TYLA: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại giai đoạn 2001 - 2015

Chủ nhật - 27/10/2019 22:35

Tên luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại giai đoạn 2001 - 2015

Ngành khoa học của luận án:  Lịch sử

Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                    Mã số: 62 22 03 15

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

- Mục đích nghiên cứu của luận án: Luận án rõ hoàn cảnh ra đời, nội dung, quá trình triển khai chủ trương đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015, từ đó rút ra nhận xét và kinh nghiệm nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hoạt động đối ngoại.

- Đối tượng nghiên cứu của luận án: là chủ trương đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình chỉ đạo của Đảng trong hoạt động đối ngoại giai đoạn 2001 - 2015.

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

Để thực hiện luận án, tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp lôgíc. Phương pháp lịch sử được quán triệt trong phân kỳ, trình bày tiến trình ra đời, phát triển của mỗi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là cơ sở khoa học cho việc đúc rút các nhận xét và kết luận. Phương pháp lôgíc được thể hiện trong trình bày nội dung từng chương, tiết, đặc biệt là những vấn đề mang tính khái quát như rút ra nhận xét, khái quát thành tựu và kinh nghiệm. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng một số phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, phương pháp nghiên cứu liên ngành...

3. Các kết quả chính và kết luận

3.1. Các kết quả chính

- Luận án tái hiện trên những nét chính của cơ sở hoạch định, nội dung, quá trình triển khai chủ trương đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015

- Thông qua việc nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống cả trên phương diện lý luận cũng như thực tiễn chỉ đạo hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2001 - 2015, luận án khẳng định những thành tựu, chỉ ra những hạn chế và đúc kết những kinh nghiệm bước đầu của Đảng, trong quá trình lãnh đạo hoạt động đối ngoại giai đoạn này nhằm góp phần tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoạt động đối ngoại trong thời gian tới, phục vụ tốt hơn yêu cầu cách mạng.

- Kết quả của luận án góp phần quan trọng vào việc cung cấp các luận cứ khoa học để làm sáng tỏ hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động đối ngoại ở nước ta hiện nay. Mặt khác, đây sẽ là những đóng góp trong việc thực hiện chủ trương của Đảng về tổng kết lý luận và thực tiễn thời kỳ đổi mới: tổng kết lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới (1986-2019); tổng kết quá trình đổi mới tư duy lý luận của cũng như lý luận về Đảng cầm quyền trong điều kiện lịch sử mới...

3.2. Kết luận

- Đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn 2001- 2015 là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác; Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc và khu vực

Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn liên tục, nhất quán trong mục tiêu, tư tưởng, nguyên tắc, phương châm và quá trình thực hiện cụ thể, kế thừa được thành quả của các thời kỳ trước, có khả năng tự đổi mới mạnh mẽ để vươn lên ngang tầm với những yêu cầu, đòi hỏi của thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những kết quả và thành tựu đạt được trong thực tiễn hoạt động đối ngoại từ năm 2001 đến nay là sự khẳng định tính đúng đắn trong tư duy chiến lược đối ngoại, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trước những thay đổi của thời cuộc. Đó là cơ sở quan trọng tiếp tục đưa công cuộc hội nhập quốc tế của nước ta hướng tới mục tiêu đã được xác định, phục vụ sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

                                                                                    SUMMARY OF DOCTORAL THESIS

The author’s name: Ha Anh Tuan

Thesis title: The Communist Party of Vietnam leads of foreign affairs in the 2001 - 2015 period.

Scientific branch of the thesis: History

Major: History of the Vietnamese Communist Party                 Code: 62 22 03 15

1. Thesis purpose and object of the thesis research

- Thesis purpose:  

The thesis clearly bases the planning, content and process of implementing foreign policy under the leadership of the Communist Party of Vietnam in the 2001-2015 period, from which comments and experiences are drawn. Experiments to strengthen the Vietnammese Communist Party's leadership in foreign affairs.

- Thesis objectives: is the foreign policy of the Vietnamese Communist Party and the Party's guidance in foreign activities in the 2001 - 2015 period.

2. Research methods

To implement the thesis, the author mainly uses historical and logical methods. The historical method is thoroughly grasped in the divergence, presenting the process of birth and development of each policy and policy of the Party and the State, which is the scientific basis for drawing comments and conclusions. The logical method is shown in the content of each chapter and section, especially general issues such as drawing comments, generalizing achievements and experiences. In addition, the author also uses a number of other methods such as analysis, synthesis, comparison, comparison, interdisciplinary research methods.

3. Major results and conclusions

3.1. Major results

          - The thesis reappears on the main features of the planning, contennts, process of implementing foreign policy under the leadership of the Communist Party of Vietnam in the 2001 - 2015 period.

- Through a comprehensive and systematic study, both theoretically and practically, direct the external activities of the Communist Party of Vietnam in the 2001 - 2015 period, the thesis confirms the achievements, points out the limiting and summarizing the Party's initial experiences, in the process of leading foreign afffairs in this period, in order to contribute to the Communist Party of Vietnam leadership in foreign affairs in the coming time, better serve revolutionary requierments.

- The results or the thesis contribute significantly to the provision of signtificantly arguments to further clarity the theoretical issues and practice of renewing the Party's leadership on foreign affairs in our country today. On the other hand, these will be the contributions in implementing the Party's policy on summarizing theories and practices of the renovation period: summarizing the history of the Communist Party of Vietnam in 30 years of renovation (1986 - 2019); summarizing the theory of the ruling party in new historical conditions.

 3.2. Conclusions 

          - The Party's foreign policy in the 2001 - 2015 period is to consistently implement the external policy of the independence, peace, cooperation and the development; open, multilateralization and diversification of international relations; proactively and actively intergrate into the international cooperation in other areas; Vietnam is willing to be a friend and reliable partner of the countries in the international community to actively participate in the process of national and regional cooperation.

- The external policy of the Vietnamese Communist Party is always continuous and consistent in speccific goals, ideals, principles, guidelines and implementation process, inheriting the achievements of previos periods and having the ability to change itself. New strong to rise up to the requirements and requirements of the period to promote international integration.

- Under the leadership ò the Vietnamese Communist Party, the results and acchievements achieved in foreign affairs practice from 2001 to the present are affirming the correctness in foreign strategic thinking, guidelines, and foreign policies. Foreign party, our state before the changes of the times. It is an important basis to continue bringing our country's international intergration towards a denifed goal, serving the cause of "rich people, strong countries, democratic and civilized society"

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây