TTLV: Tổ chức sản xuất chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang

Thứ năm - 11/11/2021 05:06
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Ngọc Yên                          2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 19/8/1984
4. Nơi sinh: Tiền Giang
5. Quyết định công nhận học viên số: 4419/2019/QĐ-XHNV Ngày 26  tháng 11  năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
7. Tên đề tài luận văn: Tổ chức sản xuất chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng ; Mã số: 8320101.01 (UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Thị Thu Hằng – Phó Trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn tập trung nghiên cứu và đưa ra một số kết quả cơ bản như sau:
Trong chương 1 của luận văn, tác giả đã tập trung giải quyết: Lý luận chung về tổ chức sản xuất chương trình thời sự phát thanh. Trong đó, nghiên cứu làm rõ các khái niệm: “tổ chức sản xuất”, “chương trình phát thanh”, “chương trình thời sự phát thanh”. Ngoài ra, tác giả đã phân tích vai trò của chương trình thời sự phát thanh và quy trình sản xuất chương trình thời sự phát thanh.
Trong chương 2 của luận văn, tác giả đã đi sâu khảo sát, phân tích và đánh giá quy trình tổ chức sản xuất chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và truyền hình Tiền Giang (từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2020). Trong chương này, tác giả cũng đã đưa ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân hạn chế khi tổ chức sản xuất của chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.
Trong chương 3 của luận văn, tác giả đã mạnh dạn đề xuất một số khuyến nghị đối với lãnh đạo, quản lý và đội ngũ nhân sự tham gia tổ chức sản xuất chương trình thời sự phát thanh (phóng viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức sản xuất chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: 
Xuất phát từ lý luận và thực tiễn đề tài luận văn có ý nghĩa quan trọng, giúp lãnh đạo Đài Phát thanh truyền hình Tiền Giang và các nhân sự tham gia tổ chức sản xuất chương trình thời sự phát thanh có những kế hoạch và hành động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức sản xuất chương trình thời sự phát thanh. Những kết quả nghiên cứu của luận văn là tài liệu bổ ích đối với chương trình trong diện khảo sát. Ngoài ra, luận văn là nguồn thông tin cho các nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý và những ai quan tâm về vấn đề này. 
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 
Nếu có điều kiện, từ luận văn này cũng có thể gợi mở ra nhiều hướng nghiên cứu về vấn đề tổ chức sản xuất cho các chương trình phát thanh khác của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang và các chương trình phát thanh của các Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
    INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Thi Ngoc Yen                    2. Sex: Female
3. Date of birth: 19/08/1984                                  4. Place of  birth: Tien Giang
5. Admission decision number: 4419/2019/QĐ-XHNV dated November 26, 2019 of Rector of VNU University of Social Sciences and Humanities
6. Changes in academic process:         
7. Official thesis title: Organizing news program production on Tien Giang Radio broadcasting and Television station
8. Major: Journalism                                       9. Code: 8320101.01 (UD)
10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr Dinh Thi Thu Hang – Vice Dean of Faculty of Radio and Television, Academy of Journalism and Communication
11. Summary of the findings of the thesis: 
    The thesis focuses on research and gives some results as follows:
In chapter 1 of the thesis, the author has focused on solving: General theory on production organization of radio news programs. In it, the author has researched to clarify the concepts: "production organization", "radio program", "radio news program". In addition, the author further analyzed the role of radio news programs and the production process of radio news programs.
In chapter 2 of the thesis, the author delved into surveying, analyzing and evaluating the process of production organization of radio news programs of Tien Giang Radio - Television Station (from January 2020 to December 2020). In this chapter, the author has also given the successes, limitations and causes of limitations when organizing the production of radio news programs of Tien Giang Radio - Television Station.
    In chapter 3 of the thesis, the author has boldly proposed some recommendations for leaders, managers and personnel involved in the production of radio news programs (reporter, broadcaster, technician) in order to improve the quality and efficiency of the production organization of radio news programs of Tien Giang Radio - Television Station.
12. Practical applicability, if any: 
    Starting from theory and practice, the thesis topic has important significance, it helps the leaders of Tien Giang Radio - Television Station and the personnel involved in the production of radio news programs get specific plans and actions to improve the quality and efficiency of the production organization of radio news programs. The research results of the thesis are useful documents for the program in the survey area. In addition, the thesis will be a source of information for researchers, regulatory agencies and those interested in this field.
13. Further research directions, if any: 
    If possible, from this thesis, we can also suggest many research directions on the issue of production organization for other radio programs of Tien Giang Radio - Television Station and radio programs of Radio and Television Stations in the Mekong River Delta region. 
14. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây