TTLA: Tư tưởng về nhà nước pháp quyền trong triết học phương Tây cận đại và giá trị tham khảo đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

Thứ hai - 19/08/2019 00:19

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Minh Thương         2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/03/1988                                              4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/QĐ-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước:

Tư tưởng về nhà nước pháp quyền trong triết học phương Tây cận đại và giá trị tham khảo đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trương Quốc Chính

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Dưới góc độ tiếp cận triết học, luận án làm rõ một số nội dung cơ bản của những tư tưởng về nhà nước pháp quyền trong triết học phương Tây cận đại, với tư cách là những tiêu chí căn bản của nhà nước pháp quyền như: Tư tưởng về pháp luật, tư tưởng về phân quyền và tư tưởng về dân chủ. Từ đó, chỉ ra rằng, “dân chủ” chính là tiêu chí căn bản nhất quy định sự tồn tại của một nhà nước pháp quyền thực sự.

- Luận án đưa ra những đánh giá khoa học về  nội dung và giá trị tham khảo của những tư tưởng này đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Thông qua việc nghiên cứu tư tưởng về nhà nước pháp quyền trong triết học phương Tây cận đại, luận án góp phần vào việc nghiên cứu từ góc độ triết học lý luận chung về nhà nước pháp quyền, góp phần hoàn thiện tư tưởng về nhà nước pháp quyền và vận dụng nó trong thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.

- Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu lịch sử triết học phương Tây nói chung và tư tưởng về nhà nước pháp quyền nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Một số tư tưởng triết học chính trị phương Tây và giá trị tham khảo của nó

- Xây dựng nhà nước pháp quyền ở các nước trên thế giới và Việt Nam

- Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

- Vấn đề thực thi quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

  1. Ngô Minh Thương (2015), “Từ quan điểm của Hồ Chí Minh đến quá trình nhận thức của Đảng ta về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục lý luận (231), tr17 - 19.
  2. Ngô Minh Thương (2018), “Nhà nước pháp quyền khái niệm và đặc trưng cơ bản”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (409), tr116 -118.
  3. Ngô Minh Thương (2018), “Nhận thức về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (410), tr116 -118.

                                                                                       INFORMATION ON  DOCTORAL THESIS

1. Full name: Ngo Minh Thuong           2. Sex: Female

3. Date of birth: 16 March, 1988           4. Place of birth: Thai Nguyen

5. Admission decision nunber: 3684/QĐ-SĐH, Dated December 31, 2015 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Thoughts about the rule of law state in modern Western philosophy and reference value for building the rule of law state in Vietnam today.

8. Major: Dialectical materialism and historical materialism           

9. Code: 62 22 03 02

10. Supervisor: Assoc.Prof. Dr. Truong Quoc Chinh

11. Summary of the new findings of the thesis:

- From the perspective of philosophy, the thesis clarifies some basic contents of the ideas on the rule of law in modern Western philosophy, as the basic criteria of the rule of law such as: Thoughts of law, ideas on decentralization and democracy. Then, it shows that "democracy" is the most fundamental criterion for the existence of a real rule of law.

- The thesis provides scientific assessments on the content and reference value of these ideas for the construction of the rule of law state in Vietnam today.

12. Practical applicability, if any:

- Through studying the thoughts of the rule of law in modern Western philosophy, the thesis contributes to the research from the general philosophical perspective on the rule of law state, contributing to perfecting the thoughts of the rule of law state and applying it in practical construction of the rule of law state in Vietnam.

- The thesis can be used as a reference for teaching, studying and researching the history of Western philosophy in general and the thoughts of the rule of law in particular.

13. Further research directions, if any:

- Some Western political philosophical ideas and its reference value

- Building a rule of law state in countries around the world and Vietnam

- The issue of controlling state power in Vietnam in the current period

- The issue of enforcing the ownership of the people in the construction of the rule of law state in Vietnam today.

14. Thesis - related publications:

1. Ngo Minh Thuong (2015), "From Ho Chi Minh's point of view to our Party's awareness process of building a socialist rule-of-law state in Vietnam", Reasoning Education Journal (231), pp.17 -19.

2. Ngo Minh Thuong (2018), "The rule of law concept and basic characteristics", Art and Culture Journal (409), pp116 -118.

3. Ngo Minh Thuong (2018), "Awareness of building a rule of law state in Vietnam", Art and Culture Journal (410), pp.116 -118.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây