TYLA: Thơ lục bát từ truyền thống đến hiện đại

Chủ nhật - 27/10/2019 23:27

         Tên tác giả:  Trần Văn Trọng

         Tên luận án: Thơ lục bát từ truyền thống đến hiện đại

         Ngành khoa học của luận án: Văn học

         Chuyên ngành: Lý luận văn học.   Mã số: 62 22 01 20

         Tên đơn vị đào tạo Sau đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

- Đề tài hướng tới mục tiêu là phát hiện và khẳng định giá trị tư tưởng, giá trị thẩm mỹ của thơ lục bát truyền thống, sự tiếp biến của thơ lục bát hiện đại, các hiện tượng thơ, các nhà thơ, các phong cách thơ lục bát tiêu biểu. 

- Đối tượng nghiên cứu của luận án là thể thơ lục bát với các phương diện biểu hiện từ khi mới hình thành, qua các giai đoạn phát triển, cho đến hôm nay.

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

     - Các phương pháp nghiên cứu chính: phương pháp lịch sử - xã hội; phương pháp loại hình; phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp tiếp cận thi pháp học.  

     - Luận án còn sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành, phương pháp cấu trúc, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê… và các thao tác nghiên cứu khác.

3. Các kết quả chính và kết luận

     3.1. Các kết quả chính

- Luận án làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thể loại và thể lục bát, nét độc đáo của thể lục bát trong các thể thơ, đồng thời phân tích, đánh giá các xu hướng nghiên cứu thơ lục bát trên các vấn đề chung, đặc biệt là vấn đề truyền thống và hiện đại.

     - Luận án đưa ra một cái nhìn khái quát về nguồn gốc, sự hình thành, các giai đoạn phát triển của thể lục bát, đi sâu phân tích đặc trưng thể loại thơ lục bát.

     - Từ việc tìm hiểu khái niệm truyền thống và những giá trị truyền thống, luận án chỉ ra những giá trị cốt lõi, những trường hợp điển hình của thơ lục bát truyền thống.

     - Qua khái luận về hiện đại, tính hiện đại, sự tiếp biến truyền thống và hiện đại trong thơ, luận án làm sáng tỏ mối quan hệ truyền thống và cách tân, những hiện tượng tiêu biểu của thơ lục bát hiện đại.

     3.2. Kết luận

     - Thơ lục bát mang đậm tính dân gian, tính dân tộc, tính truyền thống. Là thơ cách luật, nhưng nó lại chấp nhận mọi sự tìm tòi, sáng tạo về âm luật; khả năng biểu đạt nội dung của nó khá linh hoạt, tuỳ thuộc vào những trường hợp vận dụng cụ thể.

     - Lục bát hiện đại vừa kế thừa truyền thống vừa có những cách tân. Cảm hứng vẫn thiên về tinh thần yêu nước, nhân đạo, bản sắc văn hoá dân tộc, nhưng quan trọng hơn là cái tôi cá tính được bộc bạch thành thật trước chính mình và trước cuộc đời.

     - Với bản lĩnh truyền thống mà hiện đại, thơ lục bát bước ra với thế giới rộng lớn, cho thấy tầm vóc của văn hoá Việt, nhân cách Việt, tầm vóc của đất nước và con người Việt Nam.

                                                          SUMMARY OF DOCTORAL THESIS

                - The author’s name:  Tran Van Trong

                - Thesis title:Six - eight peotry from traditional to modern

                - Scientific branch of the thesis: Literature

                - Major: Literature Theory                       Code: 62.22.01.20

                - The name of postgraduate training institution:  University of Social Sciences and

                  Humanities, Vietnam National University - Ha Noi.

       1. Thesis purpose and objectives:

- Thesis towards development goals, affirms the value of thought and the aesthetic of the six - eight poetry tradition, the next turn of the six – eight poetry modern, the phenomenon poetry, the poet, six - eight poetic style typical.

- Research object of the thesis is six – eight category poetry with the expression from the new formation, through the development phase, until to day.

2. Research methods:

- The main research methods: Method history – social; method type study; method analysis; method synthetic; method approach enforcement poems study.

- Thesis also uses methods of interdisciplinary research; method the structure; methods the compare; method the statistics… and methods research other.

3. Major results and the conclusions:

        3.1. The major results

      - The thesis clarifies basic argument category and types of six - eight poetry; excellent features of types six – eight poetry in categories poetry. At the same time anlysis, reviews the trends research six – eight poetry on the general problem, special problem traditional and modern.

      - The thesis analysis overview of the formation, source, the stage of development of types six – eight poetry. In depth anlysis featured of types six – eight poetry.

      - From the analysis of the traditional concept, tradition values, the thesis takes out the core values, the typical case of six – eight poetry traditional.

      - Through conceptual discussion about modern and modernity, next turn the tradition and modern in poetry, this thesis clarifies relationship between traditional and renewal. The typical phenomenon of six – eight poetry modern.

      3.2. Conclusions

      - Six – eight poetry contained folk, ethnicity, traditional, thuogh ways law but it accepts all the to explore, creation of law, ability to express content, depending on the case use specific.

      - Six – eight modern both inheritance tradition and renewal. Inspiration is still confused about patriotism, humanitarian, cultural identity ethnic. But more important is ego is personality and revelation honest to yourself and life.

      - With traditional but modern field, six – eight poetry step out to the big wide world, shows the stature of Vietnamese culture personality, stature of the country and people of Vietnam. 

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây