TTLV: Giải pháp quản lý theo kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại các viện nghiên cứu công lập trong xu hướng tự chủ (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động)

Thứ hai - 04/04/2022 22:18
1. Họ và tên học viên: Trần Khắc Nam                          2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 17/8/1989
4. Nơi sinh: Công Thành - Yên Thành - Nghệ An
5. Quyết định tiếp nhận học viên cao học số: 3376/QĐ-XHNV ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 1837/QĐ- XHNV ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
7. Tên đề tài luận văn: Giải pháp quản lý theo kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại các viện nghiên cứu công lập trong xu hướng tự chủ (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động)
8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và công nghệ;  Mã số: 8340412.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đinh Thanh Hà
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập nói chung và các viện nghiên cứu công lập nói riêng, đã và đang được triển khai rộng rãi; tuy nhiên, hiệu quả đạt được vẫn chưa như mong muốn. Từ yêu cầu thực tiễn chuyển đổi thành công viện nghiên cứu công lập hoạt động theo cơ chế bao cấp sang cơ chế tự chủ, thì phương pháp quản lý, trong đó có quản lý nhiệm vụ KH&CN, cũng cần thay đổi.
Quản lý theo kết quả đã được áp dụng tại nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước. Phương pháp này đã giúp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý. Qua khảo sát sơ bộ, quản lý theo kết quả là giải pháp phù hợp với các tổ chức thực hiện các công việc đặc biệt, mang tính sáng tạo như hoạt động nghiên cứu khoa học, đáp ứng được xu hướng phát triển của xã hội; tuy nhiên, rất cần được nghiên cứu về những điều kiện để có thể áp dụng được tại các viện nghiên cứu công lập trong nước.
Luận văn đã chỉ ra những điều kiện cần và đủ để triển khai giải pháp quản lý theo kết quả nhiệm vụ KH&CN tại các viện nghiên cứu công lập, đáp ứng xu hướng tự chủ:
          - Điều kiện cần là cơ chế, chính sách của Nhà nước: Cần hoàn thiện khung pháp lý cho quản lý theo kết quả nhiệm vụ KH&CN tại các viện nghiên cứu công lập.
          - Điều kiện đủ là công tác tổ chức, quản lý, triển khai các nhiệm vụ KH&CN tại viện nghiên cứu công lập cần thực hiện theo phương pháp quản lý theo kết quả.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Qua việc nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, Luận văn đã đề xuất một số điều kiện cần là cơ chế, chính sách của Nhà nước và điều kiện đủ là công tác tổ chức, quản lý triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo kết quả tại cơ sở, qua đó nhằm đáp ứng xu hướng tự chủ.
Những giải pháp được đề xuất này có thể áp dụng tại các viện nghiên cứu công lập.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu các điều kiện cần và đủ để thực hiện tự chủ tại các tổ chức KH&CN công lập trong 6 ngành: Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật và công nghệ, Khoa học sức khỏe, Khoa học nông nghiệp, Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn (theo phân loại của OECD).
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Tran Khac Nam                                                 2. Sex: Male    
3. Date of birth: August 17, 1989                  

4. Place of birth: Cong Thanh Commune, Yen Thanh District, Nghe An Province
5. Admission decision number: 3376/QĐ-XHNV, dated September 03, 2019 of the Vice- Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: 1837/QĐ- XHNV, dated September 17, 2021 of the Vice- Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
7. Official thesis title: Management solutions basing on the results of scientific and technological tasks at public research institutes in the trend of autonomy (A case study on Viet Nam National Institute of Occupational Safety and Health)
8. Major: Science and technology management;                          Code: 8340412.01
9. Scientific supervisors: Dr. Dinh Thanh Ha
10. Summary of the findings of the thesis:
The autonomy and self-responsibility have been widely deployed at public science and technology organizations in general and public research institutes in particular. However, the effect is still not as expected. From the practical requirement to successfully transform a public research institute operating under the subsidy mechanism to an autonomous one, the management method including the management of scientific and technological tasks also needs to change.
Results-based management has been applied in many fields in domestic and abroad. This method has helped to improve the efficiency of management. Through the preliminary survey, results-based management is a suitable solution for organizations performing special and creative tasks such as scientific research activities, meeting the development trend of society. However, it is necessary to study the conditions which are applicable at domestic public research institutes.
The thesis shows necessary and sufficient conditions to deploy management solutions basing on the results of scientific and technological tasks at public research institutes, meeting the trend of autonomy:
 - Necessary conditions are the mechanism and policies of the State: It is necessary to complete a legal framework for management basing on the results of scientific and technological tasks at public research institutes.
- Sufficient conditions are the organization, management and implementation of scientific and technological tasks at public research institutes need to be carried out according to the results-based management method.
11. Practical applicability:
Through the case study of the Vietnam National Institute of Occupational Safety and Health, the thesis has proposed some necessary conditions are mechanism, policies of the State and the sufficient conditions are the organization, management and implementation of scientific and technological tasks according to results at the units, thereby meeting the trend of autonomy.
These proposed solutions can be applied at public research institutes.
12. Further research directions: Identifying the necessary conditions and sufficient conditions in order to implement the autonomy policy at public scientific and technological organizations in 6 scientific fields: Natural Sciences, Engineering and Technology, Medical and Health Sciences, Agricultural Sciences, Social Sciences and Humanities (according to the science classification of OECD).
13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây