TTLV: Công tác thủy nông ở tỉnh Vĩnh Yên thời Pháp thuộc

Thứ hai - 13/06/2022 00:22

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thúy Hiền                                                   2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 30/08/1998                                                                             4. Nơi sinh: Phú Thọ
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV, Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Công tác thủy nông ở tỉnh Vĩnh Yên thời Pháp thuộc
8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam;                                                           Mã số: 8229010.05
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trương Thị Bích Hạnh - Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn tập trung tái hiện bức tranh công tác thủy nông của người Pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Yên từ những năm 90 của thế kỷ XIX tới trước Cách mạng tháng Tám (năm 1945) mà trước đó chưa có một nghiên cứu hệ thống và đầy đủ nào.
Luận văn đã tập hợp được các tài liệu sơ cấp, tài liệu thứ cấp liên quan đến vấn đề nghiên cứu, ngoài làm sáng rõ các nội dung liên quan đến thủy nông tỉnh Vĩnh Yên, tư liệu luận văn còn làm rõ những chính sách đầu tư của thực dân Pháp tại tỉnh Vĩnh Yên vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX về kinh tế, xã hội.
Mặc dù luận văn nghiên cứu về thủy nông tỉnh Vĩnh Yên cách ngày nay đã hơn một thế kỷ, song nhiều nội dung, bài học kinh nghiệm về trị thủy, dẫn thủy nhập điền, cung cấp, phân phối nước tưới cho đồng ruộng vẫn còn nguyên giá trị về mặt lý luận và thực tiễn, nhất là đối với một quốc gia mà kinh tế nông nghiệp có vai trò chủ đạo như Việt Nam.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ bổ sung thêm tư liệu nghiên cứu về lịch sử tỉnh Vĩnh Yên, sau này là tỉnh Vĩnh Phúc trong khoảng thời gian bản lề của lịch sử Việt Nam thời cận đại, góp phần làm sáng tỏ tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Yên nói riêng, khu vực Bắc Kỳ và Việt Nam nói chung thời kỳ cận đại.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Thủy lợi tại Việt Nam thời Pháp thuộc; Khai thác và sử dụng mạng lưới sông ngòi ở Bắc Kỳ của thực dân Pháp.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
“Tác động của công tác dẫn thủy nhập điền tới kinh tế tỉnh Vĩnh Yên đầu thế kỷ XX”. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 8 Số 3.
“Chuyển biến trong ngành nông nghiệp tại tỉnh Vĩnh Yên đầu thế kỷ XX”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (đã phản biện xong, đợi xuất bản, có xác nhận kèm theo).
 


INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Nguyen Thuy Hien                                                                   2. Sex: Female
3. Date of birth: 30/08/1998                                                                         4. Place of birth: Phu Tho Province
5. Admission decision number: 2705/QĐ-XHNV Dated 24th December 2020
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Irrigation work in Vinh Yen province during the French colonial period
8. Major: History of Vietnam                                                                        9. Code: 8229010.05
10. Supervisors: PhD. Truong Thi Bich Hanh - Faculty of History, University of Social sciences and Humanities, Viet Nam National University.
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis focuses on recreating the overview of irrigation work of the French in Vinh Yen province from the 90s of the 19th century until the August Revolution (1945). Before this, there has not been a systematic and thorough study before. The thesis has gathered primary documents and secondary documents related to the research topic. In addition to clarifying the contents related to irrigation in Vinh Yen province, the thesis also clarifies the investment policies by the French colonialists in Vinh Yen province in the late 19th century and early 20th century in terms of the economy and society.
Although the research focuses on irrigation in Vinh Yen province in the past, which is more than a century old now, but many contents and lessons learned about water treatment, irrigation, supplying water to the fields and distribution of water for the fields still remain valuable in terms of theory and practice, especially for a country where the agricultural economy plays a key role like Vietnam.
12. Practical applicability, if any: The research results of the thesis will add to the literature on the history of Vinh Yen province, later Vinh Phuc province in the pivotal period of near-modern Vietnamese history. The thesis also contributes to clarifying the socio-economic situation of Vinh Yen province in particular, the Tonkin region and Vietnam in general in the near-modern period.
13. Further research directions, if any:
Irrigation in Vietnam during the French colonial period; Exploitation and use of the river network in Tonkin by the French colonialists.
14. Thesis-related publications:
"Impacts of irrigation work on the economy of Vinh Yen province in the earlytwentieth century". VNU Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 8 No. 3.
“Changes in agriculture in Vinh Yen province at the beginning of the 20th century”, Journal of Historical Studies (completed reviewing process, waiting for publication, letter of confirmation is available).

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây