TTLV: Phát huy vai trò phản biện xã hội của cơ quan Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa trong giai đoạn hiện nay

Thứ ba - 01/12/2020 22:44
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Đức Phong
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 13/10/1980
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 3379 /QĐ-XHNV, ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Phát huy vai trò phản biện xã hội của cơ quan Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa trong giai đoạn hiện nay
8. Chuyên ngành: Chính trị học. Mã số 17.03.51.99
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Triệu Quang Minh (Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh khu vực 1)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Phản biện xã hội là một vấn đề lớn của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nó liên quan trực tiếp đến việc phát huy vai trò làm chủ của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Những nội dung đã trình bày trong luận văn là những vấn đề cơ bản và cấp thiết của Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện chức năng phản biện xã hội. Tuy vấn đề rất quan trọng nhưng cũng chỉ là một nội dung nhằm nghiên cứu sự tham gia của Mặt trận vào quá trình dân chủ hoá đời sống xã hội ở nước ta. Những kết quả nghiên cứu mới chỉ được kiểm chứng phần nào trong thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Đống Đa và cần có thêm thời gian để thể nghiệm. Vì vậy, hoạt động phản biện xã hội cũng sẽ là đề tài cần tiếp tục nghiên cứu ở nhiều giác độ khác nhau và đối với các chủ thể chính trị xã hội khác ở nước ta hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Tuy còn nhiều mặt hạn chế nhưng quận Đống Đa đã từng bước thực hiện hiện đề án sát nhập để hoàn thiện bộ máy cơ chế tại địa phương. Do đó kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần giúp cho các phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung tham khảo, nghiên cứu và đề ra phương hướng, giải pháp tốt hơn nữa trong việc phát huy vai trò phản biện xã hội. Bên cạnh đó, luận văn còn là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu và đào tạo. Có thể nói, hoạt động phản biện xã hội đã và đang được chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Việc thực hiên phản biện xã hội đang được thực hiện ở các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị. Vì vậy, việc ứng dụng đề tài này làm cơ sở tham khảo cho các địa phương cũng khá thuận lợi vì đều tương đồng với quận Đống Đa về bộ máy cơ chế, hệ thống chính trị. Đều được phân cấp từ quận (huyện) đến phường (xã), địa bàn dân cư, các tổ dân phố. Khi MTTQ thực hiện tốt phản biện xã hội chính là xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền ngay từ cơ sở. Hạn chế những mâu thuẫn phát sinh, khiếu kiện kéo dài, mất đoàn kết nội bộ. Đó chính là Phát huy vai trò phản biện xã hội của cơ quan Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa.
12. Những nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các bài viết đã đăng báo, tạp chí liên quan đến luận văn:
INFORMATION ON MASTER THESIS

1. Student’s name: Nguyễn Đức Phong
2. Sex: Male
3. Date of birth: 13/10/1980
4. Place of birth: Hà Nội
5. Decision on recognition of student: No. 3379/QĐ-XHNV dated 19/12/2017 by Principal of University of Social Sciences and Humanities - Hanoi National University.
6. Changes during training process: None
7. Name of thesis: Promote the role of social criticism of grassroots Fatherland Front agencies in Dong Da district in the current period
8. Specialized: Politics. Code 17.03.51.99
9. Scientific instructor: PhD. Triệu Quang Minh (Ho Chi Minh National Academy of Politics - Region 1)
10. Summary of the results of the thesis:
Social criticism is a big issue for the Party, State and Vietnam Fatherland Front. It directly relates to promoting the mastery role of all classes of people in building and defending the Socialist Fatherland, implementing the goal of the rich people, the strong country, a fair, democratic and civilized society. The contents presented in the thesis are fundamental and urgent issues of the Fatherland Front in the implementation of the social criticism function. Although the issue is very important, it is only one content to study the Front's participation in the democratization of social life in our country. The research results have only been partially verified in the practical activities of the Vietnam Fatherland Front at all levels in Dong Da district and it takes further time to experiment. Therefore, social criticism activities will also be the subject to continue to be studied at many different levels and for other political and social subjects in our country in the current period.

11. Applicability in practice:
Despite many shortcomings, Dong Da district has gradually implemented the merger project to improve the local mechanism. Therefore, the research results of the thesis will contribute to help wards and communes in Hanoi in particular and the whole country in general refer, research and propose better directions and solutions to promote the role of social criticism. Besides, the thesis is also the reference for research and training. It can be said that social criticism activities have been directed and implemented strictly and synchronously from the central to local levels. The implementation of social criticism is being carried out at all levels, sectors and the political system. Therefore, the application of this thesis as a reference for localities is quite convenient because they are similar to Dong Da district in terms of mechanism, political system which are all decentralized from district to ward (commune), residential areas and groups. The Fatherland Front performs social criticism well is building the Party and government right from the the grassroots level. Limit arising conflicts, protracted complaints, internal disunity. That is to promote the role of social criticism of grassroots Fatherland Front agencies in Dong Da district.
12. Follow-up studies: (if any)
13. Articles published in newspapers and magazines related to the thesis:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây