TTLA: Đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay

Thứ sáu - 27/09/2019 05:56

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM THỊ THUỲ                   2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04-06-1988                                                    4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3864/2015/QĐ-XHNV ngày 31/12/2015

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có

7. Tên đề tài luận án: Đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS                          9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Phúc Thăng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã làm rõ nội hàm các khái niệm đổi mới chính trị và hội nhập quốc tế; luận giải mối quan hệ giữa đổi mới chính trị với hội nhập quốc tế; chỉ ra tính tất yếu, những nhân tố tác động và các nội dung cơ bản của đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam.

- Luận án đã tổng kết, phân tích thành tựu và một số hạn chế của quá trình đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam từ năm 1986 đến nay, theo hai trục nội dung là đổi mới tư duy chính trị và đổi mới hệ thống chính trị; cũng như chỉ ra nguyên nhân của thành tựu và hạn chế.

- Luận án đã chỉ ra một số vấn đề đặt ra và đề xuất các phương hướng cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án là nguồn tài liệu tham khảo có ý nghĩa, nguồn tư liệu chuyên sâu cho công tác nghiên cứu lý luận, giảng dạy liên quan đến nội dung đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam, nhất là đối với chuyên ngành CNDVBC&CNDVLS vốn là một chuyên ngành khó.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

            - Phát triển tư duy lý luận chính trị trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

            - Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

            - Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu hội nhập quốc tế.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1) Phạm Thị Thuỳ (2017), “Quá trình nhận thức của Đảng về đổi mới chính trị”, Tạp chí Quản lý Nhà nước (259), tr.13-18.

2) Phạm Thị Thuỳ (2017), “Tác động của hội nhập quốc tế đối với quá trình đổi mới chính trị ở Việt Nam”, Tạp chí Quản lý Nhà nước (261), tr.41-45.

3) Phạm Thị Thuỳ (2019), “Phát triển lý luận về chính trị trong thời kỳ đổi mới và một số vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục & Xã hội (4), tr.233-237.

4) Phạm Thị Thuỳ (2019), “Đổi mới hệ thống chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế ở nước ta”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước (5), tr.57-60.

5) Phạm Thị Thuỳ (2019), “Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới chính trị trong điều kiện hội nhập quốc tế”, Tạp chí Giáo dục lý luận (292), tr.47-52.

6) Phạm Thị Thuỳ (2019), “Đổi mới tư duy chính trị và lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước (8), tr.54-57.

                                                                                      INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: PHAM THI THUY                           2. Sex: female

3. Date of birth: 06-04-1988                                  4. Place of birth: Thai Binh

5. Admission decision number: 3864/2015/QĐ-XHNV  Dated 31/12/2015

6. Changes in academic process: no

7. Official thesis title: Political innovation in the condition of international integration of Vietnam today.

8. Major: Dialectical materialism and historical materialism.   9. Code: 62 22 03 02  

10. Supervisors: Prof. Dr Tran Phuc Thang

11. Summary of the new findings of the thesis:

- The thesis has clarified the content of concepts of political innovation and international integration; explain the relationship between political innovation and international integration; point out the inevitability, the factors affecting and the basic contents of political innovation in the context of Vietnam's international integration.

- The thesis has summarized, analyzed the achievements and some limitations of the process of political innovation in the context of Vietnam's international integration from 1986 up to now, according to the two main axes of content innovation. govern and renew the political system; as well as pointing out the causes of achievements and limitations.

- The thesis has pointed out a number of issues and basic directions to improve the effectiveness of political innovation in the context of Vietnam's international integration.

12. Practical applicability, if any:

- The thesis is a valuable reference source, in-depth source for theoretical research and teaching related to the content of political innovation in the context of Vietnam's international integration, especially for majors dialectical materialism and historical materialism which is a difficult discipline.

13. Further research directions, if any:

- Developing political theory thinking during the period of international integration.

- Enhance the Party's leading role in the political system in the context of international integration.

- Building a socialist rule-of-law state to meet international integration requirements.

14. Thesis-related publications:

1) Pham Thi Thuy (2017), "The Party's awareness process of political innovation", Journal of State Administration (259), pp.13-18.

2) Pham Thi Thuy (2017), "The impact of international integration on the process of political innovation in Vietnam", Journal of State Administration (261), pp.41-45.

3) Pham Thi Thuy (2019), "Development of political theory in the renovation period and some issues raised in Vietnam today", Journal of Education & Society (4), pp.233 -237.

4) Pham Thi Thuy (2019), "Innovating the political system in terms of international integration in our country", Journal of State Organization (5), p.57-60.

5) Pham Thi Thuy (2019), "The view of the Communist Party of Vietnam on political innovation in terms of international integration", Journal of Theoretical Education (292), pp.47-52.

6) Pham Thi Thuy (2019), "Renewing political thinking and reasoning about the transition to socialism in Vietnam in terms of international integration", Journal of State Organization (8) , pp.54-57.        

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây