TTLA: Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập

Thứ tư - 28/08/2019 00:00

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:         Đồng Quang Thái                 2. Giới tính:   Nam

3. Ngày sinh:                                   23/7/1975                         4. Nơi sinh:    Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 95/QĐ-SĐH ngày 09 tháng 02 năm 2015

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thêm 2 tháng đến tháng 1 năm 2019

7. Tên đề tài luận án: Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập

8. Chuyên ngành:                             Chính trị học                       9. Mã số:        62 31 02 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học

                                    - PGS TS Vũ Hoàng Công

                                    - TS Lưu Minh Văn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Một là, luận án đã khái quát và hệ thống hóa hệ giá trị truyền thống dân tộc cần phát huy trong sự nghiệp giáo dục hình thành nhân cách con người thời kỳ hội nhập bao gồm: Lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc; Tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng dân tộc; Tinh thần cần cù, lạc quan, sáng tạo trong lao động; Lòng nhân ái, khoan dung, hiếu học, khát vọng, yêu chuộng hòa bình; Tinh thần dũng cảm, kiên cường, bất khuất.

            Hai là, luận án đã luận chứng vai trò của giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc nhằm hình thành con người công dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập. Các nhận xét, đánh giá của luận án được rút ra từ nhận thức lý luận và thực tiễn cao nên có độ tin cậy.

            Ba là, với nhiều thông tin, số liệu tin cậy, luận án đã đánh giá khách quan, đúng đắn thực trạng giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập.

            Bốn là, luận án đã đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc với sự hình thành con người công dân Việt Nam thời kỳ hội nhập. Các vấn đề được nghiên cứu sinh nêu ra trong luận án là đúng đắn, cần thiết và khả thi.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

            1) (2017), "Xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam tạo tiền đề cho việc hình thành con người công dân thời kỳ đổi mới đất nước", Tạp chí Thanh niên (15), tr.14-15.

            2) (2017), "Biến đổi giá trị đạo đức trong bối cảnh kinh tế thị trường", Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (396), tr.6-8.

            3) (2018), "Chuyển hóa tâm lý xã hội truyền thống trong xu thế toán cầu hóa", Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (409), tr.33-35.

            4) (2018), "Giáo dục hệ giá trị truyền thống dân tộc nhằm xây dựng nhân cách mới cho con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế", Tạp chí công sản (138), tr.52-56.

                                                                                             INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 

1. Full name:                         DONG QUANG THAI                   2. Sex:            male

3. Date of birth:                    23/7/1975                                     4. Place of birth: Ha Noi

5. Admission decision number:      95/QĐ-SĐH                           Date:               9/2/2015

6. Changes in academic process: 2 months to january 2019 extension

7. Official thesis title: Educating the traditional values ​​of the nation for the formation of the Vietnamese people in the integration period

8. Major:                                Politics                                               9. Code: 62 31 02 01

10. Supervisors:

                                    - PGS TS Vu Hoang Cong

                                    - TS Luu Minh Van

11. Summary of the new findings of the thesis:

Firstly, the thesis generalized and systematized the traditional values ​​of the nation​to be promoted for the formation of the Vietnamese people in the integration period including: Patriotism, national self-reliance; Solidarity and sense of national community; Diligence, optimism and creativity in labor; Compassion, tolerance, fondness for learning, aspiration and peace-loving; Brave, resilient and indomitable spirits.    

Secondly, the thesis demonstrated the role of educating the traditional values of the nation for the formation of the Vietnamese people in meeting the tasks of building and protecting the Fatherland in the integration period. The comments and assessments of the thesis were made from high theoretical and practical awareness, so they are reliable. 

Thirdly, with a lot of reliable information and data, the thesis objectively and properly evaluated the current situation of educating the traditional values of the nation for the formation of the Vietnamese people in the integration period.

Fourthly, the thesis proposed the solutions to improve educating the traditional values of the nation for the formation of the Vietnamese people. The issues raised by the author in the thesis are correct, necessary and feasible.    

12. Practical applicability, if any: 

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publication:

1) (2017), "Building the civil society of Vietnam for the formation of the Vietnamese people in the renovation period", Youth Journal (15), pp. 14-15.

2) (2017), "Changing moral values in the context of market economy", Journal of Culture and Arts (396), pp. 6-8.    

3) (2018), "Transformation of traditional social psychology in the trend of globalization", Journal of Culture and Arts (409), pp. 33-35. 

4) (2018), "Educating the traditional values of the nation for the formation of new personalities of the Vietnamese people in the integration period", Journal of Communist Party (138), pp. 52-56.  

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây