TTLA: Tư tưởng của Nho giáo tiên Tần về dân và ảnh hưởng của nó trong lịch sử tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XI đến nửa thế kỷ XIX

Thứ hai - 19/08/2019 00:22

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Thị Thảo Nguyên          2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 27/06/1984                                                         4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/2015/QĐ-XHNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước:

Tư tưởng của Nho giáo tiên Tần về dân và ảnh hưởng của nó trong lịch sử tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XI đến nửa thế kỷ XIX.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án góp phần làm phong phú, sâu sắc hơn một số nội dung cơ bản của tư tưởng về dân trong Nho giáo tiên Tần như quan niệm về dân, về vai trò, vị trí của dân, về trách nhiệm của nhà vua, của nhà nước phong kiến đối với dân. Trên cơ sở đó, luận án làm rõ sự ảnh hưởng tư tưởng về dân của Nho giáo tiên Tần đến tư tưởng về dân lịch sử tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX qua quan điểm của một số nhà nho, nhà vua, nhà tư tưởng Việt Nam thời kỳ này.

- Luận án khẳng định những giá trị của tư tưởng về dân trong lịch sử tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX và rút ra ý nghĩa trong bài học “lấy dân làm gốc” của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. Tư tưởng về dân trong lịch sử tư tưởng Việt Nam để lại nhiều giá trị, nhiều bài học kinh nghiệm mà ngày nay, chúng ta cần tiếp thu, kế thừa và vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nhằm mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Những kết quả nghiên cứu trong luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập về Nho giáo, Nho giáo Việt Nam và lịch sử tư tưởng Việt Nam. Luận án cũng có thể trở thành tư liệu tham khảo cho các chuyên ngành có liên quan.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nội dung và ý nghĩa nhân văn của tư tưởng về dân trong Nho giáo Trung Quốc và Nho giáo Việt Nam.

- Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của tư tưởng về dân trong Nho giáo Trung Quốc và Nho giáo Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng nhân dân, trong việc xây dựng và hoàn thiện bộ mày Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

- Tư tưởng chính trị - xã hội của Nho giáo và ý nghĩa của nó.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

  1. Trương Thị Thảo Nguyên (2013), “Tư tưởng về dân của Nguyễn Trãi”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên (109), tr.9-13.
  2. Trương Thị Thảo Nguyên (2016), “Ảnh hưởng của tư tưởng về dân trong Nho giáo tiên Tần tới tư tưởng Việt Nam thời Lý - Trần”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (384), tr.121-123.
  3. Trương Thị Thảo Nguyên (2017), “Tư tưởng về dân của Lê Thánh Tông”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (394), tr.90-92.
  4. Trương Thị Thảo Nguyên (2017), “Phạm trù dân trong Nho giáo tiên Tần”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (401), tr.42-44.
  5. Trương Thị Thảo Nguyên (2019), “Quan niệm của Nho giáo tiên Tần về vị trí, vai trò của dân trong xã hội”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (Số đặc biệt kỳ 1), tr.277-280.

                                                                             INFORMATION ON  DOCTORAL THESIS

1. Full name: Truong Thi Thao Nguyen        2. Sex: Female

3. Date of birth: 27 june, 1984                    4. Place of birth: Thai Nguyen

5. Admission decision nunber: 3684/QĐ-SĐH, Dated December 31, 2015 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: The thoughts of pre-Qin Confucianism on the people and its influence in the history of Vietnamese thoughts from the 11th century to the first half of the 19th century.

8. Major: Dialectical materialism and historical materialism           

9. Code: 62 22 03 02

10. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thanh Binh

11. Summary of the new findings of the thesis:

- The thesis contributes to enrich and deepen some basic contents of the thoughts on people in the pre-Qin Confucism such as the concept of people, the role and position of people, the responsibility of the king and the feudal state to the people. On that basis, the thesis clarifies the influence of the pre-Qin Confucianist thoughts on the people to the thoughts of people in Vietnamese history of thoughts from the 11th century to the first half of the 19th century through the views of some Confucianists, kings and Vietnamese thinkers in this period.

- The thesis affirms the values of thoughts on the people in the history of Vietnamese thoughts from the 11th century to the first half of the 19th century and draws meanings in the Party's lesson of "taking people as root" in the current period. The thoughts on the people in the history of Vietnamese thoughts have left many values and lessons that today we need to learn, inherit and apply creatively in the cause of national construction and development toward the target "rich, strong, democratic, fair and civilized people".

12. Practical applicability, if any:

- The research results in the thesis can be used as reference material, serving for teaching, researching and learning about Confucianism in general, Confucianism in Vietnam in particular and Vietnam's history of thoughts. The thesis can also become reference material for related majors.

13. Further research directions, if any:

- The content and humanistic meaning of thoughts on the people in Chinese Confucianism and Vietnamese Confucianism.

- Meaning and lessons from experience of the thoughts of Chinese Confucianism and Vietnamese Confucianism in building and perfecting the relationship between the Party and the masses, in building and perfecting the state mechanism of the people, by the people and for the people.

- Political and social thoughts of Confucianism and its meaning.

14. Thesis - related publications:

1. Truong Thi Thao Nguyen (2013), "Thoughts on the people by Nguyen Trai", Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University (109), pp.9-13.

2. Truong Thi Thao Nguyen (2016), "The influence of the thoughts on the people in the pre-Qin Confucianism in Qin on the ideology of Vietnam during the Ly - Tran period", Journal of Arts and Culture (384), pp.121-123.

3. Truong Thi Thao Nguyen (2017), "Thoughts on the people by Le Thanh Tong", Journal of Arts and Culture (394), pp.90-92.

4. Truong Thi Thao Nguyen (2017), "The criterion on the people in the pre-Qin Confucianism", Journal of Arts and Culture (401), pp.42-44.

5. Truong Thi Thao Nguyen (2019), "The pre - Qin Confucianism's conception of the position and role of the people in society", Journal of Education and Society (Special issue period 1), pp.277-280.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây