TTLA: Sự lĩnh hội và vận dụng học thuyết Mác của Herbert Marcuse trong tác phẩm “Con người một chiều”

Thứ năm - 13/01/2022 21:05
1.    Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Linh                          2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 05/12/1982                                                 4. Nơi sinh: Thanh hóa
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
Tên đề tài đã được điều chỉnh thay đổi 01 lần tại quyết định số 134/2014/QĐ-XHNV ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tên chưa thay đổi là “Sự lĩnh hội học thuyết Mác trong tác phẩm “Con người một chiều” của Herbert Marcuse: Giá trị và hạn chế”.
7. Tên đề tài luận án: Sự lĩnh hội và vận dụng học thuyết Mác của Herbert Marcuse trong tác phẩm “Con người một chiều”.
8. Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS               9. Mã số: 62 22 03 02
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Chí Hiếu, PGS.TS Nguyễn Đình Tường.
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Thứ nhất, đây là công trình đầu tiên ở nước ta khảo cứu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Herbert Marcuse; phân tích làm rõ và trình bày có hệ thống sự lĩnh hội và vận dụng học thuyết Mác của Herbert Marcuse. Thứ hai, phân tích, đánh giá phép biện chứng, các quan điểm duy vật lịch sử của C. Mác được Herbert Marcuse lĩnh hội và vận dụng vào phê phán sự giáo điều hóa chủ nghĩa Mác, phê phán hệ quả tiêu cực của khoa học, công nghệ, những mâu thuẫn và nghịch lý, sự thống trị, tha hóa trong xã hội công nghiệp hiện đại. Thứ ba, chỉ ra hạn chế của Herbert Marcuse không vượt qua được lập trường trí thức tư sản nên đã khước từ lĩnh hội những nguyên lý nền tảng có tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác, vì thế sự phê phán đối với xã hội tư bản hiện đại không triệt để, không phải là sự phủ định nó. Thứ tư, đánh giá thật khách quan và công bằng về Herbert Marcuse và sự lĩnh hội, vận dụng học thuyết Mác trong “Con người một chiều”.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Tài liệu tham khảo nhằm tiếp tục bảo vệ và vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác; tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về triết học phương Tây hiện đại, chủ nghĩa Mác phương Tây.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu các khuynh hướng lĩnh hội, vận dụng học thuyết Mác ở phương Tây; sự vận hành của chủ nghĩa tư bản hiện đại; vấn đề tha hóa trong xã hội hiện đại; vấn đề chủ thể cách mạng trong xã hội tư bản hiện đại; tác động của khoa học, công nghệ; các hình thức kiểm soát, thống trị trong xã hội hiện đại;…
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
(1). Vũ Linh (2016), “Một góc nhìn về chủ nghĩa Mác phương Tây”, Tạp chí Khoa học giáo dục KT-HC, 2354-1008 (8), tr.57-63.
(2). Vũ Linh (2017), “Herbert Marcuse với sự phê phán xã hội công nghiệp tiên tiến trong tác phẩm “Con người một chiều”, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, ISSN 0866-8647 (8), tr.35-40.
(3). Nguyễn Chí Hiếu, Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Minh Hoàn, Bùi Việt Hương, Vũ Linh, Phạm Văn Biển, Phạm Anh Hùng (2018), Triết học xã hội của trường phái Frankfurt, Nxb Tôn giáo, Hà Nội.
(4). Vũ Linh, Nguyễn Thị Linh (2020), “Quan điểm của Herbert Marcuse về tác động của khoa học – công nghệ trong xã hội hiện đại”, Tạp chí Khoa học giáo dục KT-HC, ISSN 2354-1008 (22), tr.14-19.
INFORMATION ON DOCTORAL THESIS
 
1. Full name:    Vu Linh                                      2. Sex: Male     
3. Date of birth: 05/12/1982                               4. Place of birth: Thanh Hoa   
5. Admission decision number: 3216/2014/QD-XHNV-SDH dated 31 December 2014 by Rector of USSH, VNU
6. Changes in academic process:     
The title of thesis has been adjusted to change once according to the Decision No. 134/2014/QD-XHNV dated 14 January 2020 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi. The unchanged title is “Comprehension of Marxist theory in “One-Dimensional Man” of Herbert Marcuse: Values and Limitations”
7. Official thesis title: Comprehension and application of Marxist theory by Herbert Marcuse in “One-Dimensional Man”    
8. Major: Dialectical materialism and historical materialism                                 9. Code:  62 22 03 02
10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Chi Hieu, Assoc. Prof. Dr.    Nguyen Dinh Tuong
11. Summary of the new findings of thesis: Firstly, this is the first work in our country to study the life, career and thought of Herbert Marcuse; analyze, clarify and systematically present the comprehension and application of Marxist theory by Herbert Marcuse. Secondly, analysis and assessment of C. Marx’s dialectic and historical materialist views was comprehended and applied by Herbert Marcuse to criticize the Marxism’s dogmatization and the negative consequences of science, technology, contradictions and paradoxes, domination, alienation in modern industrial society. Thirdly, the limitation of Herbert Marcuse is pointed out that it did not overcome the bourgeois intellectual viewpoint, so it refused to comprehend the revolutionary and scientific fundamental principles of Marxism. Therefore, the criticism of modern capitalist society is not thorough, not its negation. Fourthly, an objective and fair assessment of Herbert Marcuse and the comprehension and application of Marxist theory in “One-Dimensional Man” is made.
12. Practical applicability, if any: Reference materials is to continue to protect, apply and develop the Marxism; research and teaching materials on modern Western philosophy, Western Marxism.
13. Further research directions, if any: Research trends in comprehending and applying Marxist theory in the West; the operation of modern capitalism; the alienation in modern society; the problem of the revolutionary subject in modern capitalist society; impact of science and technology; forms of control and domination in modern society; etc.
14. Thesis-related publications:
(1). Vu Linh (2016), “A perspective on Western Marxism”, Journal of Educational Science, Technology and Logistics, ISSN 2354-1008 (8), pp.57-63.
(2). Vu Linh (2017), “Herbert Marcuse with a critique of advanced industrial society in “One-Dimensional Man”, Journal of Social Science Information, ISSN 0866-8647 (8), pp.35-40.
(3). Nguyen Chi Hieu, Do Minh Hop, Nguyen Minh Hoan, Bui Viet Huong, Vu Linh, Pham Van Bien, Pham Anh Hung (2018), Social philosophy of Frankfurt School, Religious Publishing House, Hanoi.
(4). Vu Linh, Nguyen Thi Linh (2020), “Herbert Marcuse’s perspective on the impact of science and technology in modern society”, Journal of Educational Science, Technology and Logistics, ISSN 2354-1008 (22), pp.14-19. 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây