TTLA: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2015

Thứ tư - 14/08/2019 03:08

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Dương Huy Đức                2. Giới tính:   Nam    

3. Ngày sinh: 15-01-1977

4. Nơi sinh: Xã Cẩm Long- H.Cẩm Xuyên- T. Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3684/QĐ-XHNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: - Thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ  (theo Quyết định số 1757/QĐ-XHNV ngày 28 tháng 06 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN): Tên đề tài cũ: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng từ năm 2005 đến năm 2015. Tên đề tài mới: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2015.

- Gia hạn thời gian học 2 tháng từ 30/12/2018 đến 30/02/2019.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2015.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9. Mã số: 62.22.03.15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Trần Thị Thu Hương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Góp phần hệ thống hóa chủ trương lớn và sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về xây dựng TCCS đảng xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2015.

- Phân tích thực trạng xây dựng chức cơ sở Đảng xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2015, chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nêu ra một số kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo xây dựng chức cơ sở Đảng xã, phường, thị trấn trong thời gian trên.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: luận án đã  đúc rút những kinh nghiệm có giá trị tổng kết thực tiễn, gợi mở những vấn đề cần tiếp tục vận dụng vào quá trình xây dựng tổ chức cơ sở đảng xã, phường, thị trấn trong thời gian tới có hiệu quả hơn. Kết quả nghiên cứu của Luận án có thể góp thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nói chung, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nói riêng trong công cuộc đổi mới.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo ( nếu có)….

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

14.1. Đồng Nai phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Tạp chí Mặt trận - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (94), tháng 8 năm 2011.

14. 2. Đảng bộ tỉnh Đồng Nai thực hiện lấy ý kiến quần chúng về kết quả đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Tạp chí Lịch sử Đảng, số 251, tháng 10/2011.

14.3. Công tác đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (2006 - 2016), Tạp chí Lịch sử Đảng, số 308, tháng 7/2016.

14.4. Công tác phát triển Đảng viên của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (2010- 2017). Tạp chí Lịch sử Đảng, số 337, tháng 12/2018.

                                                                                   INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Dương Huy Đức

2. Sex: Male

3. Date of birth: 15 January, 1977

4. Place of birth: Cam Long commune, Cam Xuyen district, Ha Tinh province

5. Admission decision number: 3684/QD-XHNV on December 31, 2015 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, VNU.

6. Changes in academic process:

- Changed the title of the doctoral thesis title (according to Decision No. 1757 / QD-XHNV June 28, 2018 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, VNU): Theo former title: The Provincial Party Organization of Dong Nai leads the construction of the Party grassroots organizations from 2005 to 2015. The new topic: Dong Nai Provincial Party Organization leads the construction of the Party grassroots organizations in communes, wards and towns from 2005 to 2015.

- Extension of 2-month study period from December 30, 2018 to February 30, 2019.

7. Official thesis title: Dong Nai Provincial Party Organization leads the construction of the Party grassroots organizations in communes, wards and towns from 2005 to 2015.

8. Major: History of the Communist Party of Vietnam

9. Code: 62.22.03.15

10. Supervisors: Assoc.Prof. Dr. Tran Thi Thu Huong

11. Summary of the new findings of the thesis: Contributing to systematizing the major policy and the direction of Dong Nai Provincial Party Organization to build the Party grassroots organizations of communes, wards and townships from 2005 to 2015. Analyzing the current status of the establishment of the Party grassroots organizations of communes, wards and townships from 2005 to 2015, pointing out advantages and limitations, highlighting some experiences of Dong Nai Provincial Party Organization in leading the establishment of the Party grassroots organizations of communes, wards and towns in the above period.

12. Practical applicability: The thesis has drawn valuable experiences to summarize reality, suggesting issues that need to be applied in the process of building grassroots organizations of communes, wards and towns in the coming time more effectively. The research results of the thesis can contribute more references to the teaching, studying and researching the history of Dong Nai Party Organization in general, the work of building the Party of Dong Nai Provincial Party Organization in particular, in the renovation process.

13. Further research directions, if any…

14. The thesis-related publications:

14.1. Dong Nai promotes the strength of the great national unity, the Front Journal - Central Committee of Vietnam Fatherland Front Edition No. 94, August 2011.

14.2. Dong Nai Provincial Party Organization consulted the public opinion on the results of assessing Party grassroots organizations and Party members, the Party History Journal, No. 251, October 2011.

14.3. Evaluation of the Party grassroots organizations and Party members in Dong Nai Provincial Party Organization (2006 - 2016), the Party History Journal, No. 308, July 2016.  

14.4. Party member development by Dong Nai Provincial Party Organization (2010-2017), the Journal of Party History, Edition No. 337, December 2018.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây