TYLA: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Thứ hai - 16/12/2019 02:56

Tên tác giả: Trần Thị Hợi

Tên luận án: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Ngành khoa học của luận án:  Chính trị học

Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                                   Mã số: 62.31.02.04

Tên đơn vị đào tạo Sau đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

Mục đích nghiên cứu

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về đạo đức để nghiên cứu thực trạng, đề xuất phương hướng và giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đối tượng nghiên cứu

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, tác giả lựa chọn các phương pháp chuyên ngành và liên ngành của khoa học Xã hội và nhân văn nhằm giải quyết từng nội dung của luận án.

Chương 1, tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp tổng hợp, hệ thống hóa để đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài: “Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.

Chương 2, tác giả sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu. Cụ thể, tác giả sử dụng phương pháp quy nạp và diễn dịch để xây dựng các khái niệm công cụ. Phần nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về đạo đức, tác giả sử dụng phương pháp lôgíc và phương pháp lịch sử, kết hợp phương pháp lôgíc với phương pháp lịch sử nhằm hệ thống hóa, phân tích nội dung tư tưởng. Để đánh giá giá trị lý luận và thực tiễn, tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp.

Chương 3, tác giả sử dụng phương pháp phân tích để đánh giá những yếu tố tác động, phương pháp lịch sử được sử dụng nhằm trình bày quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương 4, tác giả coi trọng phương pháp phân tích, tổng hợp để đề xuất phương hướng và giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay.

3. Các kết quả chính và kết luận

3.1. Các kết quả chính

Một, luận án phân tích các khái niệm công cụ: đạo đức, xây dựng Đảng về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về đạo đức. Từ việc nghiên cứu các tác phẩm và quá trình hoạt động thực tiễn, luận án hệ thống hóa, phân tích những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng về đạo đức; làm sáng tỏ những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng.

Hai, luận án phân tích những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức từ năm 2011 đến nay, thấy rõ những tác động thuận lợi và những khó khăn, thách thức; từ đó đánh giá thực trạng xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích những vẫn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết.

Ba , trên cơ sở khung lý thuyết là tư tưởng Hồ Chí Minh, đánh giá những thành tựu và hạn chế, luận án đề xuất phương hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

3.2. Kết luận

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng về đạo đức là nền tảng để xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; là điều kiện để Đảng giành, giữ và thực thi quyền lực; là vũ khí để chống lại nguy cơ suy thoái, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong và ngoài. Xây dựng đạo đức của Đảng bao gồm xây dựng những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên như xây dựng phẩm chất: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước và nhân dân lên trên hết; là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; là nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm; là hết lòng yêu thương con người; là xây dựng bản lĩnh chống lại chủ nghĩa cá nhân. Xây dựng đạo đức của tổ chức Đảng được thể hiện ở xây dựng tính đạo đức trong tôn chỉ, mục đích hoạt động của Đảng, trong nền tảng lý luận của Đảng; trong đường lối của Đảng; trong mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; trong tổ chức và kỷ luật của Đảng... Chủ thể và hệ thống các giải pháp xây dựng Đảng về đạo đức trong quan niệm của Hồ Chí Minh là cấp ủy các cấp, người đứng đầu tổ chức Đảng; là toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng; là Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể; là nhân dân. Tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Người có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Trong thời gian qua, xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả ban đầu. Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối xây dựng Đảng về đạo đức; đã tích cực tổ chức thực hiện và bước đầu có hiệu quả, tạo được những chuyển biến tích cực trong đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó là kết quả từ sức lan tỏa của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và trong xã hội, là hiệu quả mang lại từ công tác thông tin, tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường... Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, thực trạng đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và của tổ chức Đảng vẫn còn rất nhiều hạn chế, yếu kém. Nguyên nhân là trong thời gian dài, Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục đạo đức; công tác lý luận chính trị hoạt động kém hiệu quả; do cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện; những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW; tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường... Điều đó đặt ra những vấn đề đòi hỏi chúng ta cần vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng đảng về đạo đức

Trong thời gian tới, phương hướng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức  phải gắn liền với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải có sự thống nhất trong toàn Đảng, nhất là người đứng đầu; phải gắn với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trọng hệ thống chính trị và nhân dân. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta phải thực hiện hệ thống các giải pháp bao gồm yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài, yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan. Điều ấy cho thấy, trách nhiệm xây dựng Đảng về đạo là nhiệm vụ chung của toàn Đảng; mỗi cán bộ, đảng viên; của Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; của nhân dân. Quán triệt, vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân và cả dân tộc giành được thắng lợi to lớn là điều kiện quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước.

                                                           SUMMARY OF DOCTORAL THESIS

The author’s name: Tran Thi Hoi

Thesis title: Building the Communist Party of Vietnamese with morality according to Ho Chi Minh ideology in the current period

Scientific branch of the thesis:  Political science

Major: Ho Chi Minh studies                                              Code: 62.31.02.04

The name of postgraduate training institution: University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Ha Noi.

1.Thesis purpose and objectives

Thesis purpose

Applying Ho Chi Minh's thought to building the Party with morality to study the real situation, proposing directions and solutions to build the Party with morality according to Ho Chi Minh's thought in the current period.

Objectives

Building the Communist Party of Vietnamese with morality according to Ho Chi Minh ideology in the current period.

2. Research methods

On the basis of dialectical materialism and historical materialism of Marxism - Leninism, the author chooses specialized and interdisciplinary methods of social sciences and humanities to solve each contents of the thesis.

Chapter 1, the author mainly uses the synthesize and systematized method to assess the research situation that relates to the topic: "Building the Communist Party of Vietnamese with morality according to Ho Chi Minh ideology in the current period".

Chapter 2, the author uses many different methods to clarify the problem studied. Specifically, the author uses inductive and deductive methods to construct concepts of tool. In the content of Ho Chi Minh's thought about building a Party withh morality, the author uses logical and historical methods, combines logical method with historical method to systematize and analyze ideological content. To evaluate theoretical and practical value, the author mainly uses analytical and synthesized  method.

Chapter 3, the author uses the analytical method to evaluate the impact factors, the historical method is used to present the process of applying Ho Chi Minh's thought to  building a Party with morality of the Communist Party of Vietnam.

Chapter 4, the author attaches much importance to the analytical and synthesized method to propose directions and solutions to buil the Party with morality according to Ho Chi Minh ideology in the current period.

3. Major results and conclusions

3.1. The major results

Firstly, the thesis analyzes the concepts of tool: morality, building the Party with morality, Ho Chi Minh thought about building the Party with morality. From the reseach on works and practical activities, the thesis systematizes and analyzes the contents of Ho Chi Minh thought aboutbuilding the Party with morality; unravels the theoretical and practical values ​​of the thought.

Secondly, the thesis analyzes the factors affecting the task of building the Party with morality from 2011 to the present, clearly seeing favorable impacts and difficulties, challenges; From there, assessing the current situation of building the Communist Party of Vietnam with morality according to Ho Chi Minh ideology; analyzes issues that still need to be solved.

Thirdly, based on the framework of theory of Ho Chi Minh thought, evaluating of achievements and limitations, the thesis proposes directions and some solutions to improve the effectiveness of building the Communist Party of Vietnamese with morality according to Ho Chi Minh ideology in the current period.

3.2. Conclusions

In Ho Chi Minh's thought, building with Party on morality is the foundation to build the Party with politics, ideas and organization; is condition for the Party to gain, hold and enforce power; is weapon to against the risk of recession, strengthen solidarity, unite in and out. Building ethics of the Party includes building ethical standards of cadres and party members such as building quality: absolute loyalty, steadfast revolutionary ideal, putting the first interests of the Party, the country and the people; is diligence, thrift, integrity, righteousness, impartiality; is humanity, wisdom, valiancy and probity; is loving people with all their heart; is building courage against individualism. Building the ethics of the Party organization is shown in building the morality in the Party's guideline, purpose and in the Party's theoretical foundation; in the Party's line; in the close relationship between the Party and the people; in the organization and discipline of the Party ... The subject and the system of solutions build the Party with morality in the conception of Ho Chi Minh is the Party committees at all levels, the leader of the Party organization; are all cadres and party members of the Party; are the State, the Front and the unions; are the people. His thought of building a Party with ethics has profoundly theoretical and practical signification.

In recent years, building the Party with morality based on Ho Chi Minh ideology has achieved initial results. The Party has issued many policies and guidelines for building a Party with ethics; actively organized implementation and initially effective, creates positive changes in morality of staff and party members. It is the result of the perrasion of Ho Chi Minh's thought and moral example in the Party and society, which is the effect of the information and propaganda work; inspection and supervision of the Party have been intensified ... However, due to many objective and subjective factors, the ethical status of cadres, party members and the Party organization is still very limited. weak. The reason is for a long time, the Party has not paid enough attention to ethical education; poor political theory work; due to cadres and party members lack awareness of cultivating and training; the limitations in implementing Directive 05-CT / TW; the impact from the negative side of the market mechanism ... That pút the issues that require us to apply Ho Chi Minh's thought in order to carry out the task ò building the Party with ethics.

In the coming time, the direction of building the Party with morality must be associated with the campaign to study and follow Ho Chi Minh's ideology, morality and style; there must have unity in throughout the Party, especially the leader; must be associated with the roles, functions and tasks of organizations in the political system and people. Applying Ho Chi Minh's thought, we must implement a system of solutions including internal and external factors, objective and subjective factors. This shows that the responsibility to build Party with morality is the common task  the whole Party; each cadre and party member; of the State, the Front and social political unions; the people. Thoroughly grasping and applying President Ho Chi Minh's thought to building Party that is a clean, strong Party capable of leading the people and the whole of nation to gain great victories is an important condition to build and develop our country.

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây