TTLV: Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã ở Việt Nam hiện nay.

Thứ hai - 19/06/2023 04:52
1. Họ và tên học viên: VŨ HỒNG PHƯƠNG   
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 23/11/1998
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV, ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.
7. Tên đề tài luận văn: Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã ở Việt Nam hiện nay.
8. Chuyên ngành: Chính trị học                  Mã số: 60.31.02.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Mai Trang, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
          - Trình bày được cơ cấu và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã của Việt Nam trong giai đoạn từ 2015 đến nay, căn cứ theo những quy định của Luật Tổ chức CQĐP 2015. Phân tích một số yếu tố tác động tới cơ cấu tổ chức và quá trình hoạt động của cơ quan Hội đồng nhân dân khi đặt trong mối quan hệ với các cơ quan nhà nước cùng cấp, với cơ quan nhà nước cấp trên và với các đoàn thể, cử tri, nhân dân. 
          - Trình bày những thành tựu và hạn chế trong cơ cấu và hoạt động của HĐND xã. Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những thành tựu, hạn chế đang tồn tại. 
          - Đưa ra một số quan điểm về phương hướng đổi mới cơ cấu và hoạt động của HĐND xã trong giai đoạn hiện nay.
          - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng về cơ cấu tổ chức và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã đáp ứng với những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
          - Kết quả nghiên cứu luận văn là nguồn tài liệu tham khảo, cơ sở để xây dựng phương hướng, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã trong những giai đoạn tiếp theo.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Không.  
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (nếu có): Không.

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: VU HONG PHUONG
2. Sex: Male
3. Date of birth: November 23rd, 1998                
4. Place of birth: Hanoi
5. Admission decision number: 2168/QĐ-XHNV, November 19, 2020 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Structure and organization of the Commune People's Council in Vietnam
8. Major: Politics. Code: 60.31.02.01
9. Scientific supervisor: PhD. Le Mai Trang, Thanh Xuan District, People's Committee Department.
10. Summary of the results of the thesis:
          - Present the structure and operation of the commune-level People's Council of Vietnam in the period from 2015 to present, based on the provisions of the Law on Organization of Local Government 2015. Analyze some factors affecting the structure The organizational structure and operation process of the People's Council agency when placed in relationship with state agencies at the same level, with superior state agencies and with mass organizations, voters and people.
          - Present the achievements and limitations in the structure and operation of the Commune People's Council. Indicate the causes leading to existing achievements and limitations.
          - Give some views on the direction of reforming the structure and operation of the Commune People's Council in the current period.
          - Proposing a number of solutions to improve the quality of organizational structure and operational efficiency of the Commune People's Council to response the requirements set forth in the current period.
11. Practical applicability:
-  The results of the thesis research are a source of reference materials, the basis for building directions and solutions to improve the organizational and operational efficiency of the Commune People's Council in the following periods.
12. Further research directions (if any): None
13. Published works related to the thesis (if any): None

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây