TTLV: Sự phát triển của thư viện như một dịch vụ công cộng ở Thượng Hải thời cận đại và những gọi ý cho hoạt đồng của thư viện ở Hà Nội

Thứ hai - 28/06/2021 02:10
1. Họ và tên học viên:  ZHANG ZIYE                    2. Giới tính:  Nữ      .
3. Ngày sinh:   28/12/1995  .
4. Nơi sinh:  Vân Nam, Trung Quốc  .
5. Quyết định công nhận học viên số: 3089/2018/QĐ-XHNV Ngày 25 tháng 10 năm  2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
- Theo quyết định số 1612/QĐ-XHNV Ngày 10/09/2020, kéo dài thời gian học tập từ 26/10/2020 đến ngày 25/04/2021.
- Theo quyết định số 1945/QĐ-XHNV Ngày 20/10/2020, thay đổi đề tài luận văn thạc sĩ.
-  Theo quyết định số 703/QĐ-XHNV Ngày 05/04/2021, kéo dài thời gian học tập từ 26/04/2021 đến ngày 25/10/2021.
7. Tên đề tài luận văn: Sự phát triển của thư viện như một dịch vụ công cộng ở Thượng Hải thời cận đại và những gọi ý cho hoạt đồng của thư viện ở Hà Nội  .
8. Chuyên ngành: Việt Nam học ; Mã số: 8310630.01  .
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Thị Việt Phương hiện công tác tại Viện Xã hội học.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
Luận văn tổng hợp nguồn tư liệu để nghiên cứu sự hình thành và phát triển của thư viện ở Thượng Hải thời kỳ cận đại dưới góc độ dịch vụ văn hóa công cộng, đánh giá những đóng góp về lý luận và thực tiễn của thư viện Thượng Hải thời kỳ cận đại đối với sự phát triển của sự nghiệp thư viện Trung Quốc; nghiên cứu thực trạng và khái quát hoạt động dịch vụ thư viện hiện nay của thư viện ở Hà Nôi, Việt Nam.  Luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích hoạt động dịch vụ của mạng lưới thư viện của Thượng Hải, Trung Quốc thời kỳ cận đại và hoạt động dịch vụ thư viện của mạng lưới thư viện ở Hà Nội, Việt Nam. Từ đó đưa ra những gợi ý cho sự phát triển của sự nghiệp thư viện ngày nay ở Hà Nội, Việt Nam.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Không có.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không có.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name :  ZHANG ZIYE                                      2. Sex: Female   .
3. Date of birth:  December 28, 1995                         4. Place of  birth: Yunnan, China       . 
5. Admission decision number: 3089/2018/QD-XHNV Dated October 25, 2018.
6. Changes in academic process:
- According to Decision No. 1612/QD-XHNV dated September 10, 2020, extending the study period from October 26, 2020 to April 25, 2021.
- According to Decision No. 1945/QD-XHNV dated October 20, 2020, changing the topic of master's thesis.
- According to Decision No. 703/QD-XHNV dated April 5, 2021, extending the study period from April 26, 2021 to October 25, 2021.
7. Official thesis title: The development of the library as a public service in modern Shanghai and suggestions for library activities in Hanoi.
8. Major: Vietnamese studies ;                                9. Code: 8310630.01                   .
10. Supervisors: Dr. Dang Thi Viet Phuong is currently working at the Institute of Sociology.
11. Summary of the findings of the thesis: 
The thesis synthesizes resources to study the formation and development of libraries in Shanghai in the modern period from the perspective of public cultural services, and evaluates the theoretical and practical contributions of the Shanghai library in the modern period for the development of the Chinese library; study the current situation and overview of library service activities in Hanoi, Vietnam. The thesis mainly uses the method of analyzing the service activities of the library network in Shanghai, China in the modern period and the library service activities of the library network in Hanoi, Vietnam. From there, suggestions for the development of the library services in Hanoi, Vietnam are given.
12. Practical applicability, if any: None.
13. Further research directions, if any: None.
14. Thesis-related publications: None.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây