TTLA: Tư tưởng triết học của Karl Raimund Popper

Thứ hai - 28/10/2019 00:23

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Bùi Lan Hương            2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:                         04/10/1993                     4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/QĐ- XHNV, ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận ánTư tưởng triết học của Karl Raimund Popper

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử            

9. Mã số: 62.22.03.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã góp phần tổng hết tình hình nghiên cứu tư tưởng triết học của Karl Popper

- Luận án đã làm rõ sự tác động của điều kiện kinh tế - xã hội cũng như những ảnh hưởng của tiền đề lý luận và khoa học tự nhiên đến sự hình thành tư tưởng triết học của Karl Popper.

- Luận án đã hệ thống hóa và phân tích được những nội dung cơ bản trong tư tưởng triết học về khoa học và triết học chính trị - xã hội của K. Popper qua đó chỉ ra được xuất phát điểm trong nghiên cứu của Popper và mối liên hệ giữa hai lĩnh vực tư tưởng này của ông.

- Luận án đã chỉ ra được giá trị, hạn chế trong tư tưởng triết học của K. Popper; đối chiếu một cách có phê phán trên quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm ra những “hạt nhân hợp lý” qua đó rút ra ý nghĩa ý luận cho việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử triết học phương Tây hiện đại, tạo tiền đề để lĩnh hội văn hóa phương Tây nói chung, văn hóa Áo nói riêng trên tinh thần “gạn đục khơi trong” một cách phù hợp với chiến lược hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Lịch sử triết học phương Tây hiện đại, Logic học, Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử…

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:  

-         Bùi Lan Hương (2016), “Chủ nghĩa duy lý phê phán trong triết học Karl Popper và ý nghĩa của nó đối với việc đổi mới cách tiếp cận trong việc giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin học phần 1 ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị trong xu thế toàn cầu hóa, NXB Lý luận chính trị, tr.449 – 454.

-        Bùi Lan Hương (2017), “Tìm hiểu Quan điểm của Karl Raimund Popper về Chức năng của ngôn ngữ trong tác phẩm Tri thức khách quan: Một cách tiếp cận dưới góc độ tiến hóa”, Kỷ yếu Hôi thảo khoa học Quốc gia: Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ & khu vực học trong thời kỳ hội nhập, NXB Đà Nẵng, tr.145 – 148.

-        Bùi Lan Hương (2017), “Sự phân biệt giữa luật tự nhiên và chuẩn mực đạo đức trong quan niệm của Karl Raimund Popper”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 (48), tr.94 – 105.

-        Bùi Lan Hương (2017), “Chủ nghĩa duy vật lịch sử của Mác dưới cách tiếp cận của Karl Raimund Popper”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chính trị - xã hội trong thời kỳ hội nhập: Những vẫn đề lý luận và thực tiễn, NXB Lao động - xã hội, tr.306 – 315.

-        Bùi Lan Hương (2018), “Quan niệm về “kĩ thuật xã hội từng phần” của Karl Popper và bài học rút ra đối với hoạt động xây dựng xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tri thức trẻ với cách mạng công nghiệp 4.0”, NXB Lao động – xã hội, tr.324 – 329.

-        Bùi Lan Hương (2018), “Quan niệm của Karl Popper về trách nhiệm của công dân trong xã hội dân chủ và ý nghĩa của nó đối với việc nâng cao của hoạt động giám sát và phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2017: Khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.211 – 218.

                                                                    INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 

1. PhD Student’s full name:  Bui Lan Huong          2. Sex: Female

3. Date of birth: October 4, 1993                             4. Place of birth: Phu Tho

5. Admission decision number: 3684/QD-XHNV on December 31, 2015 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, VNU.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Philosophical thought of Karl Raimund Popper

8. Major: Dialectical materialism and historical materialism            

9. Code: 62.22.03.02

10. Supervisors: Prof. Dr. Nguyen Vu Hao

11. Summary of the new findings of the thesis:

-        The thesis has contributed to summarizing the research situation of philosophical thought of Karl Popper

-        The thesis has clarified the impact of socio-economic conditions as well as the effects of theoretical and natural-scientific premises on the formation of philosophical thought of Karl Popper.

-        The thesis has systematized and analyzed the basic contents of K. Popper's scientific and socio-political philosophical thought, thereby pointing out the starting point in Popper's research and the connection between these two areas of his philosophical thought.

-        The thesis has shown the values and limitations in the philosophical thought of K. Popper, reflecting it critically on the viewpoint of Marxism - Leninism, finding the "reasonable nuclei" thereby clarifying its theoretical significance for solving practical problems of Vietnam today.

12. Practical applicability:

The thesis can be used as references for research and teaching on the history of contemporary Western philosophy, creating a premise for understanding the Western culture in general and Austrian culture in particular in the spirit of "filtering" in a way consistent with the international integration strategy of the Party and the State of Vietnam.

13. Further research directions: History of contemporary Western philosophy, Logic, Dialectical materialism and historical materialism…

14. The thesis-related publications:

-         Bui Lan Huong (2016), “Critical rationalism in Karl Popper philosophy and its significance for renewing the approach in teaching the Fundamental principles of Marxism - Leninism Unit of study 1 in universities and colleges at present”, Proceedings of the National Scientific Conference on: Research and teaching of political theory in the trend of globalization, Political Theory Publishing House, pp.449 - 454.

-        Bui Lan Huong (2017), “Understanding Karl Raimund Popper's Perspective on the Function of language in his book "Objective Knowledge: An approach from the evolutionary perspective”, Proceedings of the National Scientific Conference on: Research and teaching native language, foreign languages & area of study in the integration period, Danang Publishing House, pp.145 - 148.

-        Bui Lan Huong (2017), “The distinction between natural law and moral standards in the concept of Karl Raimund Popper”, Journal of Science (48), Hanoi Pedagogical University 2, pp. 94 - 105.

-        Bui Lan Huong (2017), “Marxist historical materialism under the approach of Karl Raimund Popper”, Proceedings of Scientific Conference on: Social politics in the integration period: Theoretical and practical issues, Labor - Society Publishing House, pp.306 - 315.

-        Bui Lan Huong (2018), “Karl Popper's concept of "partial social engineering" and lessons learned for social building activities in Vietnam in the context of industrial revolution 4.0”, Proceedings of the Conference Science on: Young knowledge with industrial revolution 4.0, Labor - Society Publishing House, pp.324 - 329.

-        Bui Lan Huong (2018), “The concept of Karl Popper on the responsibilities of citizens in democratic society and its implications for the improvement of social supervision and criticism in Vietnam today”, Proceedings of Scientific Conference of young cadres and graduate students in 2017 on: Social sciences and humanities of Vietnam in the process of globalization, Hanoi National University Press, pp.211 – 21.                                                               

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây