TYLA: Hoàn thiện chức năng nghiên cứu khoa học của các trường đại học quân đội nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ quân sự trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Thứ hai - 16/12/2019 02:57

Tên tác giả: Nguyễn Thị Gấm

Tên luận án: Hoàn thiện chức năng nghiên cứu khoa học của các trường đại học quân đội nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ quân sự trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Ngành khoa học của luận án: Quản lý khoa học và công nghệ

Chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ                           Mã số: Thí điểm

Tên đơn vị đào tạo Sau đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

1.1. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu, làm rõ vai trò của nghiên cứu khoa học trong các trường đại học quân đội và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chức năng nghiên cứu khoa học của các trường đại học quân đội nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ quân sự trong xu thế hội nhập quốc tế.

1.2. Đối tượng nghiên cứu

Chức năng nghiên cứu khoa học của các trường đại học quân đội

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

Phương pháp phỏng vấn sâu

Phương pháp so sánh

Phương pháp xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS

3. Các kết quả chính và kết luận

3.1. Các kết quả chính

- So sánh hoạt động NCKH của các trường đại học quân đội với hoạt động NCKH của các trường đại học thuộc khối dân sự;

- Chỉ rõ các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo của các trường đại học quân đội;

- Phân tích sự tác động của NCKH đến chất lượng đào tạo của các trường đại học quân đội: tác động đến giảng viên, tác động đến sinh viên, học viên, tác động đến giáo trình, tài liệu học cụ;

- Tiến hành khảo sát và phân tích thực trạng sự tác động của hoạt động NCKH đến chất lượng đào tạo của HVKTQS;

- Đề xuất nội dung hoàn thiện chức năng NCKH của các trường đại học quân đội.

3.2. Kết luận

- Nghiên cứu khoa học có vai trò rất quan trọng đối với các trường đại học quân đội, tác động tích cực và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học quân đội.

- Hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học quân đội có những điểm tương đồng nhưng đồng thời cũng có những đặc trưng riêng so với hoạt động nghiên cứu khoa học của các trường đại học thuộc khối dân sự.

- Trong những năm qua, chức năng nghiên cứu khoa học của Học viện Kỹ thuật quân sự đã được thực hiện khá tốt: số lượng đề tài nghiên cứu, số lượng bài báo khoa học, số lượng sản phẩm ứng dụng vào thực tiễn,… ngày càng tăng. Hoạt động nghiên cứu khoa học đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Để hoàn thiện chức năng nghiên cứu khoa học, các trường đại học quân đội cần thực hiện đa dạng hóa các hoạt động khoa học và công nghệ, tăng cường các nguồn lực phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và phải tái cấu trúc nhà trường theo hướng hoàn thiện chức năng nghiên cứu.   

                                                       SUMMARY OF DOCTORAL THESIS

The author’s name: Nguyen Thi Gam

Thesis title: Perfecting the scientific research function of military universities in order to improve the quality training of military science and technology human resources in the context of international integration

Scientific branch of the thesis: Science and Technology Management                  

Major:   Science and Technology Management                   Code: Pilot

The name of postgraduate training institution: University of Scientific Society and Human Culture – Vietnam National University.

1. Thesis purpose and objectives

1.1. Thesis purpose

Research, clarify the role of scientific research funtion in military universities and propose solutions to improve the scientific research function of military universities in order to improve the quality training of military science and technology human resource in the trend of international integration.

1.2. Thesis objective

     Scientific research funtion of Military Universities

2. Research methods

Document research method

Survey method by questionnaire

In-depth interview method

Comparative method

Data processing method using SPSS software

3. Major results and conclusions

3.1. The major results

- Compare scientific research activities of military universities with scientific research activities of civil universities;

- Clearly specify criteria for evaluating the training quality of military universities;

- Analyze the impact of scientific research to the training quality of military universities: the impact on lecturers, the impact on students, trainees, the impact on the curriculum and learning materials;

- Survey and analyze the status of the impact of scientific research activities to the training quality of the Military Technical Academy

- Proposing content to improve scientific research function of military universities.

3.2. Conclusions

- Scientific research plays a very important role for military universities, has a positive impact and contributes to improving the training quality of military universities.

- Scientific research activities in military universities have similarities but they have specific characteristics compared to scientific research activities of civil universities.

- Over the years, the scientific research function of the Military Technical Academy has been implemented quite well: the number of research projects, the number of scientific articles, the number of products applied in practice, ... increasing. Scientific research activities have actively contributed to improving the quality of school training.

- In order to improve the function of scientific research, military universities need to diversify scientific and technological activities, increase resources for research activities, and restructure the university. towards perfecting research functions

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây