0866-7616.

3. Tạ Thị Tâm (2017), “Những liên hệ trao đổi ở một chợ vùng biên”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc (8), tr.34-44, ISSN 2354-1512.

4. Tạ Thị Tâm (2017), “Quan hệ buôn bán Việt - Trung tại chợ Cốc Lếu, Lào Cai”, Tạp chí Khoa học (17), tr.127-137, ISSN 2354-1512.

5. Tạ Thị Tâm (2017), “Thực trạng hoạt động buôn bán nhỏ ở biên giới Việt - Trung những năm gần đây”, Tạp chí Khoa học (19), tr.116-125, ISSN 2354-1512.

6. Tạ Thị Tâm (2018), “Vai trò của người Việt trong phát triển thương mại và dịch vụ ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc”, Tạp chí Dân tộc học (4), tr.14-24, ISSN: 0868 7632.

7. Tạ Thị Tâm (2018), “Mạng lưới chợ ở vùng biên giới Việt - Trung”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc (10), tr.59-67, ISSN: 0868 3670.

8. Tạ Thị Tâm (2018), ““Buôn bán gia súc”: Sinh kế của người Hmông ở chợ vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc”, Tạp chí Khoa học (25), tr.160-167, ISSN 2354-1512.

9. Tạ Thị Tâm (2018), “Người Việt trong phát triển nông, lâm, ngư nghiệp ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc”, Tạp chí Khoa học (26), tr. 157-168, ISSN 2354-1512.

10. Tạ Thị Tâm (2018), “Bảo tồn phiên chợ vùng biên (Trường hợp chợ Đồng Văn, tỉnh Hà Giang)”, Tạp chí Nhân học & Bảo tàng (3&4), tr.58-65 ISSN: 0866-7616.

11. Tạ Thị Tâm (2018), “Các nghiên cứu về vùng biên giới ở Đông Nam Á và vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (12), tr.20-28, ISSN 0868-7239.

12. Tạ Thị Tâm (2018), “Người Hoa ở chợ vùng biên giới tỉnh Lào Cai”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia năm 2017 “Một số vấn đề về dân tộc, tộc người ở vùng biên giới và liên xuyên biên giới nước ta hiện nay, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, ISBN: 978-604-956-378-2.

13. Tạ Thị Tâm, Lý Cẩm Tú (2018), “Chính sách phát triển thương mại ở cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia năm 2017Một số vấn đề về dân tộc, tộc người ở vùng biên giới và liên xuyên biên giới nước ta hiện nay, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2018, ISBN: 978-604-956-378-2.

14. Tạ Thị Tâm (2019), “Sinh kế của người Hmông ở một chợ vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc”, Tạp chí Phát triển bền vững Vùng (4), tr.83-88, ISSN 2354-0729.

                                                                      INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: TA THI TAM                                   2. Sex: Female

3. Date of birth: 11/09/1986                                 4. Place of birth: Bac Giang

5. Admission decision number: 4618/2016/QĐ-XHNV dated 29/12/2016, Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Border Markets and Socio-Economic Dynamics in the Vietnam-China Borderlands Since 1990

8. Major:  Anthropology                                         9. Code: 62 31 03 02

10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Chinh and Dr. Nguyen Thi Thanh Binh

11. Summary of the new findings of the thesis:

The dissertation has systematized some relevant researches on border markets topic. On that basis, the dissertation has inherited and completed these previous studies.

Theoretically, the dissertation has given a preliminary theoretical system of the border region issues, from a political - ethnographic perspective, access to the border market from the suggestions of social spatial and social network theories.

The dissertation has metioned characteristics of markets in the Vietnam - China border region from 1990 to present.

The dissertation has clarified socio-economic interactions and exchanges of the ethnics in Vietnam-China border markets. Also, the role of these markets in livelihoods of ethnic groups in the Vietnam-China border areas from 1990 to present has been proved.

The dissertation has analyzed effects of trade and cultural - social activities in border markets on the life of local ethnic minorities, as well as the advantages and disadvantages of border development policies in Vietnam - China border areas, especially from 1990 to present.

12. Practical applicability, if any:

The research results of the thesis are used as references for students, graduate students, graduate students in Anthropology, Cultural, Sociology,...

The dissertation has shown the functions and roles of border markets in the life of ethnic groups on the Vietnam - China border areas from 1990 to the present. This is also a useful reference for managers and policy makers at central and local levels.

13. Further research direction, if any

Market, Border Markets, upland market culture, inter-ethnic relations and cross-border,...

14. Thesis - related publications

1. Ta Thi Tam (2016), “Ethnic relations in border markets: A case study of Coc Leu market, Lao Cai province”, Journal of Museum and Anthropology, 3, pp.72-84, ISSN: 0866-7616.

2. Ta Thi Tam (2017), “Go to the market: new livelihood of the Giay in border area”, Journal of Museum & Anthropology, 2, pp.76-85, ISSN: 0866-7616.

3. Ta Thi Tam (2017), “Exchange contacts at a border market”, Journal of Chinese Studies, 8, pp.34-44, ISSN: 0868 3670.

4. Ta Thi Tam (2017), “Vietnam-China trading relationship at Coc Leu market, Lao Cai province”, Journal of Sciences, 17, pp.127-137, ISSN 2354-1512.

5. Ta Thi Tam (2017), “The situation of small trading activities in the Sino-Vietnamese border in recent years”, Journal of Sciences, 19, pp.116-125, ISSN 2354-1512.

6. Ta Thi Tam (2018), “The role of Vietnamese in trading and services developmet in Sino-Vietnamese border areas”, Anthropology review, 4, pp.14-24, ISSN: 0868 7632.

7. Ta Thi Tam (2018), “Network of markets in Sino-Vietnamese border areas”, Journal of Chinese Studies, 10, pp.59-67, ISSN: 0868 3670.

8. Ta Thi Tam (2018), “Cattle trading: Livelihood of the Hmong in Vietnam-China border markets”, Journal of Sciences, 25, pp.160-167, ISSN 2354-1512.

9. Ta Thi Tam (2018), “The Viet in agriculture, forestry and fishery development in Sino-Vietnam border area”, Journal of Sciences, 26, pp.157-168, ISSN 2354-1512.

10. Ta Thi Tam (2018), “Preserving the border market (case of Dong Van market, Ha Giang province)”, Journal of Museum & Anthropology, 3&4, pp.58-65, ISSN: 0866-7616.

11. Ta Thi Tam (2018), “Studies on the Southeast Asia and Sino-Vietnamese border areas”, Journal of Southeast Asian Studies, 12, pp.20-28, ISSN 0868-7239.

12. Ta Thi Tam (2018), “Chinese in border markets of Lao Cai province”,Proceeding of the National Science Conference 2017 Some issues of ethnic and ethnic groups in Vietnam border areas and intermittently border today, Social sciences, publisher, Hanoi, ISBN: 978-604-956-378-2.

13. Ta Thi Tam, Ly Cam Tu (co-author, 2018), “Policy on trade development at Mong Cai border gate, Quang Ninh province”, Proceeding of the National Science Conference 2017 Some issues of ethnic and ethnic groups in Vietnam border areas and intermittently bordertoday, Social sciences, publisher, Hanoi, ISBN: 978-604-956-378-2.

14. Ta Thi Tam (2019), “The market in sustainable livehood development of ethnic groups in the Viet Nam - China border region”, Review of Regional Sustainable Development, 4, pp.83-88, ISSN 2354-0729.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây