TTLA: Nguyễn Đình Chiểu trong không gian văn hóa Nam Bộ

Thứ tư - 14/08/2019 03:19

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Tạ Thị Thanh Huyền                   2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 24/07/1985                                                        4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn 03 lần

- Gia hạn lần 1: từ 01/01/2017-31/12/2017

- Gia hạn lần 2: từ 01/01/2018-30/06/2018

- Gia hạn lần 3: 01/07/2018-31/12/2018

7. Tên đề tài luận án: Nguyễn Đình Chiểu trong không gian văn hóa Nam Bộ

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam                                      9. Mã số: 62 22 01 21

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Nho Thìn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

  • Thứ nhất, xác định và phân tích các thành tố của văn hóa Nam Bộ đã góp phần quan trọng vào sự hình thành nhân cách của Nguyễn Đình Chiểu và tác động đến sự nghiệp “giáo huấn đạo đức Nho giáo” bằng văn chương của ông.

- Thứ hai, ở chiều ngược lại, khảo sát và chỉ ra được tác động, ảnh hưởng của Nguyễn Đình Chiểu tới văn học dân gian và văn học quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX theo hai xu hướng: tiếp nhận và phản tiếp nhận.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): các kết quả của luận án có thể ứng dụng giảng dạy trong nhà trường nhằm tăng sự hứng thú cho người học.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): việc khảo sát ảnh hưởng của Nguyễn Đình Chiểu trong không gian văn hóa Nam Bộ sẽ có thể được tiếp tục với văn học và văn hóa thời hiện đại.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Tạ Thị Thanh Huyền (2016), “Mối liên hệ giữa Truyện Kiều và truyện Lục Vân Tiên”, Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật (52), tr. 31-35.  

Tạ Thị Thanh Huyền (2018), “Giới thiệu về ‘Hình tượng học’ và vận dụng nghiên cứu hình ảnh phương Tây trong thơ văn của nhà nho đi sứ thế kỷ XIX”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 4 (3), tr. 316-332.

Tạ Thị Thanh Huyền (2019), “Dấu hiệu chuyển mình của văn học Nam Bộ đầu thế kỷ XX qua sự vay mượn sáng tạo Truyện Kiều và truyện Lục Vân Tiên trong tiểu thuyết Hà Hương phong nguyệt của Lê Hoằng Mưu”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn Tập 5 (1), tr. 94-106

                                                              INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Ta Thi Thanh Huyen                                   2. Sex: female

3. Date of birth: 24/07/1985                                            4. Place of birth: Ninh Bình

5. Admission decision number: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH          Dated: 30/12/2013

6. Changes in academic process: to ask for an extension three times

- The first: from 01/01/2017-31/12/2017

- The second: from 01/01/2018-30/06/2018

- The third: from 01/07/2018-31/12/2018

7. Official thesis title: Nguyen Dinh Chieu in the cultural space of the South of Vietnam

8. Major: Vietnamese Literature                                     9. Code: 62 22 01 21

10. Supervisors: Prof. Dr. Tran Nho Thin

11. Summary of the new findings of the thesis:

- Firstly, to point out and analyse layers and elements of Southern culture that contribute to the shaping of Nguyen Dinh Chieu’s personality and impact on his literary moral teachings.

- Secondly, to examine Nguyen Dinh Chieu’s influences on Southern literature in transitional period (from late nineteenth century to early twentieth century) with two tendencies: reception and counter-reception, as well as behaviors of many generations of common people in this region until present time.

12. Practical applicability, if any: the findings of the thesis can be applied to teaching in school to increase the student’s interest.

13. Further research directions, if any: the study of Nguyen Dinh Chieu’s influence on the cultural space of southern area of Vietnam can be carried on with modern Vietnamese literature and culture.

14. Thesis-related publications:

Ta Thi Thanh Huyen (2016), “The influence of The Tale of Kieu on Luc Van Tien”, Journal of Theory and Criticism of Literature and Arts, 52, pp. 31-35.  

Ta Thi Thanh Huyen (2018), “An Introduction to the Imagology and the Use of Western Imagery in the Confucianist Emissary’s Poetry of the Nineteenth Century”, VNU Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 4(3), pp. 316-332.

Ta Thi Thanh Huyen (2019), “A Sign of Change of twentieth-century Southern Vietnamese Literature: The Case of Creative Adaptation of the Values and Materials Borrowed from the Tale of Kieu and the Tale of Luc Van Tien in Ha Huong phong nguyet by Le Hoang Muu”, VNU Journal of Social Sciences and Humanities vol. 5 (1), pp. 94-106.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây