TTLV: Giải pháp tổ chức thực hiện hoạt động văn phòng của Khối dân vận cấp cơ sở (qua khảo sát tại thành phố Thủ Dầu Một)

Chủ nhật - 19/06/2022 23:26
1. Họ và tên học viên: Đỗ Thị Thu Hà         
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 13/9/1988
4. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
5. Quyết định công nhận học viên số: 1543/QĐ-XHNV ngày 01/6/2018
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không
7. Tên đề tài của Luận văn: “Giải pháp tổ chức thực hiện hoạt động văn phòng của Khối dân vận cấp cơ sở (qua khảo sát tại thành phố Thủ Dầu Một)”
8. Chuyên ngành: Quản trị Văn phòng                            Mã số: 18035079
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đào Đức Thuận
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương 1. Cơ sở lý luận và pháp lý của việc tổ chức hoạt động văn phòng Khối dân vận cấp cơ sở
          Tác giả đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và pháp lý về hoạt động văn phòng và về xây dựng, tổ chức thực hiện hoạt động văn phòng của Khối dân vận cấp cơ sở ở chương này. Trong đó đã phân tích và làm rõ các vấn đề chung về hoạt động văn phòng (khái niệm, đặc điểm, cấu trúc, vai trò), ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động văn phòng cấp cơ sở. Cơ sở lý luận và pháp lý này chính là khung lý thuyết nền tảng cho việc triển khai những nhiệm vụ nghiên cứu của Luận văn tại Chương 2 và Chương 3.
Chương 2. Khảo sát, phân tích thực trạng tổ chức thực hiện hoạt động văn phòng của Khối dân vận cấp cơ sở ở thành phố Thủ Dầu Một trước và sau khi có sự thay đổi về nhân sự (giảm biên chế)
          Tác giả đã đề cập và làm rõ những vấn đề cơ bản về tổ chức thực hiện hoạt động văn phòng của Khối dân vận cấp cơ sở ở thành phố Thủ Dầu Một trước và sau khi có sự thay đổi về nhân sự (giảm biên chế); xác định và làm rõ chủ thể chịu trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất, chủ thể tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tổ chức thực hiện hoạt động văn phòng của Khối dân vận cấp cơ sở. Trên cơ sở phân tích các cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn để chứng minh cho sự cần thiết tổ chức thực hiện hoạt động văn phòng của Khối dân vận cấp cơ sở tại thành phố Thủ Dầu Một. Trên cơ sở phân tích thực trạng tổ chức thực hiện hoạt động văn phòng của Khối dân vận cấp cơ sở tại Thủ Dầu Một, tác giả trình bày và phân tích các quan điểm và định hướng xây dựng nội dung hoạt động văn phòng; quy trình xây dựng hoạt động văn phòng; cấu trúc và những nội dung chính của hoạt động văn phòng tại thành phố Thủ Dầu Một. Từ đó, đặt ra vấn đề liên quan đến việc tổ chức hiệu lực và hiệu quả hoạt động văn phòng của Khối dân vận cấp cơ sở tại thành phố Thủ Dầu Một được trình bày và phân tích ở chương 3.
Chương 3. Đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện hoạt động văn phòng của Khối dân vận cấp cơ sở
          Tại chương này, tác giả đã trình bày và phân tích những giải pháp được cho là cần thiết để có thể tổ chức thực hiện có hiệu lực và hiệu quả hoạt động văn phòng của Khối dân vận cấp cơ sở tại thành phố Thủ Dầu Một. Cụ thể đã đưa ra một hệ thống giải pháp (gồm 6 giải pháp) khắc phục các hạn chế, bất cập tồn tại trong thực tiễn xây dựng và tổ chức thực hiện hoạt động văn phòng; từ đó góp phần hoàn thiện việc xây dựng và thực hiện hoạt động văn phòng của Khối dân vận cấp cơ sở tại thành phố Thủ Dầu Một theo hướng phù hợp, nhằm đáp ứng yêu cầu hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn :
Kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong việc giúp cho tổ chức thực hiện hoạt động văn phòng của Khối dân vận cấp cơ sở ở thành phố Thủ Dầu Một trước và sau khi có sự thay đổi về nhân sự (giảm biên chế) để tổ chức hoạt động văn phòng tại cơ quan đi vào nề nếp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng, từng bước phát huy giá trị của hoạt động văn phòng tại cơ quan.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo :
          Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả công việc qua việc tổ chức hoạt động liên quan đến đánh giá kết quả thực hiện công việc của công tác tổ chức hoạt động văn phòng của khối dân vận cơ sở cấp phường.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Student’s full name: Do Thi Thu Ha                          
2. Gender: Female
3. Date of birth: September 13, 1988
4. Place of birth: Ho Chi Minh City.
5. Student recognition decision number: 1543/QĐ-XHNV dated June 01, 2018
6. Changes in the training process: None
7. Thesis title: “Solutions for organizing the implementation of office operations of the grassroots mass mobilization division (by surveying in Thu Dau Mot city)”
8. Major: Office Administration                             Code: 18035079
9. Scientific instructor: Assoc. Prof., Ph.D Dao Duc Thuan
10. Summary of the the thesis results:
Chapter 1. Theoretical and legal basis for organizing the implementation of office operations of the grassroots mass mobilization division
          The author has systematized the theoretical and legal basis on office operations and on the construction, organization of the implementation of office operations of grassroots mass mobilization division in this chapter. In which, it has analyzed and clarified general issues about office operations (concepts, characteristics, structure, roles), the meaning of organizing grassroots office operations. This theoretical and legal basis is the fundamental theoretical framework for the implementation of the research tasks of the Thesis in Chapters 2 and 3.
Chapter 2. Survey, analyze the current actual situation of the organization of the implementation of office operations of the grassroots mass mobilization division in Thu Dau Mot City before and after having change in personnel (reduction of staff)
          The author has mentioned and clarified the basis issues on the organizing of the implementation of office operations of grassroots mass mobilization division in Thu Dau Mot City before and after having changes in personnel (reduction in staff); identifying and clarifying the persons in charge of researching and proposing, the persons in charge of advising on the building and organizing of the implementation of office operations of grassroots mass mobilization division.  On the basis of analyzing legal bases and practical bases to prove the necessity to organize the implementation of office operations of grassroots mass mobilization division in Thu Dau Mot City. On the basis of analyzing the current situation of the organization of the implementation of office operations of grassroots mass mobilization division in Thu Dau Mot City, the author presents and analyzes the views and orientations to develop the content of office orientations; the process of building office operations; structure and main contents of office operations in Thu Dau Mot City. Since then, issues related to the effective and efficient organization of office operations of grassroots mass mobilization division in Thu Dau Mot City are presented and analyzed in Chapter 3.
Chapter 3. Propose the solutions to organize the implementation of office operations of grassroots mass mobilization division
          In this chapter, the author has presented and analyzed the solutions which are deemed necessary to be able to validly and effectively organize the implementation of office operations of grassroots mass mobilization division in Thu Dau Mot City. Specifically, a system of solutions (including 6 solutions) has been proposed to overcome the limitations and shortcomings existing in the practice of building and organizing the implementation of office operations; thereby contributing to completing the development and implementation of office operations of grassroots mass mobilization division in Thu Dau Mot City in an appropriate direction, in order to meet current requirements.
11. Practical applicability:
Research results are applied in helping mass organizations organize grassroots mass mobilization office activities. Organize office activities at the headquarters to improve work efficiency and create favorable conditions for quick and easy work deployment, step by step promoting the value of office activities in the workplace.
12. Further research directions:
Continue to study measures to improve work efficiency through organizing activities related to evaluating the work efficiency of the office organization and the activities of grassroots mass mobilization in the ward.
13. Published works related to the thesis: no
 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây