TTLV: Xúc tiến dịch vụ đêm phục vụ khách du lịch tại một số điểm đến du lịch tại Việt Nam

Chủ nhật - 05/06/2022 23:05
1. Họ và tên học viên: Phan Đức Ngọc            2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 21/11/1982
4. Nơi sinh: Quảng Ngãi
5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/2019/QĐ-XHNV ngày: 30/07/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không
7. Tên đề tài luận văn: “Xúc tiến dịch vụ đêm phục vụ khách du lịch tại một số điểm đến du lịch ở Việt Nam”
8. Chuyên ngành: Du lịch;                 Mã số: 8810101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh Lê Anh – Khoa Du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn đã tổng quan các công trình trong nước và ngoài nước về các nghiên cứu trong hoạt động xúc tiến du lịch, xúc tiến dịch vụ du lịch. Trên cơ sở đó tác giả đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn; về công tác xúc tiến dịch vụ, xúc tiến các dịch vụ đêm phục vụ khách du lịch tại một số điểm đến du lịch ở Việt Nam; xác định hệ tiêu chí đánh giá xúc tiến dịch vụ đêm phục vụ khách du lịch tại một số điểm đến du lịch ở Việt Nam. 
Qua phân tích hoạt động xúc tiến dịch vụ đêm phục vụ khách du lịch của cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị cung ứng và đánh giá của khách du lịch; dựa trên việc thu thập, phân tích những tài liệu, số liệu thứ cấp, thông qua phỏng vấn sâu với 3 đối tượng: cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị cung ứng và khách du lịch. Đề tài nhận thấy công tác xúc tiến dịch vụ đêm phục vụ khách du lịch đã bước đầu được chú trọng phát triển, tuy nhiên vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và một phần là nhận thức về vai trò của hoạt động xúc tiến dịch vụ đêm phục vụ khách du lịch từ các bên liên quan đến hoạt động du lịch.
Trong bối cảnh hiện nay, những thách thức mà ngành Du lịch phải đối mặt là không nhỏ. Tuy nhiên, với những lợi thế riêng có, Việt Nam là quốc gia có nhiều điều kiện để phát triển dịch vụ đêm phục vụ khách du lịch. Vì vậy, đây sẽ là cơ hội cho phát triển du lịch của từng địa phương, từng điểm đến nếu có sự chung tay, tham gia tích cực từ các bên liên quan, góp phần đẩy mạnh công tác xúc tiến dịch vụ đêm phục vụ khách du lịch nói riêng và xúc tiến du lịch Việt Nam nói chung.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Một số nội dung có thể có ích cho UBND Quận 1, TP Hồ Chí Minh và Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trong định hướng phát triển du lịch.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Du lịch đêm tại Việt Nam.
13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không


INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Phan Đức Ngọc                                  2. Sex: Male
3. Date of birth: November 21th, 1982                     4. Place of birth: Quảng Ngãi Provice
5. Admission decision number: 3014/2019/QD-XHNV;  Dated: July 30th, 2019 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: “Promoting for night time service for tourists in a number of tourist destinations in Vietnam”
8. Major: Tourism                                                           Code: 8810101.01
9. Supervisors: PhD. Trinh Le Anh - Faculty of Tourism Studies, University of Social sciences and Humanities, Viet Nam National University.
10. Summary of the findings of the thesis: 
The thesis has reviewed domestic and foreign works on researches in tourism promotion activities, tourism service promotion. On that basis, the author has systematized theoretical and practical issues; on promotion of services, promoting for night time services for tourists in a number of tourist destinations in Vietnam; establish the system of evaluation criteria to promote for night time services for tourists in a number of tourist destinations in Vietnam.
Through analysis of promotional activities of night time services for tourists of state management agencies, supply units and tourists' evaluation; based on the collection and analysis of documents and secondary data, through in-depth interviews with 3 subjects: state management agencies, suppliers and tourists. The study found that the promotion of night time services for tourists has initially been focused on development, but has not yet achieved the expected effect, due to the influence of the COVID-19 pandemic and partly the awareness of the role of night time service promotion activities serving tourists from tourism stakeholders.
In the current situation, the challenges facing the tourism industry are not small. However, with its own advantages, Vietnam is a country with many conditions to develop night time services to serve tourists. Therefore, this will be an opportunity for the tourism development of each locality and each destination if there is an active cooperation and participation from stakeholders, contributing to promoting the promotion of night time service for tourists as well as Vietnam tourism promotion.
11. Practical applicability, if any: Some contents may be useful to the People's Committee of Mu Cang Chai District 1 HoChiMinh City and Hoan Kiem District, Hanoi in the orientation of tourism development.
12. Further research directions, if any: Night tourism in Vietnam.
13. Thesis-related publications: None

 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây