TTLA: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Chủ nhật - 02/08/2020 21:02

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Hợi.         2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 05 -12-1982                                       4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  4618 /QĐ-XHNV ngày  29  tháng  12  năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                              9. Mã số: 62 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS,TS Lại Quốc Khánh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Một là, luận án phân tích các khái niệm công cụ: đạo đức, xây dựng Đảng về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về đạo đức. Từ việc nghiên cứu các tác phẩm và quá trình hoạt động thực tiễn, luận án hệ thống hóa, phân tích những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về đạo đức; làm sáng tỏ những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng.

Hai là, luận án phân tích những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức từ năm 2011 đến nay, thấy rõ những tác động thuận lợi và những khó khăn, thách thức; từ đó đánh giá thực trạng xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích những vẫn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết.

Ba là, trên cơ sở khung lý thuyết là tư tưởng Hồ Chí Minh, luận án phân tích những yếu tố tác động đến công tác xây dựng đảng về đạo đức trong thời gian 2011-2019. Đánh giá những thành tựu và hạn chế, chỉ ra nguyên nhân của thành tựu, hạn chế của xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ thực trạng, luận án phân tích những vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết.

Bốn là, luận án dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục tác động đến xây dựng Đảng về đạo đức trong tầm nhìn từ 2020 đến 2025. Từ đó, đề xuất phương hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường chính trị, các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp cơ sở cho thực tiễn công tác xây dựng đảng nói chung và xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

            Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành và địa phương cụ thể.          

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Trần Thị Hợi, “Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh, (3), tr.28-33.

- Trần Thị Hợi, “Về “phận sự của đảng viên và cán bộ” trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc” in trong sách Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia, Nxb Chính trị quốc gia, tr.130-140.

- Trần Thị Hợi, “Phong cách lãnh đạo dân chủ Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học Chính trị, (5), tr.13-17.

- Trần Thị Hợi, “Phong cách khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Tạp chí Cộng sản, (138), tr.22-26.

- Trần Thị Hợi, “Xây dựng Đảng về đạo đức - nền tảng của công tác xây dựng Đảng trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh (1), tr.89- 93.

- Trần Thị Hợi, “Dựa vào dân để xây dựng Đảng về đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Nghịp cầu Trí thức   2 (108), tr.38-42

- Trần Thị Hợi, Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

- Trần Thị Hợi, (viết chung), “50 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, giá trị lý luận và thực tiễn”. In trong sách Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa  của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia, Nxb Chính trị quốc gia, tr.329-337

 

                                                                   INFORMATION OF THE DOCTORAL THESIS

 

1. Full name:  Tran Thi Hoi                      2. Gender: Female

3. Date of birth: 05/12/1982                     4. Place of birth:  Nam Định

5. Admission decision number: 4618/QĐ-XHNV, Dated 29/12/2016

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title:  Building the Vietnamese Communist Party on morality according to Ho Chi Minh ideology in the current period

8. Major: Ho Chi Minh studies                                          9. Code: 62.31.02.04

10. Supervisors: Assoc. Prof. PhD. Lai Quoc Khanh

11. Summary of the new findings of the thesis: 

Firstly, the thesis analyzes the concepts of tool: morality, building the Party on morality, Ho Chi Minh ideology about building the Party on morality. By studying researches and practical activities, the thesis systematizes and analyzes the contents of Ho Chi Minh ideology about building the Party on morality; unravels the ideology’s theoretical and practical values .

Secondly, the thesis analyzes the factors affecting the task of building the Party on morality from 2011 to the present, clearly finding out the favorable impacts and difficulties, challenges; From there, to assess the current situation of building the Communist Party of Vietnam on morality according to Ho Chi Minh ideology; to analyze issues that need to be further addressed. 

Thirdly, based on the theoretical framework of Ho Chi Minh ideology, the thesis analyzes the factors affecting the work of building the Party on morality in the period of 2011-2019. To evaluate achievements and limitations, to point out the causes of achievements and limitations in building the Party on morality according to Ho Chi Minh ideology. From the current situation, the thesis analyzes the arising issues that need to be further addressed.

Fourthly, the thesis predicts the situation of the world and the country which continue to impact on building the Party on morality in the vision from 2020 to 2025. Then, to propose directions and some solutions to improve the efficiency of building the Party on morality in the current period according to Ho Chi Minh ideology.

12. Practical applicability

The research results of the thesis can serve as a reference for research, teaching and learning of Ho Chi Minh ideology in political schools, universities and colleges in Vietnam

The research results of the thesis contribute to provide a basis for the practice of building a party in general and building a Party on morality in particular.

13. Further research directions

Building the Party on morality based on Ho Chi Minh ideology associated with specific functions and tasks of each branch and locality.

14. Published works related to the thesis:

- Tran Thi Hoi, "The issue of building the Party on morality in Ho Chi Minh ideology", Journal of Ho Chi Minh Studies (3), pp.28-33.

- Tran Thi Hoi, "On the" duties of party members and cadres "in the work on " Modifying the way of working " in the book Modifying the way of working - Theoretical and practical issues, Proceedings of Conference at National level, National Political Publishing House, pp.130-140.

- Tran Thi Hoi, "The style of democratic leadership of Ho Chi Minh", Journal of Political Science (5), p.13-17.

- Tran Thi Hoi, "Scientific style of President Ho Chi Minh", Communist Review (138), pp.22-26.

- Tran Thi Hoi, "Building the Party on morality - the foundation of Party building work in Ho Chi Minh ideology", Journal of Ho Chi Minh Studies,(1), pp.89-93.

- Tran Thi Hoi, "Relying on the people to build a Party on morality in Ho Chi Minh ideology", Journal of the Bridge of Knowledge 2 (108), pp.38-42

- Tran Thi Hoi, Leadership and management style of Ho Chi Minh - Theoretical and practical values, National Political Publishing House, Hanoi.

- Tran Thi Hoi, (co-writers), "50 years of work on Improving revolutionary ethics, eliminating individualism, theoretical and practical values" in the book Improving revolutionary ethics, eliminating individualism of Ho Chi Minh - the theoretical and practical value for the current Party building work. Proceedings of National Science Conference, National Political Publishing House, pp.329-337

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây