TTLA: Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1979 đến năm 1996

Thứ ba - 24/12/2019 23:24

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Duyên                   2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh        : 09/02/1987                                          4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31  tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1979 đến năm 1996

8. Chuyên ngành:  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam    

9. Mã số: 62.22.03.15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Hồ Khang

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án trình bày một cách có hệ thống quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1976 đến năm 1996, phân tích quan điểm, nhận thức của Đảng bộ tỉnh trong việc tìm kiếm hướng đi mới.

- Trên cơ sở làm rõ thành tựu, hạn chế, nguyên nhân hạn chế, Luận án góp phần đúc kết những kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho hiện tại từ quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1976 đến năm 1996.

- Là tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu và biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh; lịch sử ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình; đồng thời, là tài liệu tham khảo cho những người quan tâm nghiên cứu đề tài này.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Luận án sau khi hoàn thiện có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho Đảng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành chủ trương cơ bản, chính sách, biện pháp về các ngành kinh tế nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) và kinh tế thủy sản (đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy sản) của Tỉnh.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Vũ Thị Duyên (2014), “Một số giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp hàng hóa ở tỉnh Thái Bình”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (6), tr.83 - 84.

2. Vũ Thị Duyên (2014), “Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp (1965 - 1968)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (7), tr.96 - 99.

3. Vũ Thị Duyên (2015), “Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nông dân trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn (4), tr.3 - 8.

4. Vũ Thị Duyên (2018), “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Thái Bình (1991 - 2000)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (8), tr.97-100.

 

                                                         INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Vu Thi Duyen                                 2. Female: Female

3. Date of birth: 09/02/1987                                  4. Place of birth: Thai Binh

5. Admission decision number: Decision No. 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH dated 31/12/2014 by Rector of University of Social Sciences and Humanities.

6. Changes in academic process: no change

7. Official thesis title: Thai Binh Provincial Party Committee’s leadership on the agricultural economy from 1979 to 1996

8. Major: History of the Communist Party of Vietnam  

9. Code: 62.22.03.15

10. Supervisors: Assoc. Dr. Ho Khang

11. Summary of the new findings of the thesis:

- The thesis systematically presents the process of leading the agricultural economy of Thai Binh Provincial Party Committee from 1976 to 1996, analyzes the views and perceptions of the provincial Party Committee in seeking new directions.

- On the basis of clarification of achievements, limitations, causes of limitations, the thesis contributes to summarize the experiences of reference value for the present from the process of leading the agricultural economy of Thai Binh Provincial Party Committee from 1976 to 1996.

-  The thesis is a reference material for the study and compilation of the history of the provincial Party Committee; the history of agriculture and rural development in Thai Binh province; at the same time, it is a reference material for the people who are interested in researching this topic.

12. Practical applicability, if any: After finishing, the thesis can be used as a reference material for the Party Committee and the People's Committee of Thai Binh Province to promulgate basic guidelines, policies and measures on agricultural economic sectors (cultivation, livestock) and the fishery economy (fishing, aquaculture and seafood processing) of the province.

13. Further research direction, if any: No

14. Thesis-related publications:

1. Vu Thi Duyen (2014), “Some major solutions for agricultural commodity development in Thai Binh province”, Journal of Theoretical Education (6), pp.81 - 84.

2. Vu Thi Duyen (2014), “Thai Binh Provincial Party Committee’s leadership on the development of agricultural economy (1965 - 1968)”, Journal of Party History (7), pp.96 - 99.

3. Vu Thi Duyen (2015), “Viewpoint of the Communist Party of Vietnam on farmers in the renovation period”, Journal of Social Sciences and Humanities (4), pp.3 - 8.

4. Vu Thi Duyen (2018), “Restructure of agricultural economy in the direction of industrialization and modernization in Thai Binh province (1991 - 2000)”, Journal of Party History  (8), pp.97-100.

Tác giả bài viết: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây