TTLV: Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên báo chí địa phương vùng đồng bằng Đông bắc bộ (Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh)

Thứ bảy - 18/06/2022 12:59
1. Họ và tên học viên: ÂU VĂN TUẤN          2. Giới tính :                Nam
3. Ngày sinh:               09/10/1983
4. Nơi sinh:                              Mai Đình - Hiệp Hòa - Bắc Giang
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên báo chí địa phương vùng đồng bằng Đông Bắc Bộ
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng và ứng dụng; Mã số:  8320101-01UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Dương Xuân Sơn hiện đang công tác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Bám sát trục nghiên cứu được đề tài định hướng, từ cơ sở lý luận báo chí học, Luận văn đã phân tích, tổng hợp và xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là những lý luận chung về văn hóa, di sản văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, cũng như vai vai trò của báo chí đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể tại vùng đồng bằng Đông Bắc Bộ.

- Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, Luận văn đã khảo sát, đánh giá thực trạng Thực trạng hoạt động thông tin báo chí các tỉnh về việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật khảo sát tại vùng đồng bằng Đông Bắc Bộ cụ thể các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh

-  Từ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn đã nghiên cứu, khảo sát, Luận văn đánh giá những ưu điểm và giải pháp nhằm nâng chất lượng, hiệu quả của báo chí trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể tại 4 tỉnh được khảo sát Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Trong đó tập trung nâng cao vai trò, nhận thức của cơ quan báo chí với việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể ở ở vùng đồng bằng Đông Bắc Bộ; Nâng cao năng lực, trình độ nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên; Nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể tại địa phương

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu về văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể.  Và cũng Áp dụng vào công việc tác giả đang làm và nghiên cứu
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Từ kết quả nghiên cứu này, có thể triển khai những hướng nghiên cứu tiếp và  đưa ra những giải pháp về việc báo chí với vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Có bài báo đăng trên tạp chí Người làm báo

             INFORMATION ON MASTER THESIS THESIS

1. Student's full name: AU VAN TUAN
2. Gender: Male
3. Date of birth: October 9, 1983
4. Birthplace: Mai Dinh - Hiep Hoa - Bac Giang
5. Student recognition decision No.: 2705/QD-XHNV December 24, 2020 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in the training process: No
7. Thesis title: Conservation and promotion of intangible cultural values ​​in local press in the Northeast Delta
8. Specialization: Orientation and Applied Journalism; Code: 8320101-01UD
9. Scientific instructors: Assoc.Prof.Dr. Duong Xuan Son is currently working at the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
10. Summary of the results of the thesis:
- Sticking to the research axis oriented by the topic, from the theoretical basis of journalism, the thesis has analyzed, synthesized and built a theoretical basis related to the research problem. These are general theories about culture, cultural heritage, intangible cultural heritage, as well as the role of the press in preserving and promoting intangible cultural values ​​in the delta. East Northern
- On the basis of the theoretical issues that have been developed, the thesis has surveyed and evaluated the actual situation of the province's press and information activities on the preservation and promotion of the intangible cultural values ​​surveyed in the region. Northeastern Delta, specifically the provinces of Bac Ninh, Bac Giang, Lang Son, and Quang Ninh
- From the theoretical and practical bases studied and surveyed, the thesis evaluates the advantages and solutions to improve the quality and effectiveness of the press in preserving and promoting non-cultural cultural values. objects in 4 surveyed provinces: Bac Ninh, Bac Giang, Lang Son, and Quang Ninh. In which, focus on raising the role and awareness of the press agency in protecting and promoting intangible cultural values ​​in the Northeast Delta; Improve capacity and awareness level of officials, reporters, editors and broadcasters; Improving the quality of content and forms of propaganda, preserving and promoting local intangible cultural values
11. Applicability in practice: Research results can be used as references for training and research activities on culture and intangible cultural heritage. And also Apply to the work the author is doing and researching
12. Further research directions: From the results of this study, it is possible to develop further research directions and provide solutions for journalism with the problem of preserving and promoting the value of non-cultural heritage. local object
13. Published works related to the thesis: There are articles published in Journalist magazine

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây