TYLA: Báo chí trên điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay

Thứ sáu - 27/09/2019 05:52

Tên tác giả: PHAN QUỐC HẢI

Tên luận án: Báo chí trên điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay

Ngành khoa học của luận án:  Báo chí học

Chuyên ngành: Báo chí học                                   Mã số: 62 32 01 01

Tên đơn vị đào tạo Sau đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

1.1. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở khung lý thuyết, luận án nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng sản phẩm báo chí trên điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay thông qua phân tích nội dung, hình thức, phương thức sản xuất, chuyển tải thông tin và công chúng. Trên cơ sở đó, luận án sẽ khái quát hóa những vấn đề đặt ra từ góc nhìn báo chí học, đồng thời dự báo xu hướng phát triển và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả báo chí trên điện thoại di động trong tương lai.

1.2. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là Báo chí trên điện thoại di động tại Việt Nam hiên nay.

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

2.1.  Phương pháp luận:

- Phương pháp luận chung: Luận án sử dụng phép duy vật biện chứng và quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, của Đảng về báo chí truyền thông, lý luận báo chí truyền thông và quan điểm thực tiễn.

- Phương pháp luận chuyên ngành: Sử dụng lý thuyết Quyết định luận kỹ thuật của McLuhan, lý thuyết Sử dụng và hài lòng Ikuo Takeuchi, Elihu Katz, Denis McQuail và Lý thuyết Mô hình truyền thông của Claude Shannon và Warren Weaver

2.2. Phương pháp công cụ:

- Phương pháp nghiên cứu nghiên cứu định tính (phân tích tài liệu, phỏng vấn sâu, phỏng vấn tham dự).

- Phương pháp nghiên cứu định lượng (phỏng vấn Anket).

3. Các kết quả chính và kết luận

3.1. Các kết quả chính

- Xây dựng hệ thống lý thuyết về báo chí trên điện thoại di động, bao gồm khái niệm, đặc điểm, qui trình sản xuất và xuất bản.

- Xác định hình thức sản phẩm báo chí trên điện thoại di động qua giao diện, video, audio, hình ảnh. Các yếu tố này có nhiều điểm khác biệt so với phiên bản web.

- Nội dung phản ánh của báo chí trên điện thoại di động ngắn gọn, súc tích, ưu tiên nhiều cho các lĩnh vực chính trị-xã hội, giải trí và chỉ dẫn.

-Công chúng báo chí trên điện thoại di động tại Việt Nam là công chúng độ tuổi trẻ, có nhu cầu thông tin thời sự, giải trí cao, thường xuyên bận rộn và rất thích tiếp cận các thông tin ngắn gọn, rực quan và có tính cá nhân hóa.

- Phương thức sản xuất của báo chí trên điện thoại di động là đa nguồn, đa chiều, nhiều thành phần bao gồm nhiều nội dung từ nhà sản xuất và người dùng. Phương thức xuất bản của báo chí trên điện thoại di động là đa nền tảng, đa kênh, là tự tìm đến người dùng, là đo lường và gợi ý người dùng.

Báo chí trên điện thoại di động tạo ra một hệ sinh thái mới: hệ sinh thái nguồn phát, hệ sinh thái kênh truyền, hệ sinh thái nội dung và hệ sinh thái người dùng.

3.2. Kết luận

- Báo chí trên điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay là một dạng báo chí có hình thức tương đối độc lập so với phiên bản trên web. Nội dung chủ yếu sử dụng lại nội dung của phiên bản web trừ một số kênh của phát thanh và truyền hình sản xuất riêng cho điện thoại.

- Qui trình sản xuất và phát hành báo chí trên điện thoại di động vừa là qui trình chung vừa có điểm khác so với sản xuất web. Điểm riêng là, sử dụng phương tiện ba trong một: điện thoại thông minh được sử dụng vừa làm công cụ sản xuất, vừa là kênh xuất bản và là thiết bị để tiếp nhận thông tin, công chúng trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm, nội dung chủ động tìm đến người dùng qua các ứng dụng, xuất bản đa nền tảng.

- Đã hình thành nên một bộ phận công chúng báo chí trên điện thoại di động tại Việt Nam. Bộ phận công chúng này có mối quan hệ khắng khít với công chúng chung của báo chí Việt Nam nhưng có những đặc điểm, nhu cầu, thói quen, sở thích khác.

  SUMMARY OF DOCTORAL THESIS

The author’s name: PHAN QUỐC HẢI

Thesis title: Press on mobile phones in Vietnam today

Scientific branch of the thesis: Journalism 

Major:  Journalism                                                  Code: 62 32 01 01

The name of postgraduate training institution: University of  Social sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

1. Thesis purpose and objectives

On the basis of the theoretical, the thesis studies, surveys and assesses the current situation of press products on mobile phones in Vietnam today through analyzing the content, forms and information transmission modes of production and the public. On that basis, the thesis will generalize the issues raised from the journalistic perspective, and forecast the development trend and propose solutions to improve press effectiveness on mobile phones in the future.

The object of the thesis research is  press in mobile phone in Vietnam today.

2. Research methods

- General methods: The thesis uses dialectical materialism and views of Marxism-Leninism, Ho Chi Minh's thoughts, and the Vietnamese Communist Party of communication and journalism.

- Specialized methods: Theory of Technological determinism of McLuhan's, theory of uses and gratifications of Ikuo Takeuchi, Elihu Katz, Denis McQuail and Theory of communication model by Claude Shannon and Warren Weaver  and  communication model 4.0.

- Qualitative research methods (document analysis, in-depth interviews, attendance interviews).

- Quantitative research methods (interview Anket).

3. Major results and conclusions

3.1. The major results

-  Develop a system of press theory on mobile phones, including concepts, characteristics, production and publishing processes.

-  Determine the form of press products on mobile phones including interface, video, audio, images. These factors  have many differences compared to the web version.

-  The content of the press on mobile phones is brief, concise, giving priority to the political-social, entertainment and instruction areas.

- The public of press on mobile phone in Vietnam is young people, with high demand for news and entertainment, is often busy and likes to access short and brilliant information and has personalization.

- The methods of press on mobile phone production are multi-source, multi-dimensional, many components. Content of press products of press on mobile phone is come by  producers and users. The method of press on mobile phone publishing is multi-platform, multi-channel,  self-searching, user measurement and user suggestion.

The press on mobile phone create a new ecosystem: the source ecosystem, the channel ecosystem, the content ecosystem and the user ecosystem.

3.2. Conclusions

- The press on mobile phones in Vietnam is a form of press with a relatively independent form compared to the web version. The main content is used by the content of the web version.While production radio and television is own products.

-The press on mobile phones in Vietnam uses three-in-one means: production tools, publishing channels and equipment to receive information; the public is directly involved in the production process; the content is actively sought to users by applications. The products is published  by Multi-platform.

-The public of press on mobile phone has appeared in Vietnam.This public has a close relationship with the general public of Vietnamese newspapers but has other characteristics, needs, habits and interests.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây