TTLA: Bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh

Thứ ba - 04/08/2020 06:13

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Ngọc Minh           2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/10/1984                                                      4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3253/2016/QĐ-XHNV, ngày 30 tháng 09  năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                                  9. Mã số: 62310204

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Một là, làm rõ khái niệm môi trường, tự nhiên, môi trường tự nhiên, bảo vệ môi trường tự nhiên và đặc biệt là quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên.

Hai là, phân tích làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của môi trường tự nhiên và tầm quan trọng, sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường tự nhiên.

Ba là, trên cơ sở nghiên cứu các tác phẩm và quá trình hoạt động thực tiễn, luận án phân tích làm rõ nội dung quan điểm Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên.

Bốn là, vận dụng và phát triển quan điểm Hồ Chí Minh vào đánh giá thực trạng bảo vệ môi trường tự nhiên ở nước ta, từ đó chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của thành tựu, hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường tự nhiên; phân tích những vấn đề đặt ra cần giải quyết.

Năm là, phân tích những yếu tố tác động và định hướng định hướng bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu vận dụng và phát triển quan điểm Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

 Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho giảng dạy các môn lý luận chính trị đặc biệt là môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường Đại học, cao đẳng Tài nguyên và Môi trường.

 Kết quả nghiên cứu của luận án cũng góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành và trong nhân dân.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Hoàng Thị Ngọc Minh (2016), “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường qua tác phẩm Di chúc”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (242), tr.25-27.

- Hoàng Thị Ngọc Minh (2016), “Giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (241), tr.14-16.

- Hoàng Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Bình (2017), Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập quốc tế ở Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Nxb. Lao động – Xã hội, Hà Nội, tr.340-347.

- Hoàng Thị Ngọc Minh (2018), “Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường của Đảng ta hiện nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (kỳ I tháng 9), tr.201-205.

- Hoàng Thị Ngọc Minh (2018), “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước về bảo vệ môi trường theo quan điểm Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (2b), tr.192-202.

- Hoàng Thị Ngọc Minh (2018), “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tấm gương sáng về bảo vệ môi trường”, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông (tháng 12), tr.36-39.

- Doãn Hồng Nhung (chủ biên), Hoàng Thị Ngọc Minh, Phạm Quang Phương, Nguyễn Thị Bình (2018), Pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội.

- Hoàng Thị Ngọc Minh (2019), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường”, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam (3), tr.90-95.

- Hoàng Thị Ngọc Minh (2019), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên và ý nghĩa thời đại của nó”, Tạp chí Triết học (8), tr.80-87.

- Hoàng Thị Ngọc Minh (2019), “Quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên – sự vượt trước về tư duy và hành động, Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông (8), tr.20-26.

Hà Nội, ngày 03   tháng 8    năm 2020

                                                                      INFORMATION ABOUT THE THESIS THESIS

1. Full name: Hoang Thi Ngoc Minh                                       2. Sex: Female

3. Date of birth: October 10, 1984                                          4. Place of birth: Thanh Hoa

5. Recognition decision number: 3253/2016 / QD-XHNV, September 30, 2016 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, VNU

6. Changes in academic process: No.

7. Official thesis title: Presently protecting the natural environment in Vietnam from Ho Chi Minh's point of view

8. Major: Ho Chi Minh studied

9. Code: 62310204

10. Scientific instructor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Kim Dung

11. Summary of new findings of the thesis:

- Firstly, clarifying the concept of environment, nature, natural environment, protecting the natural environment and especially Ho Chi Minh's view on protecting the natural environment.

- Second, analyzing and clarifying Ho Chi Minh's view on the role of the natural environment and the importance and necessity of protecting the natural environment

- Thirdly, on the basis of studying the works and the actual operation process, the thesis analyzes the content of Ho Chi Minh's viewpoint on natural environment protection.

- Fourthly, apply and develop Ho Chi Minh's perspective in assessing the reality of protecting the natural environment in our country, thereby pointing out achievements, limitations and causes of achievements, limitations in work. protect the natural environment; analyze the posed issues to be solved.

- Fifthly, analyzing the impact factors and orienting the protection of the natural environment in Vietnam. On that basis, propose a number of major solutions to apply and develop Ho Chi Minh's view on the protection of the natural environment in Vietnam in the coming time.

12. Practical applicability: (if any)

The research results of the thesis can serve as a reference for teaching political theory subjects especially Ho Chi Minh Thought subjects at Natural Resources and Environment Universities and Colleges.

 The research results of the thesis also contribute to raising the awareness of environmental protection of all levels, sectors and people.

13. Further research directions: (if any)

14. Published works related to the thesis:

- Hoang Thi Ngoc Minh (2016), "Studying and following Ho Chi Minh's moral example of environmental protection through the will", Journal of Theoretical Education (242), pp.25-27.

- Hoang Thi Ngoc Minh (2016), "The value of Ho Chi Minh's thought on environmental protection in the cause of industrialization - modernization", Journal of Theoretical Education (241), pp.14-16

- Hoang Thi Ngoc Minh, Nguyen Thi Binh (2017), “Strengthening the state management of environmental protection in the period of international integration in Vietnam”, Proceedings of scientific workshops, Publishing House. Labor - Society, Hanoi, pp.340-347.

- Hoang Thi Ngoc Minh (2018), "Improving the effectiveness of our Party's environmental protection in accordance with the Ho Chi Minh Thought", Journal of Education and Social Affairs (Part I, September), pp.201-205 .

 - Hoang Thi Ngoc Minh (2018), "Some solutions to improve the efficiency of the State's management of environmental protection from Ho Chi Minh's perspective", Journal of Social Sciences and Humanities (2b), pp.192-202.

- Hoang Thi Ngoc Minh (2018), "President Ho Chi Minh - A good example of environmental protection", Journal of Political Theory and Communication (December), pp.36-39.

- Doan Hong Nhung (chief editor), Hoang Thi Ngoc Minh, Pham Quang Phuong, Nguyen Thi Binh (2018), Law on environmental protection in Vietnam, Publishing House. Ha Noi national university.

- Hoang Thi Ngoc Minh (2019), "Ho Chi Minh's thought on environmental protection", Vietnam Journal of Social Science (3), pp.90-95.

- Hoang Thi Ngoc Minh (2019), "Ho Chi Minh's thought on protecting the natural environment and its meaning", Journal of Philosophy (8), pp.80-87.

- Hoang Thi Ngoc Minh (2019), “Ho Chi Minh's view on the protection of the natural environment - a transcendence of thinking and action, Journal of Political Theory and Communication (8), pp.20 -26.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây