TTLA: Ngoại giao Hồ Chí Minh trong những năm 1945 - 1946: Tiếp cận Chính trị học quốc tế

Thứ hai - 19/08/2019 04:45

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Tùng            2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 11/11/1982                                                    4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2416/2015, ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6.Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án: Ngoại giao Hồ Chí Minh trong những năm 1945 - 1946: Tiếp cận Chính trị học quốc tế.

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                           9. Mã số: 60 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đinh Xuân Lý (Hướng dẫn 1), PGS. TS. Lý Việt Quang (Hướng dẫn 2).

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Kế thừa những điểm mạnh, điểm hợp lý của chính trị học quốc tế để thiết lập khung phân tích ngoại giao phù hợp với đề tài.

- Làm rõ những vấn đề của thế giới và Việt Nam ảnh hưởng tới ngoại giao Việt Nam giai đoạn 1945-1946.

- Làm rõ tư tưởng và hoạt động ngoại giao Hồ Chí Minh năm 1945-1946 (dưới góc nhìn chính trị học quốc tế hiện đại).

- Khái quát những kết quả thực tiễn và kinh nghiệm ngoại giao Hồ Chí Minh trong những năm 1945-1946.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án có thể sử dụng để làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và nghiên cứu lĩnh vực: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhập môn Hồ Chí Minh học, Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, Chính sách đối ngoại của Việt Nam, Chính trị học phát triển, Quan hệ chính trị quốc tế, .v.v.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Ngoại giao Hồ Chí Minh sau năm 1946, Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh, Ngoại giao kinh tế Hồ Chí Minh, v.v.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thanh Tùng (2017), “Cơ sở pháp lý của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Tiếp cận góc độ Khoa học Chính trị” Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn Tập 3 (1), tr. 125-135.

2. Nguyễn Thanh Tùng (2017), “Vấn đề lợi ích quốc gia – nhận thức và khung hành động chung trong quan hệ quốc tế” Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn Tập 3 (4), tr. 430-437.

3. Nguyễn Thanh Tùng (2018), “Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền ngoại giao văn hóa Việt Nam” Tạp chí Đối ngoại – Ban Đối ngoại Trung ương (102), tr. 37-41.

4. Nguyễn Thanh Tùng (2018), “Ngoại giao Hồ Chí Minh với Pháp trong những năm 1945-1946: Tiếp cận góc độ Khoa học Chính trị” Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn Tập 4 (3b), tr. 291-304.

5. Nguyễn Thanh Tùng (2019), “Hoạt động ngoại giao Hồ Chí Minh (1945-1946)” Tạp chí Lịch sử Đảng (340), tr. 24-29.

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 

1. Full name: Nguyen Thanh Tung                              2. Sex: Male

3. Date of birth: 11/11/1982                                        4. Place of birth: Ha Noi

5. Admission decision number: 2416/2015              Dated: 13 Oct. 2015

6. Change in academic process:

7. Official thesis title: Ho Chi Minh diplomacy in the years 1945 – 1946: International Politics Approach.

8. Major: Ho Chi Minh Studies                                    9. Code: 60 31 02 04

10. Supervisors: Assoc. Prof. Dinh Xuan Ly (First Supervisor), Assoc. Prof. Ly Viet Quang (Second Supervisor).

11. Summary of the new findings of the thesis:

- Inherit the strengths and rational basics of international politics to establish a diplomatic framework consistent with the topic.

- Clarifying issues of the world and Vietnam affecting diplomacy of Vietnam during 1945-1946.

- Clarifying the ideas and activities of Ho Chi Minh diplomacy in 1945-1946 (under the angle of modern international politics).

- Overview of practical results and diplomatic experience Ho Chi Minh in the years 1945-1946.

12. Practical applicability:

- The thesis can be used as reference material for teaching and researching fields: Ho Chi Minh ideology, Ho Chi Minh introductory course, Ho Chi Minh political culture, Vietnam foreign policy South, Development Politics, International Political Relations, etc.

13. Further research directions: Ho Chi Minh diplomacy after 1946, Ho Chi Minh cultural diplomacy, Ho Chi Minh economic diplomacy, etc.

14. Thesis – related publications:

1. Nguyễn Thanh Tung (2017), “The legal basis of the Democratic Republic of Vietnam: A political science review” VNU Journal of Social Sciences and Humanities Volume 3 (1), pp. 125-135.

2. Nguyễn Thanh Tung (2017), “National Interest – Awareness and General Framework for Action within International Relations” VNU Journal of Social Sciences and Humanities Volume 3 (4), pp. 430-437.

3. Nguyễn Thanh Tung (2018), “President Ho Chi Minh with Vietnam culture diplomacy building after the August Revolution” Journal of Foreign Affairs (102), pp. 37-41.

4. Nguyễn Thanh Tung (2018), “Ho Chi Minh Diplomacy Towards France in the Years 1945-1946: A Political Science Review” VNU Journal of Social Sciences and Humanities Volume 4 (3b), pp. 291-304.

5. Nguyễn Thanh Tung (2019), “Ho Chi Minh’s Diplomatic Activities in 1945-1946” Journal of Vietnam Communist Party’s History (340), pp. 24-29.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây