TTLA: Thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục cho học sinh trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu

Thứ tư - 23/06/2021 23:53
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Thanh Bình         2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 16/10/1978                                          4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quyết định công nhân nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV, ngày 29/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội& Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Quyết định số 388/QĐ-XHNV ngày 28/02/2017 về việc công nhận đề tài và người hướng dẫn luận án tiến sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội& Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội.
- Quyết định số 3638/QĐ-XHNV ngày 19/9/2019 về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội& Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội;
7. Tên đề tài luận án: Thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục cho học sinh trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu
8. Chuyên ngành: Công tác xã hội                             9. Mã số: 9760101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Thu Hương
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
Thứ nhất, bên cạnh đúc kết được một hệ thống cơ sở lí luận tương đối đầy đủ có giá trị khoa học, Luận án sử dung các lý thuyết nhu cầu, lý thuyết hệ thống, mô hình thực hiện chính sách từ trên xuống, cách tiếp cận lý thuyết đại diện trong khoa học chính sách xã hội, các lý thuyết được trình bày chi tiết và có tính ứng dụng cao trong nghiên cứu và được lồng ghép lý thuyết nhằm luận giải các vấn đề liên quan.
Thứ hai, đây là một nghiên cứu thực tiễn có quy mô, được đặt trong điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù của vùng kinh tế đặc biệt khó khăn như tỉnh Lai Châu. Do vậy, luận án mô tả được đặc điểm nhân khẩu của học sinh THPT vùng DTTS tại tỉnh Lai Châu. Đồng thời chỉ ra được những đặc điểm thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục của địa phương, kết quả nghiên cứu còn đóng góp cho sự phát triển cho lĩnh vực CTXH tập trung vào lĩnh vực chính sách xã hội, an sinh xã hội đối với trẻ em người dân tộc thiểu số.
Thứ ba, Luận án cũng chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả huy động học sinh THPT vùng DTTS tới trường. Trong đó nhấn mạnh tới các yếu tố rào cản bên ngoài và yếu tố nội tại trong hệ thống chính sách làm giảm hiệu quả hỗ trợ giáo dục cho học sinh THPT vùng DTTS tại tỉnh Lai Châu như: điều kiện tự nhiên bất lợi, kinh tế - xã hội, trình độ và nhận thức của đồng bào dân tộc, văn hóa, phong tục tập quán, và các yếu tố nội tại của chính sách.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có thể ứng dụng mô hình thực hiện chính sách từ trên xuống nhấn mạnh tới các yếu tố ảnh hưởng thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh THPT vùng DTTS tại chương 4.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nâng cao vai trò của các bên liên quan trọng việc thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục cho học sinh là người dân tộc thiểu số
14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:
1.    Bùi Thanh Bình (2019). “Khuyến nghị chính sách và chương trình hỗ trợ học sinh là người dân tộc thiểu số, miền núi”. Tạp chí Kinh tế và Dự báo (23), tháng 08, tr. 48-51.
2.    Bùi Thanh Bình (2019). “Một số công trình nghiên cứu thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục vùng dân tộc thiểu số miền núi”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương  (549), tháng 09, tr. 58-61.
3.    Bùi Thanh Bình (2020). “Thực trạng và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục cho học sinh trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu”. Tạp chí Kinh tế và Dự báo (24), tháng 08, tr. 114-116.
INFORMATION OF DOCTORAL THESIS

1.    Full name: Bui Thanh Binh                       2. Sex: Male
3.    Date of birth: 16/10/1978                          4. Place of birth: Thai Binh province
5.  Decision No: 4618/2016/QD-XHNV, dated December 29, 2016 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi on recognition of PhD students.
6. Modifications to the training process:
- Decision No. 388/QD-XHNV dated 28th February, 2017 of the Rector of the University of Social Sciences & Humanities, Vietnam National University, Hanoi on recognizing the title of thesis and supervisors.
- Decision No. 3638/QD-XHNV dated September 19, 2019 the Rector of the University of Social Sciences & Humanities, Vietnam National University, Hanoi on adjusting the doctoral thesis topic of PhD student. 
7. Major: Social Work                           8. Code: 9760101.01
9. Supervisors: Assoc.Prof. Hoang Thu Huong
10. Summary of the new findings of the thesis:
Firstly, in addition to concluding a relatively complete theoretical basis system with scientific value, the thesis employs demand theory, systems theory, top-down policy implementation model, representative theoretical approach in social policy science, the theories are presented in detail and are highly applicable in research and theoretically integrated to explain related issues.
Secondly, this is a large-scale practical study, placed in the specific socio-economic conditions of an especially difficult economic region such as Lai Chau province. Therefore, the thesis describes the demographic characteristics of high school students in ethnic minority areas in Lai Chau province. At the same time, pointing out the characteristics of the implementation of local education support policies, the research results also contribute to the development of the field of social work, focusing on the field of social policy and social security for children of ethnic minorities.
Finally, the thesis also points out the factors affecting the results of motivating high school students in ethnic minority areas to school. In which, it emphasizes the external barriers and internal factors in the policy system that reduce the effectiveness of educational support for high school students in ethnic minority areas in Lai Chau province such as adverse natural conditions, socio-economic factors, educational level, culture, customs, and intrinsic factors of policy.
11. Practical applicability, if any: The top-down policy implementation model emphasizes the factors affecting the implementation of support policies for high school students in ethnic minority areas in chapter 4 can be applied.
12. Further research directions, if any: Enhancing the role of key stakeholders in the implementation of policies to support education for students of ethnic minorities.
13. Thesis-related publications:
1.    Bui Thanh Binh (2019). “Policy implications and programs to support students from ethnic minorities and mountainous areas”, Economy and Forecast Review (23), August, pp.48-51.
2. Bui Thanh Binh (2019). “A number of research projects to implement support policies on education in mountainous ethnic minority areas”, Asia-Pacific Economic Review (549), September, pp.58-61.
3.    Bui Thanh Binh (2020). “Current status and results of implementation of policies to support education for high school students in ethnic minority areas in Lai Chau province, Economy and Forecast Review (24), August, pp.114-116.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây