TTLV: Quản lý hoạt động tín ngưỡng thờ Đông xên - Thiêng công của người Thái ở xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Thứ tư - 14/06/2023 22:51
1. Họ và tên học viên: HÀ THỊ HUYỀN TRANG   : 2. Giới tính: NỮ
3. Ngày sinh: 23/09/1993
4. Nơi sinh: bản Tành Hanh, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
5. Quyết định công nhận học viên số:1308/QĐ-XHNV Ngày 24 tháng 07 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Quản lý hoạt động tín ngưỡng thờ Đông xên - Thiêng công của người Thái ở xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
8. Chuyên ngành: Quản lý văn hóa
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. ĐINH ĐỨC TIẾN, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã tập hợp và phân tích các nguồn tư liệu sơ cấp và thứ cấp có liên quan tới đề tài để làm sáng tỏ một số nội dung: nhận diện tín ngưỡng thờ Đông xên - Thiêng công và đánh giá vai trò của tín ngưỡng trong đời sống tin thần của người Thái ở xã Sơn Lương. Khảo sát đánh giá thực trạng công tác quản lý văn hóa tại địa bàn, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại địa phương.

Xã Sơn Lương hiện tại có 4/6 cụm thôn bản đang thực hành tín ngưỡng thờ Đông xên - Thiêng công của người Thái, trong đó có thôn bản Giõng, Sẻ, Lằm (là tên của đơn vị hành chính cũ trước đây)vẫn còn duy trì được cách thực hành mang bản sắc nhất. Tín ngưỡng thờ Đông xên - Thiêng công có rất nhiều vai trò trong đời sống cộng đồng như: vai trò giáo dục truyền thống; cố kết cộng đồng; đáp ứng nhu cầu tâm linh của cộng đồng; duy trì cấu trúc xã hội truyền thống...hiện hữu trong đời sống cộng đồng ngày nay. Quản lý nhà nước về văn hóa nói chung và tín ngưỡng nói riêng là một lĩnh vực vô cùng phức tạp và nhạy cảm, chính vì thế vấn đề quản lý hoạt động tín ngưỡng thờ Đông xên - Thiêng công ở xã Sơn Lương đang rất cần được quan tâm . Luận văn đã lập bảng thang đo, và khảo sát thực địa về tình hình quản lý thực tế tại địa phương để đánh giá thực trạng công tác quản lý tín ngưỡng, văn hóa tại địa phương có tốt hay không. Thông qua bảng thang đo, và khảo sát thực tế cho thấy công tác quản lý văn hóa từ cấp cơ sở tới địa phương còn nhiều bất cập, về mặt chính sách đường lối thì đầy đủ và tốt, tuy nhiên khi quan sát thực tế về công tác quản lý tín ngưỡng và văn hóa tại địa phương thì còn lỏng lẻo, thờ ơ phó mặc cho cộng đồng, chưa thực sự phát huy được chức năng và vai trò quản lý đối với văn hóa tại địa phương. Luận văn đóng góp một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý văn hóa tại địa phương đối với tín ngưỡng và sau này cũng là một nguồn tư liệu nhằm phục vụ công tác nghiên cứu về tín ngưỡng người Thái ở xã Sơn Lương và tài liệu tham khảo về công tác quản lý nhà nước về văn hóa.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có) đánh giá thực trạng công tác quản lý văn hóa tại địa phương, và cải thiện công tác quản lý văn hóa tại địa phương
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có) không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS1. Full name : HA THI HUYEN TRANG         2. Sex: Female
3. Date of birth: September 23, 1993                4. Place of  birth: Yen Bai

5. Admission decision number: 1038/QĐ-XHNV  Dated: uly 24, 2020 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Management of Thai people's religious activities of worshiping Dong xen - Sacred Cong in Son Luong commune, Van Chan district, Yen Bai province

8. Major: Cultural management           9. Code: 8319042.01

10. Supervisors: TS. DINH DUC TIEN , Faculty of History, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis has gathered and analyzed primary and secondary sources related to the topic to clarify a number of contents: identify the Dong xen - Thien Cong worshiping beliefs and evaluate the role of worshiping beliefs. Dong xen - Thien Cong. spiritual life of Thai people in Son Luong commune. Survey and evaluate the current situation of cultural management in the area, propose solutions to improve management efficiency in the area
Currently, Son Luong commune has 4/6 clusters of villages practicing the beliefs of worshiping the xen - Thieng Cong bronze of the Thai people, including the villages of Giong, Se, and Lam (which is the name of the old administrative unit) still maintained. the most original custom. Belief in worshiping Mother Dong xen - Thieng Cong has many roles in community life such as: traditional educational role; community cohesion; meet the spiritual needs of the community; maintaining the traditional social structure...present in today's community life. State management of culture in general and beliefs in particular is an extremely complex and sensitive field, so the issue of managing religious activities of Dong xen - Thien Cong worship in Son Luong commune is in great need. are interested. The thesis has made a scale table, and a field survey on the actual management situation in the locality to assess the status of the management of beliefs and culture in the locality is good or not. Through the scale table, and the actual survey, it shows that the cultural management from the grassroots level to the local level still has many shortcomings, in terms of policies and guidelines, it is adequate and good, but when observing the reality Regarding the management of beliefs and culture in the locality, it is still loose, indifferent to the community, has not really promoted its functions and management role in local culture. Through the scoreboard and the actual survey, it shows that the cultural management from grassroots to local level has many shortcomings, in terms of guidelines and policies, it is adequate and good, but when observing the reality of The management of religious culture in the locality is still loose, indifferent to the community, not really promoting the function and role of management for local culture. The thesis contributes some solutions to improve the management of culture and beliefs in the locality and later is also a source of material for the study of Thai beliefs in Son Luong and Son Luong communes. References on state management of culture.
12. Practical applicability, if any: assess the current state of cultural management in the locality, and improve the management of culture in the locality
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No
 (List them in chronological order)

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây