TTLA: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực từ năm 1996 đến năm 2015

Thứ tư - 23/06/2021 23:58
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ TÚY                           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 19/09/1980                                                                 4.  Nơi sinh: THANH HÓA
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7 năm 2017  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 
7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực từ năm 1996 đến năm 2015
8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                9. Mã số: 62 22 03 15
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Đăng Tri
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 
 Một là, luận án đã hệ thống được các đầu tư liệu khá phong phú liên quan trực tiếp đến quá trình lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Đồng Nai.
Hai là, mô tả và phục dựng tương đối đầy đủ sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về phát triển nguồn nhân lực qua 2 giai đoạn 1996-2005 và 2006-2015. Đặc biệt thấy được điểm phát triển hơn của giai đoạn 2006-2015 so với giai đoạn 1996-2005.  
Ba là, luận án đã đánh giá được 3 ưu điểm, 3 hạn chế và lý giải nguyên nhân sát hợp với thực tiễn của địa phương. Từ đó, luận án cũng đã đúc rút được 3 bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo trong lãnh đạo thực hiện phát triển nguồn nhân lực của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai từ năm 1996 đến năm 2015. 
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn
- Luận án cung cấp cho người đọc một khối lượng tài liệu tham khảo tương đối hoàn chỉnh, có tính hệ thống về quá trình Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực từ năm 1996 đến năm 2015.
-  Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các cấp bộ Đảng ở tỉnh Đồng Nai trong quá trình lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, góp thêm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
- Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
- Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo đào tạo đội ngũ trí thức thời kỳ đổi mới
- Đảng bộ tỉnh Đồng nai lãnh đạo công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở khu vực nông nghiệp, nông thôn từ năm 2005-2020.
14.. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án 
- Nguyễn Thị Túy (2020), “Phát triển nguồn nhân lực ở tỉnh Đồng Nai (2005 – 2018) chủ trương, kết quả và kinh nghiệm”, Tạp chí Lịch sử Đảng (350), tr.100-104. 
- Nguyễn Thị Túy (2020), “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Đồng Nai (16), tr. 64-73. 
- Nguyễn Thị Túy (2020), “Đảng bộ tỉnh Đồng Nai với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn (2008-2020) - Kết quả và một số kinh nghiệm”, Tạp chí Lịch sử Đảng (358), tr.109-112. 
- Nguyễn Thị Túy (2019), “Sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Đồng Nai (13), tr. 53-62.
- Nguyễn Thị Túy (2017), “Vận dụng những điểm mới của nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Đại học Cần Thơ, Nxb- Đại học Cần thơ, tr.186-196.
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name:  NGUYEN THI TUY                                   2. Sex: Female
3. Date of birth:    19/09/1980                                          4. Place of birth: Thanh Hoa
5. Admission decision number: 
1745/2017 / QD-XHNV, July 13, 2017 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities - Hanoi National University.
6. Changes in academic process:  None
7. Official thesis title: 
Dong Nai Province Party Committee led human resource development from 1996 to 2015
8. Major: History of Vietnamese Communist Party                9. Code: 62 22 03 15
10. Supervisors: Assoc. Prof. Ph.D. Ngo Dang Tri
11. Summary of the new findings of the thesis:
Firstly, the thesis has systematized quite rich documents directly related to the leadership process of human resource development in Dong Nai province.
Secondly, the thesis has described and restored the leadership of the Dong Nai Provincial Party Committee on human resource development through the two periods 1996-2005 and 2006-2015 relatively fully. In particular, the period of 2006-2015 is more developed than that of 1996-2005.
Thirdly, the thesis has evaluated 3 advantages, 3 limitations and explained the reasons associated with local practice. Since then, the thesis has also drawn 3 valuable lessons for reference in the leadership of human resource development of the Party Committee of Dong Nai province from 1996 to 2015.
12. Practical applicability
- The thesis provides readers with a relatively complete and systematic reference material on the process of the Dong Nai Party Committee leading human resource development from 1996 to 2015.
- The research results of the thesis can be used as a reference for all levels of Party committees in Dong Nai province in the process of leading human resource development. At the same time, The research results of the thesis also contribute more materials for teaching, learning and researching the history of the Party Committee of Dong Nai province.
13. Further research directions
- Dong Nai Provincial Party Committee leads the training of high-quality human resources
- Dong Nai Provincial Party Committee leads the training of intellectuals in the renovation period
- Dong Nai Provincial Party Committee leads the job training and job creation in the agricultural and rural areas from 2005-2020. 
14. Thesis - related publications
- Nguyen Thi Tuy (2020), “Human resource development in Dong Nai province (2005 – 2018) guidelines, results and experiences”, Journal of Party History (350), pp. 100-104.
- Nguyen Thi Tuy (2020), "Improving the quality of human resources to meet the requirements of industrialization and modernization of the country", Science Journal of Dong Nai University (16), pp. 64-73.
- Nguyen Thi Tuy (2020), "Dong Nai Provincial Party Committee with vocational training and job creation in rural areas (2008-2020)-Results and some experiences", Journal of Party History (358), pp.109-112.
- Nguyen Thi Tuy (2019), “Creation of the Communist Party of Vietnam in the process of applying Marxism-Leninism to the realities of the Vietnamese revolution", Science Journal of Dong Nai University (13), pp. 53-62. 
- Nguyen Thi Tuy (2017), "Applying new points of the resolution of the 12th Party Congress to teaching the subject of the Revolutionary Way of the Communist Party of Vietnam in universities and colleges today", Proceedings of the scientific conference of Can Tho University, Publishing House-Can Tho University, pp.186-196.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây