TTLA: Chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai

Thứ ba - 19/05/2020 03:24

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thúy Hiền                    2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 08/02/1972                                                                4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 37/QĐ-XHNV ngày 05/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thúy Hiền.

7. Tên đề tài luận án: Chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai

8. Chuyên ngành: Khoa học quản lý                                          9. Mã số: thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Huy Tiến và TS. Phạm Hồng Quất

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

Trước hết, đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu đầu tiên ở Việt Nam về chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai theo cách tiếp cận thị trường kéo trong giai đoạn 2005-2018. Công trình hy vọng đưa ra một cách tiếp cận mới và hệ thống trong việc phát triển chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam, có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu sắc hơn và cuộc cách mạng khoa học và công nghệ lần thứ tư trở nên sôi động trên phạm vi toàn cầu.

Thứ hai, về mặt lý luận, luận án đã tổng kết về sự hình thành và phát triển chính sách thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở các quốc gia từ các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, đồng thời làm rõ nét hơn cơ sở lý luận của chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo cách tiếp cận thị trường kéo.

Thứ ba, luận án mô tả và phân tích hiện trạng chính sách quốc gia thúc đẩy thương mại hóa kết quả R&D của Việt Nam trong giai đoạn 2005-2018, làm rõ ưu, nhược điểm của các chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam hiện nay.

Cuối cùng, luận án đề xuất Khung chính sách quốc gia thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo cách tiếp cận thị trường kéo, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và thực tiễn phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam, bao gồm 3 kịch bản chính: Kịch bản thứ nhất - đổi mới chính sách thực hiện nghiên cứu và triển khai theo đặt hàng của thị trường công nghệ; Kịch bản thứ hai - hoàn thiện chính sách thể chế hóa các giao dịch trong thị trường công nghệ, trong đó hình thành và phát triển các định chế trung gian theo nhu cầu và điều tiết của thị trường công nghệ; Kịch bản thứ ba – tăng cường chính sách ưu đãi để hỗ trợ cho các doanh nghiệp sử dụng các kết quả nghiên cứu và triển khai trong việc đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Luận án có giá trị tham khảo, đáp ứng yêu cầu về lý luận và thực tiễn cho công tác quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy triển khai và đổi mới khoa học và công nghệ trong thời gian tới ở Việt Nam, cũng như đối với công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo khoa học quản lý.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

            Chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai trong cách mạng khoa học và công nghệ lần thứ tư.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

- Trương Văn Nam, Nguyễn Thị Thúy Hiền (2016), “Phân tích SWOT đối với vườn ươm doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, (8), tr. 12-17.

- Nguyễn Thị Thúy Hiền (2017), “Chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt nam hiện nay: Những ưu điểm và hạn chế”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Tập 33, (3), tr. 40-51.

- Nguyễn Thị Thúy Hiền (2017), “Chính sách "Thị trường kéo" trong hoạt động hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, (12), tr. 54-57.

- Nguyễn Thị Thúy Hiền (2017), “Chính sách "Thị trường kéo" trong hoạt động hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở một số nước và bài học cho Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 3, (2b), tr. 294-304.

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 

1. Full name: Nguyen Thi Thuy Hien                                 2. Sex: female

3. Date of birth: 08th February 1972                                 4. Place of birth: Ha Noi

5. Admission decision number:  3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH dated 31th december 2014 of the principal of the University of Social Sciences and Humanities.

6. Changes in academic process: decision number 37/QĐ-XHNV dated 5th January 2018 of the principal of the University of Social Sciences and Humanities on adjustion the doctoral dissertation topic of the PhD student Nguyen Thi Thuy Hien.

7. Official thesis title: Market-pull policy on commercialization support of research and development findings.

8. Major:  Science and Technology Management           9. Code: pilot

10. Supervisor: Ass.Prof. PhD. Pham Huy Tien, PhD. Pham Hong Quat

11. Summary of the new findings of the thesis:

Firstly, this is the first in-depth study in Vietnam on the policy of promoting the commercialization of research and development (R&D) results by pull-market approach in the period of 2005-2018. The thesis is expected to give a new and systematic approach to develop policies that promote the commercialization of R&D results in Vietnam, which plays an important and urgent role in the context of Vietnam's deeper-participation on international integration and also the fourth science and technology revolution becomes more vibrant globally. 

Secondly, theoretically, the thesis summarizes the formation and development of R&D results commercialization policies (national policies) from domestic and foreign research, as the same time the thesis clarifies the theoretical basis of policies to promote the commercialization of research results according to the pull market approach.

Thirdly, the thesis describes and analyzes the current state of national policy to promote Vietnam's commercial R&D results in the period 2005-2018, as well as clarifies the advantages and disadvantages of policies to promote the commercialization of R&D results in Vietnam today.

Finally, the thesis has proposed a National framework for commercialization of R&D results by market-pull approach in line with the development trend of the world and the S&T development of Vietnam, including 3 main scenarios: The first scenario - renewing the policy of implementing R&D according to the order of the technology market; The second scenario - perfecting the policy of institutionalizing transactions in the technology market, forming and developing intermediary institutions according to the needs and regulations of the technology market; The third scenario - increasing preferential policies to support enterprises to use R&D results in technology innovation and product innovation.

12. Practical applicability, if any:

The thesis is for reference in meeting theoretical and practical requirements for state management in order to promote the deployment and innovation of science and technology in Vietnam on the coming time, as well as for lecturing and researching in management science training institutions.

13. Further research directions, if any:

The policy promotes the commercialization of research and development results in the fourth scientific and technological revolution.

14. Thesis-related publications:

- Trương Văn Nam, Nguyễn Thị Thúy Hiền (2016), “SWOT analysis for technology business incubator in Vietnam and propose some solutions, Vietnam of Science and Technology Journal (Number 12), pages. 54-57.

- Nguyễn Thị Thúy Hiền (2017), “Current policy to promote the commercialization of research and development results in Vietnam: advantages and limitations”, VNU Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 33, Number 3, pages 40-51.

- Nguyễn Thị Thúy Hiền (2017), “The "Market pull" policy in supporting  commercialization of research and development results in Vietnam”, Vietnam of Science and Technology Journal (Number 12), pages 54-57.

- Nguyễn Thị Thúy Hiền (2017), “"Market pull" policy in supporting the commercialization of research and development results in some countries and lessons for Vietnam”, VNU Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 3, Number 2b, pages 294-304.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây