TYLA: Xây dựng khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp (startup) ở Việt Nam

Thứ hai - 06/01/2020 03:08

Tên tác giả: Hoàng Thị Hải Yến

Tên luận án: Xây dựng khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp (startup) ở Việt Nam

Ngành khoa học của luận án:  Khoa học Quản lý

Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ   Mã số: Thí điểm

Tên đơn vị đào tạo Sau đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

Xây dựng khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa để làm căn cứ đánh giá và đề xuất khuyến nghị hoàn thiện hệ thống chính sách thúc đẩy khởi nghiệp của Việt Nam.

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: để có được thông tin về lịch sử nghiên cứu cũng như cơ sở lý luận (khái niệm và mối liên hệ giữa các khái niệm liên quan) và cơ sở thực tiễn (số liệu về hoạt động và chính sách thúc đẩy khởi nghiệp tại Việt Nam và một số quốc gia) của đề tài, luận án đã nghiên cứu các công trình đã công bố trong nước và quốc tế, các văn bản chính sách và các báo cáo có liên quan.

- Phương pháp phỏng vấn sâu: để có được thông tin và các đánh giá chính sách, góp ý về khung đánh giá chính mà nghiên cứu đề xuất, luận án đã tiến hành phỏng vấn sâu (nội dung phỏng vấn sâu có trong Phụ lục) các nhóm đối tượng sau đây:

+ Chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp

+ Chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách

+ Cán bộ quản lý tại các vườn ươm, các trường đại học, viện nghiên cứu

+ Cá nhân/tổ chức khởi nghiệp ở Việt Nam.

- Phương pháp thảo luận nhóm chuyên gia: để có được các góp ý về khung đánh giá chính sách thúc đẩy đề xuất, luận án đã sử dụng phương pháp thảo luận nhóm chuyên gia với các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học chính sách và các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp.

3. Các kết quả chính và kết luận

3.1. Các kết quả chính

- Tổng quan tình hình nghiên cứu về xây dựng khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp ở Việt Nam và thế giới

- Làm rõ bản chất của khởi nghiệp (startup), chỉ ra được các nhu cầu khác biệt của đối tượng khởi nghiệp, các yếu tố thúc đẩy khởi nghiệp;

- Làm rõ cơ sở lý luận về xây dựng khung đánh giá trong đánh giá chính sách, từ đó đưa ra cách thức áp dụng vào việc xây dựng khung đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp;

- Xem xét kinh nghiệm trong đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp tại một số quốc gia;

- Đề xuất được khung và hệ tiêu chí đánh giá chính sách thúc đẩy khởi nghiệp (gồm 5 tiêu chí lớn: Khả năng khích lệ tinh thần sáng tạo và tinh thần kinh thương, Khả năng hỗ trợ startup, Khả năng kết nối các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp, Khả năng xóa bỏ các rào cản pháp lý và hành chính, Khả năng giúp startup hội nhập thị trường quốc tế);

- Áp dụng khung đánh giá chính sách đã được đề xuất để tiến hành đánh giá một số chính sách thúc đẩy khởi nghiệp ở Việt Nam, từ đó đưa ra gợi suy cho quá trình hoàn thiện chính sách thúc đẩy khởi nghiệp của Việt Nam.

3.2. Kết luận

- Áp dụng khung đánh giá này vào xem xét tổng thể các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp ở Việt Nam thấy rằng về cơ bản Việt Nam mới đang phát triển các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp (startup).

- Để thúc đẩy khởi nghiệp ở Việt Nam, Nhà nước cần phát huy vai trò hơn nữa trong giải quyết khiếm khuyến của thị trường và hỗ trợ các startup thông qua việc thường xuyên rà soát, hoàn thiện chính sách, tạo môi trường pháp lý, kinh doanh thông thoáng, nuôi dưỡng một hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh.

                                                               SUMMARY OF DOCTORAL THESIS

The author’s name: Hoang Thi Hai Yen

Thesis title: Building a framework for evaluating startup policies in Vietnam

Scientific branch of the thesis: Science and Technology Management

Major: Science and Technology Management     Code: Pilot Training

The name of postgraduate training institution: University of Social Sciences and Humanities - Hanoi National University.

1. Thesis purpose and objectives

Building a framework for evaluating startup policies in the context of globalization as a basis for evaluating and proposing recommendations to improve the system of policies promoting startup in Vietnam.

2. Research methods

  • Document research method
  • In-depth interview method
  • Expert group discussion method

3. Major results and conclusions

3.1. The major results

-  Overview of research situation on developing a policy evaluation framework for promoting startup in Vietnam and the world;

- Clarify the nature of startup, point out the different needs of startup, the factors that promote startup;

- Clarify the theoretical basis for developing an evaluation framework in policy evaluation, thereby giving a way to apply it to the building of a policy framework to promote startup;

- Considering experiences in evaluating promoting startup policies to in some countries;

- Proposing a framework and criteria for evaluating promoting startup policies (including 5 major criteria: Ability to encourage creativity and entrepreneurship, Ability to support startup, Ability to connect components in the startup ecosystem, Ability to remove legal and administrative barriers, Ability to help startups integrate into the international market);

- Applying policy evaluation framework has been proposed to evaluate a number of policies to promote startup in Vietnam, thereby giving suggestions for the process of completing policies to promote startup in Vietnam.

3.2. Conclusions

- Applying the evaluation framework to the overall review of policies to promote startups in Vietnam found that Vietnam is basically developing startup policies.

- To promote startup in Vietnam, the Goverment needs to play a greater role in addressing market deficiencies and supporting startups through regular review, completion of policies, and creation of an open legal environment, nurturing a strong startup ecosystem.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây