TYLA: Bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh

Chủ nhật - 29/09/2019 23:59

Tên tác giả: Hoàng Thị Ngọc Minh

Tên luận án: Bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh

Ngành khoa học của luận án:  QH – 2016 - X

Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                           Mã số: 62310204

Tên đơn vị đào tạo Sau đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

1.1. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu, phân tích, làm rõ nội dung quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên và vận dụng những quan điểm đó vào bảo vệ môi trường tự nhiên ở nước ta hiện nay.

1.2. Đối tượng nghiên cứu

Quan điểm Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay.

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

Trong quá trình thực hiện luận án tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và phương pháp luận chính trị học, Hồ Chí Minh học. Ngoài ra tác giả kết hợp với các phương pháp: phương pháp logic, phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê, v.v..

3. Các kết quả chính và kết luận

3.1. Các kết quả chính

- Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, chỉ ra kết quả đạt được và những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu.

- Làm rõ các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài

- Phân tích và làm rõ nội dung quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên; Giá trị lý luận và thực tiễn của quan điểm đó.

- Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh vào phân tích đánh giá thực trạng môi trường và bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam (2011-2019), chỉ ra những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra. Dự báo những nhân tố tác động đến môi trường tự nhiên và đưa ra giải pháp chủ yếu tiếp tục vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam trong thời gian tới.

3.2. Kết luận

- Hồ Chí Minh luôn dành sự ưu ái cho thiên nhiên, coi tự nhiên như một người bạn gần gũi nhất trong cuộc sống đời thường, luôn sống gắn bó, hòa quyện với tự nhiên, đó là một tâm hồn cao đẹp, nét đặc trưng của một nhà văn hóa lớn – Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đề tài “Bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh” luận án đã làm rõ các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài; Phân tích và làm rõ nội dung quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường tự nhiên, ý nghĩa của quan điểm đó; Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh vào phân tích đánh giá thực trạng môi trường và việc bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam (2011-2019).

- Trong thời kỳ phát triển và hội nhập sâu rộng với thế giới, Việt Nam có nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với không ít những thách thức. Tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước, đi kèm với nó là ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng. Do đó, việc nghiên cứu, vận dụng và có giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay theo quan điểm Hồ Chí Minh là cần thiết đối với sự phát triển bền vững của đất nước.    

SUMMARY OF DOCTORAL THESIS

The author’s name: Hoang Thi Ngọc Minh

Thesis name: Protecting the current natural environment according to Ho Chi Minh’s standpoint.

Scientific branch of the thesis: QH – 2016 - X

Major:  Ho Chi Minh Studies                                            Code: 62310204

The name of postgraduate training institution: University of Scientific Society and Human Culture – Vietnam National University.

1. Subject and Research Target of this thesis

1.1. The purpose of research

Study, analyze and specify the content of Ho Chi Minh’s standpoint of protecting the natural environment and its application in protecting Viet Nam’s current environment.

1.2. Research’s Target

Ho Chi Minh’s standpoint in environmental protection and the matter of protetcting the natural environment in Viet Nam nowadays.

2. Research methods

In the process of this study, the author have used the Dialectical materialism and Historical materialism and discourse method of Political science, Ho Chi Minh science research method. In addition, the author have combined other methodologies such as: logic method, historical method, analyze method, summarize, comparison, statistics, etc.

3. Main results and conclusion

3.1. Main results

- An overall view of study projects related to the research topic, point out the acquisition results and the continuing research’s issues.

- Specify an identify the definitions related to the topic

- Indicate and analyze the content of Ho Chi Minh’s standpoint of protecting the natural environment and its reasoning, realistic value.

- The Application of Ho Chi Minh’s standpoint in analyzing the reality of the environment and the protection of natural environment in Viet Nam (2011-2019), indicate the limited achievement, reasons and issued problems. Forecast the impact of factors to the environment and bring out essential solutions, continuing to apply Ho Chi Minh’s standpoint in protecting the natural environment in the upcoming future.

3.2. Conclusion

- Ho Chi Minh have always been affectionate to nature, he considers nature as a close fellow in daily life, he lives closely attached to nature, hence a beautiful soul, a signature feature of a humanist. When studying the topic “Protecting the current natural environment according to Ho Chi Minh’s standpoint”, this thesis have identified the main jargons related to the topic; Analyze and specify the content of Ho Chi Minh’s standpoint in protecting the natural environment and its meaning; the application of that standpoint in analyzing and evaluating the environment’s reality and the matter of protecting Viet Nam natural environment (2011-2019).

- In this developing and integrating period, Viet Nam has many chances and challenges to face. Economic growth, national growth comes with environmental pollution growth, therefore, the study and application and solutions to the protection of natural environment nowadays according to Ho Chi Minh’s standpoint is necessary to the concrete development of the nation.

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây