TTLA: Chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội)

Chủ nhật - 27/10/2019 23:18

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Minh Quân             2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20 tháng 3 năm 1979                                4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2014-X (gia hạn 6 tháng).

- Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2014-X (gia hạn 6 tháng).

- Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2014-X (gia hạn đến tháng 6 năm 2019).

7. Tên đề tài luận án: 

Chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội)

8. Chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ                9. Mã số: 9340412

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1) GS.TS. Nguyễn Văn Kim

2) PGS.TS. Đào Thanh Trường

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

Trên phương diện lý thuyết, luận án góp thêm một góc nhìn mới về các khái niệm NNC, NNCM, hoạt động KH&CN, chính sách phát triển NNCM và tiêu chí NNCM. Luận án cũng giúp mở rộng sự hiểu biết về vai trò và các mối quan hệ của NNCM trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN trong trường đại học; tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động KH&CN của NNCM trong trường đại học; cấu trúc chính sách phát triển NNCM trong trường đại học; chu trình chính sách phát triển NNCM trong trường đại học; tiêu chí đánh giá tác động của chính sách phát triển NNCM trong trường đại học.

Về mặt thực tiễn, luận án chỉ ra thực trạng và vai trò của NNCM ở ĐHQGHN trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN qua các chiều cạnh cụ thể, bao gồm quy mô, cơ cấu, tổ chức, hoạt động, đóng góp của NNCM cũng như những nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển NNCM. Luận án cũng làm rõ thực trạng chính sách phát triển NNCM nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN của ĐHQGHN trên cơ sở phân tích những ưu điểm, hạn chế và tác động của 3 nhóm chính sách, bao gồm: Nhóm chính sách đầu tư, phát triển nguồn nhân lực; nhóm chính sách cải thiện môi trường và điều kiện nghiên cứu; nhóm chính sách hợp tác và phát triển. Ngoài ra, luận án còn góp phần quan trọng trong việc chỉ ra những điểm cần bổ sung, hoàn thiện đối với chính sách phát triển NNCM ở ĐHQGHN nhằm không chỉ gia tăng số lượng nhóm mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN của NNCM. Điểm cần nói thêm là kết quả nghiên cứu của luận án có thể là tài liệu tham khảo tốt cho các trường đại học, các viện nghiên cứu trong việc đề ra những chính sách nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển NNCM trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Từ ý nghĩa lý luận và thực tiễn, kết quả nghiên cứu của luận án có thể là tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các trường đại học trong việc ươm tạo, xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh. Đồng thời, luận án cũng góp phần bổ sung, làm rõ thêm những luận cứ khoa học để đóng góp cho các nghiên cứu về chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu này mới dừng ở phạm vi Đại học Quốc gia Hà Nội, do vậy rất cần nghiên cứu ở phạm vi và quy mô lớn hơn trong thời gian tới

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

 • Đào Minh Quân (2014), “Ứng dụng mô hình 7S của Mackinsey trong xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh ở các trường đại học”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (14), tr 25-28.
 • Đào Minh Quân (2016), “Những rào cản trong chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam”, Sách chuyên khảo “Tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ: Kinh nghiệm của Australia và đề xuất cho Việt Nam”, NXB Thế giới, tr. 432 – 443.
 • Đào Minh Quân (2016), “Thực trạng và một số biện pháp xây dựng, phát triển nhóm nghiên cứu mạnh ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội”, Tạp chí Khoa học – Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san Nghiên cứu chính sách và Quản lý, Vol 32 (4), tr 25-40.
 • Đào Minh Quân (2018), “Đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN”, Tạp chí Khoa học – Đại học Quốc gia Hà Nội. Chuyên san Nghiên cứu chính sách và Quản lý, Vol 34 (3), tr.26-39.
 • Đào Minh Quân (2019), “Chính sách phát triển nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Quốc gia Hà Nội: Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Khoa học – Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san Nghiên cứu chính sách và Quản lý, 35(1), tr.79-98.
 • Đào Minh Quân, Nguyễn Đình Đức (2019), “Nhận diện vai trò của nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học dựa trên tiếp cận các mối quan hệ của nhóm nghiên cứu”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vol 61 (10), tr. 19-23.

                                                                            INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name : Dao Minh Quan                         2. Sex:  Male

3. Date of birth: 20.3.1979                              4. Place of  birth: Hung Yen Province

5. Admission decision number: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH   Dated: 31.12.2014

6. Changes in academic process:

-  Extension of study duration (6 months) under the Decision of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

-  Extension of study duration (6 months) under the Decision of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

- Extension of study duration (06 months) under the Decision of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi (renewed until June 2019).

7. Official thesis title:

Policy to develop a excellence research group to improve the effectiveness of science and technology activities at universities in Vietnam (Case study of Vietnam National University, Hanoi)

8. Major:  Science and Technology Management           9. Code: 9340412

10. Supervisors: 

1) Prof.Dr. Nguyen Van Kim

2) Assoc Prof. Dr. Dao Thanh Truong

11. Summary of the new findings of the thesis:

Theoretically, the thesis adds a new perspective on the concepts of the research group, the excellent research group, the scientific and technological activities, the excellent research group development policy; Excellent research group criteria. The thesis also helps to expand the understanding of the role and relationships of excellent research teams in improving the efficiency of scientific and technological activities in universities; criteria for evaluating scientific and technological performance of excellent research groups in universities; policy structure for developing excellent research groups in universities; policy cycle for development of excellent research groups in universities; Criteria to assess the impact of policies to develop excellent research groups in universities.

In practical terms, the thesis shows the status and role of excellent research groups in Hanoi, Vietnam National University (VNU) in improving the efficiency of scientific and technological activities through specific dimensions, including include: scale; structure; organization; Action; The contribution of the excellent research team as well as the factors affecting the formation and development of excellent research groups. The thesis also clarifies the status of excellent research group development policy in order to improve the efficiency of science and technology activities of VNU based on the analysis of the advantages, limitations and impacts of three policy groups, including: Group of  human resource development investment policies; environmental improvement policies group and research conditions; Cooperation and development policies group. In addition, the thesis also plays an important role in pointing out the points that need supplementing and perfecting the excellent research group development policy in VNU in order not only to increase the number of groups but also to improve the efficiency of scientific and technological activities of the research group. It should be added that the research results of the thesis can be a good reference for universities and research institutes in formulating policies to promote the formation and development of excellent research groups in the future.

 12. Practical applicability:

From the theoretical and practical significance, the research results of the thesis can be a reference for policy makers, managers, and universities in incubation, construction, and development of the excellence research group. At the same time, the thesis also contributes to adding and clarifying scientific arguments to contribute to researches on policies to develop excellence research groups in universities in Vietnam.

13. Further research directions

This research has just stopped at VNU scope, so it is necessary to study at a larger scale in the future

14. Thesis-related publications:

 • Dao Minh Quan (2014), “Applying the 7S model of Mackinsey in building excellent research groups at universities”, Vietnam Journal of Science and Technology (14), pp. 25-28.
 • Dao Minh Quan (2016), “Barriers in technology transfer between FDI enterprises and Vietnamese enterprises”, Organizing and Implementing Technology Transfer: Australia's Experiences and Recommendations for Vietnam (Tran Van Hai, Ed), World Publising House, Hanoi, pp. 432 – 443.
 • Dao Minh Quan (2016), “Building and Developing Excellent Scientific Working Groups in VNU University of Social Sciences and Humanities: Issues and Solutions”, VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 32 (4), pp 25-40.
 • Dao Minh Quan (2018), “Assessing the Status of Building and Developing the Excellence Research Groups at Vietnam National University, Hanoi”, VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 34, No. 3, pp.26-39.
 • Dao Minh Quan (2019), “Policy for Developing Excellence Research Groups at Vietnam National University, Hanoi: Reality and Solutions”, VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 35 (1). pp.79-98.
 • Dao Minh Quan, Nguyen Dinh Duc (2019), “Identify the role of the excellence research groups in universities based on approaching the group's relationships”,  Vietnam Journal of Science and Technology, Vol 61 (10), pp. 19-23.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây