TTLA: Vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Thứ tư - 28/08/2019 00:08

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Mai        2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:      27/7/1986                                4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/QĐ-XHNV ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

      Tên đề tài luận án được công nhận tại Quyết định số 430/QĐ-XHNV ngày 16/2/2016 là: Phát huy vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

      Tại Hội đồng đánh giá luận án ở Bộ môn, được sự góp ý của Hội đồng tư vấn, tên đề tài được điều chỉnh và đã được công nhận theo Quyết định số 2494/QĐ-XHNV ngày 4/10/2017 với tên đầy đủ là: Vai trò của Quốc hội trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

       Tại Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở, được sự tư vấn, góp ý của Hội đồng về tên đề tài, nghiên cứu sinh và người hướng dẫn đã quyết định điều chỉnh tên đề tài luận án. Tên đề tài đã được công nhận theo Quyết định số 05/QĐ-XHVN ngày 02/01/2019 là: Vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước:

      Vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chính trị học

9. Mã số: 62 31 02 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:    1. GS.TSKH. Phan Xuân Sơn      

                                                       2. PGS.TS. Trần Kim Đỉnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Luận án làm rõ những đặc điểm, đặc trưng của Nhà nước pháp quyền, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Luận án làm rõ những nội dung xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

- Luận án nghiên cứu, phân tích chỉ rõ một cách hệ thống những nội dung về vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Trên cơ sở phân tích thực trạng về vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, luận án đã đưa ra những giải pháp có tính khả thi nhằm phát huy vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

 Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy về Nhà nước pháp quyền, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và về vai trò của Quốc hội Việt Nam trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

 - Xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

 - Chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội.

 - Vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

 - Vấn đề về thống nhất, phân công và kiểm soát quyền lực trong thực thi quyền lực nhà nước.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

  1. Trần Thị Mai (5/2015) “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân” , Tạp chí Mặt trận (139), tr. 20 - 23.
  2. Trần Thị Mai (6/2016) “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, Tạp chí Mặt trận (154), tr. 53 - 55.
  3. Trần Thị Mai (12/2016) “Nhà nước pháp quyền và những điểm mới trong quan điểm về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Đảng cộng sản Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục lý luận (253/2016), tr. 115 - 117.
  4. Trần Thị Mai (3/2018) “Nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự (2/168), tr. 89-91
  5. Trần Thị Mai (10/2018) “Nâng cao vai trò của Quốc hội với việc kiểm soát quyền lực trong thực thi quyền lực nhà nước hiện nay” Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông (tháng 10/2018), tr. 39 - 41.
  6. Tham gia đề tài cấp Bộ: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát xã hội của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam” Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, 5/2017
  7. Tham gia đề tài cấp Bộ: “Giải pháp tăng cường công tác phòng chống tham nhũng của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam” Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.                                                                            

INFORMATION ON THE DOCTORAL THESIS

1. Full name: Tran Thi Mai                         2. Gender: Female

3. Date of birth: 27/7/1986                          4. Place of birth: Thai Binh

5. Numberof the Admission Decision: 3684/QĐ-XHNV dated 31/12/2015 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process

Thesis title has been assigned as: “Improving the role of the National Assembly in building a socialist rule-of-law state in Vietnam” according to the Decision No.430/QĐ-XHNV, dated 16/02/2016 by Rector of The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

After being consulted by the Thesis Assessment Council of the Subject Unit, the thesis title has been changed to: “The role of the National Assembly in the process of building a socialist rule-of-law state in Vietnam today” according to the Decision No.2494/QĐ-XHNV, dated 4/10/2017 by Rector of The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

   After being defensed at the Department Thesis Assessment Council, the title has been changed to: “The role of the National Assembly in building a socialist rule-of-law state in Vietnam today” according to the Decision No.05/QĐ-XHVN, dated 02/01/2019 by Rector of The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

7. Official thesis title for the state defense: The role of the National Assembly in building a socialist rule-of-law state in Vietnam today.

8. Field: Politics                                                             9. Code: 62 31 02 01

10. Supervisor:        1. Prof. Dr. Phan Xuân Sơn   

                                2. Assoc. Prof. Dr. Trần Kim Đỉnh

11. Summary of the new findings of the thesis

- The thesis clarifies the characteristics and nature of the rule-of-law State and the Socialist rule-of-law State in Vietnam.

- The thesis clarifies the contents of building a socialist rule-of-law state in Vietnam.

- The thesis systematically examines the role of the National Assembly in building a socialist rule-of-law State in Vietnam.

- Based on the analysis of the actual practice of the role of the National Assembly in the building the socialist rule-of-law State in Vietnam, the thesis has made feasible solutions to promote the role of the National Assembly in building a socialist rule-of-law State in Vietnam at present.

12. The applicability of research findings:

Research results contribute significantly to clarifying the role of the National Assembly in building a socialist rule-of-law state in Vietnam today. At the same time, the thesis could be used as a reference for researching, teaching about thelaw-of-rule State, the Socialist rule-of-law State in Vietnam today.

13. Further research directions, if any:

- Building the rule-of-law State, the Socialist rule-of-law State

- Functions of the National Assembly

- The role of the National Assembly in building a socialist rule-of-law state

- Unification, assignment and control of power in performingState power

14. Thesis - related publications (List them in chronological order):

1. Tran Thi Mai (5/2015), “Ho Chi Minh's thoughts about the rule-of-law State of the people, by the people and for the people”, Vietnam Fatherland Front Journal (139), pp. 20 - 23.

2. Tran Thi Mai (6/2016), “Renewing the Party's leadership methods to build a socialist rule-of-law State”, Vietnam Fatherland Front Journal (154), pp. 53 - 55.

3. Tran Thi Mai (12/2016), “The rule of law state and new points in view of building a socialist rule-of-law state of the Communist Party of Vietnam”, Theoretical Education Journal (253 / 2016), pp. 115 - 117.

4. Tran Thi Mai (3/2018), “Improving the quality of legislative activities of the Vietnamese National Assembly today”, Journal of Military Political Reasoning Education (2/168), pp. 89 - 91.

5. Tran Thi Mai (10/ 2018), “Enhancing the Congress role in controlling the State power enforcement today”, Journal of Political Theory and Communication (10/ 2018), pp. 39 - 41.

6. Participating in ministerial-level scientific project: “Current situation and solutions to improve the effectiveness of social monitoring work of Vietnam Fatherland Front”, hosted by Vietnam Fatherland Front Central Committee, 5/2017.

7. Participating in the ministerial-level scientific project: “Solutions to strengthen the prevention of corruption of the Vietnam Fatherland Front”, hosted by Vietnam Fatherland Front Central Committee.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây