TTLA: Đảng lãnh đạo quan hệ của Việt Nam với Liên Xô trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)

Chủ nhật - 10/05/2020 22:51

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Đoàn Thanh Thủy      2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/08/1983                                           4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4618/2016/QĐ-XHNV ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo quan hệ của Việt Nam với Liên Xô trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam     9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Hồ Khang và PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Hoa

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Hệ thống hóa các tư liệu liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng trong quan hệ với Liên Xô thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954-1975).

- Làm rõ bối cảnh lịch sử như là một sự tác động tới chủ trương của Đảng trong quan hệ với Liên Xô trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975).

- Làm sáng tỏ chủ trương của Đảng đối với quan hệ Việt Nam – Liên Xô trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), góp phần làm phong phú thêm tri thức về chủ trương đối ngoại của Đảng nói chung và chủ trương của Đảng đối với Liên Xô nói riêng trong kháng chiến chống Mỹ.

- Tái hiện và phân tích một cách khách quan, khoa học quá trình chỉ đạo thực hiện của Đảng về các mặt: chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, quân sự - quốc phòng, giáo dục – đào tạo, khoa học – kỹ thuật, văn hóa – xã hội trong quan hệ với Liên Xô thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, góp phần tái hiện một cách tổng thể mối quan hệ toàn diện giữa hai nước.

- Đánh giá khách quan ưu điểm, hạn chế, từ đó rút ra kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng đối với quan hệ Việt Nam – Liên Xô thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Những kinh nghiệm lịch sử được rút ra có giá trị tham khảo trong quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga và công tác đối ngoại của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ có những đóng góp về khoa học trong nghiên cứu về quan hệ Việt Nam – Liên Xô, sự lãnh đạo của Đảng về đối ngoại hay ngoại giao thời kỳ kháng chiến chống Mỹ….

- Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị trong nghiên cứu lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; góp phần vào việc nghiên cứu, tuyên truyền và giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Đảng lãnh đạo quan hệ của Việt Nam với Liên Xô giai đoạn 1976 - 1991

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

- Đoàn Thanh Thủy (2018), “Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (329), tr.66-73.

- Đoàn Thanh Thủy (2018), “Vài nét về quan hệ Việt Nam – Liên Xô trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (334), tr.51-56.

- Đoàn Thanh Thủy (2019), “Tìm hiểu chủ trương của Đảng trong quan hệ đối ngoại với Liên Xô, Trung Quốc (1954-1975)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (345), tr.80-84.

                                                                      INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name :  Doan Thanh Thuy                     2. Sex: Female

3. Date of birth: 10/08/1983                             4. Place of birth:  Thai Nguyen

5. Admission decision number: 4618/2016/QĐ-XHNV       Dated 29/12/2016

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title:  The Party leads Vietnam's relations with the Soviet Union in the resistance against the US (1954-1975)

8. Major: History of the Vietnam Communist Party              9. Code:  62 22 03 15

10. Supervisors: Assc.Prof. PhD. Ho Khang and Assc.Prof. PhD. Nguyen Thi Mai Hoa

11. Summary of the new findings of the thesis: 

- Systematize documents related to the Party's leadership in relations with the Soviet Union during the anti-American resistance war (1954-1975).

- Clarifying the historical context as an impact on the Party's policy in relations with the Soviet Union in the resistance against the US (1954-1975).

- Clarifying the Party's policy for Vietnam-Soviet relations in the war against America and the country (1954-1975), contributing to enriching the Party's foreign policy in general and its policies Party's policy to the Soviet Union in particular in the war against the US.

- Objectively reproducing and analyzing science and process of the Party's guidance on the implementation in terms of politics - diplomacy, economics - trade, military - defense, education - training, science - technical, cultural - social relations with the Soviet Union during the war against the US, contributing to the overall reproduction of the comprehensive relationship between the two countries.

- Objectively assessing the advantages and limitations, from which, drawing experience on the Party's leadership for Vietnam-Soviet relations during the war against the US (1954-1975). The historical experiences drawn are valuable for reference in Vietnam-Russia relations and the Party's foreign affairs in the current period.

12. Practical applicability, if any: 

- The dissertation's research results will have scientific contributions in the study of relations between Vietnam and the Soviet Union, the Party's leadership on foreign affairs or diplomacy during the anti-American resistance period….

- The thesis's findings will be a valuable reference in the historical study of the Communist Party of Vietnam during the resistance war against the US and the country; contribute to the research, propaganda and teaching of the History of the Communist Party of Vietnam.

13. Further research directions, if any: 

- The Party leads Vietnam's relations with the Soviet Union from 1976 to 1991

14. Thesis-related publications:

- Doan Thanh Thuy (2018), “Vietnam’s independent and self-reliant spirit during the anti-American resistant war (1954-1975)”, Journal of Vietnam communist party’s history (329), pp.66-73.

- Doan Thanh Thuy (2018), “An outline of the Vietnam Soviet Union relations during the anti-American resistant war (1954-1975)”, Journal of Vietnam communist party’s history (334), pp.51-56.

- Doan Thanh Thuy (2019), “A study on the Party’s guidelines and viewpoints in the diplomatic relations with the USSR and China (1954-1975)”, Journal of Vietnam communist party’s history (345), pp.80-84.                                        

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây