TTLV: Sự hài lòng của khách du lịch đối với dịch vụ ăn uống tại Đắk Lắk

Thứ ba - 01/12/2020 21:58
1. Họ và tên học viên: TRẦN NGUYỄN NGỌC TRÂN CHÂU           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 18/5/1983
4. Nơi sinh: Đắk Lắk
5. Quyết định công nhận học viên số: 1543/QĐ-XHNV ngày 01 tháng 06 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn 03 tháng
7. Tên đề tài luận văn: “SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI ĐẮK LẮK”.
8. Chuyên ngành: Du lịch;                          Mã số: 8810101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN NGỌC DUNG – Phó Trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch đối với dịch vụ ăn uống tại nhà hàng - khách sạn là công việc phải được thường xuyên thực hiện nhằm phát hiện những nhu cầu mới của khách hàng. Từ đó khách sạn, nhà hàng có những chính sách phù hợp nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn, nhằm thu hút và giữ chân khách hàng. Về cơ bản, luận văn đã đạt được những kết quả nghiên cứu chính sau:
- Một là, đề tài đã hệ thống hóa được các vấn đề lý luận về nhà hàng, kinh doanh ăn uống trong nhà hàng - khách sạn, chất lượng dịch vụ ăn uống trong nhà hàng - khách sạn, sự hài lòng của khách du lịch về dịch vụ ăn uống trong nhà hàng - khách sạn.
- Hai là, luận văn đã tổng quan được hoạt động kinh doanh du lịch và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh ăn uống phục vụ khách du lịch tại Đắk Lắk.
- Ba là, đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch đối với dịch vụ ăn uống trong nhà hàng – khách sạn tại Đắk Lắk, từ đó đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách du lịch tại nhà hàng - khách sạn ở Đắk Lắk trong thời gian tới.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn là tài liệu tham khảo cần thiết không chỉ đối với cơ quan quản lý du lịch, các doanh nghiệp du lịch mà còn là tài liệu chuyên khảo cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học chuyên ngành du lịch ở các cơ sở đào tạo của nước ta.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Tiếp tục nghiên cứu về sự hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch tại Đắk Lắk.
13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không có
INFORMATION ON MASTER THESIS

1. Full name: TRẦN NGUYỄN NGỌC TRÂN CHÂU              2. Gender: Female
3. Date of birth: 18/5/1983
4. Place of birth: Daklak
5. Decision of student recognition number: 1543/QĐ-XHNV dated on Jun 01, 2018 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in the training course: 3 months extension
(write the change form and the corresponding time)
7. Name of the thesis: “TOURIST SATISFACTION WITH FOOD SERVICE IN DAK LAK ”.
8. Major: Tourism;                      Code: 8810101
9. Scientific instructor: Dr. Nguyen Ngoc Dung, Deputy- Dean of Faculty of Tourism Studies, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
(Write from the scientific title, degree, full name and workplace)
10. Summarizing the results of the thesis:
 Researching the satisfaction of tourists with food service at the restaurant - hotel is a work that must be done regularly to discover new needs of customers. Since then, hotels and restaurants have suitable policies to improve service quality to better serve customers, to attract and retain customers. Basically, the thesis has achieved the following main research results:
 - Firstly, the topic has systemolyized the reasoning issues of restaurants, dining business in restaurants - hotels, the quality of dining services in restaurants - hotels, the satisfaction of tourists about food service in restaurants - hotels.
- Secondly, the thesis has overviewed tourism business activities and assessed the current status of food and drink business activities for tourists in Dak Lak.
-  Thirdly, assessing the satisfaction of tourists for food service in restaurants - hotels in Dak Lak, thereby giving solutions and recommendations to improve the quality of food service, best meet the needs of tourists at restaurants - hotels in Dak Lak in the future.
11. Practical applicability, if any:
The thesis is an essential reference not only for tourism management agencies, tourism businesses but also a monograph for teaching, learning and scientific research in tourism at the training institutions of our country.
12. Further research directions, if any:
Continuing to research on tourist satisfaction about the quality of tourist services in Dak Lak.
13. Thesis- related publications: No
Signature of masters student and scientific instructor :

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây