TTLV: Vai trò của hệ thống chính trị cấp xã trong thực hiện an sinh xã hội ở huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội hiện nay

Thứ sáu - 16/06/2023 05:10
 1. Họ và tên học viên: NGUYỄN VĂN THÀ
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 12/04/1980
 4. Nơi sinh: Hà Nội
 5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV, ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học tập từ ngày 25/12/2022 đến ngày 24/06/2023 (Theo Quyết định số 3542/QĐ-XHNV ngày 28/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn).
 7. Tên đề tài luận văn: “Vai trò của hệ thống chính trị cấp xã trong thực hiện an sinh xã hội ở huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội hiện nay”
 8. Chuyên ngành: Chính trị học.                  Mã số: 8310201.01
 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Quang Hoa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện an sinh xã hội ở huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thời gian qua. Để phát huy cao độ trong tập hợp, động viên các thành viên, toàn thể nhân dân tham gia thực hiện chính sách ASXH, góp phần vào sự ổn định xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì đòi hỏi cấp ủy đảng, chính quyền huyện Phú Xuyên cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong có yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò của cả hệ thống chính trị ở huyện Phú Xuyên trong thực hiện an sinh xã hội. Luận văn đã góp phần đánh giá thực trạng về vai trò của hệ thống chính trị cấp xã thực hiện an sinh xã hội ở huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội từ năm 2010 đến nay; đề xuất các yêu cầu và giải pháp phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp xã trong thực hiện an sinh xã hội ở huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội thời gian tới.
 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Những nghiên cứu bước đầu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho chuyên ngành Chính trị học; cho đội ngũ giảng viên, sinh viên và những người người quan tâm đến lĩnh vực này. Bên cạnh đó, đề tài đưa ra một số giải pháp tham khảo cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Xuyên cũng như một số địa phương khác trong thực hiện an sinh xã hội trong bối cảnh, tình hình mới.
 1. Những nghiên cứu tiếp theo (nếu có):
 2. Các bài viết đã đăng báo, tạp chí liên quan đến luận văn (nếu có):

INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Student’s full name: NGUYEN VAN THA
2. Gender: Male
3. Date of birth: 12/4/1980
4. Birthplace: Hanoi belong to
5. Student recognition decision No: 2168/QD-XHNV, November 19, 2020 Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in the training process: Extending the learning period from December 25, 2022 to June 24, 2023 (According to Decision No. 3542/QD-XHNV date November 28, 2022 of the Rector University of Social Sciences and Humanities).
7. Dissertation title: “The role of the commune-level political system in implementing social life in Phu Xuyen district, Hanoi today”
8. Major: Political Science                 Code: 8310201.01
9. Scientific instructors: Dr. Tran Thi Quang Hoa, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
10. Summary of the results of the thesis: On the basis of promoting the achieved results, overcoming the limitations and shortcomings in implementing social security in Phu Xuyen district, Hanoi city over the past time. To bring into full day in gathering and encouraging members and the entire people to participate in the implementation of social security policies, contributing to social stability and socio-economic development of Phu Xuyen district, the city Hanoi in the period of industrialization and modernization of the country requires the Party committees and authorities of Phu Xuyen district to implement synchronous solutions, including the requirement to further promote the role of the whole political system. In Phu Xuyen district in implementing social security. The thesis has contributed to assess the actual situation of the role of the commune-level political system in implementing social security in Phu Xuyen district, Hanoi city from 2010 to present; propose requirement and solutions to promote the role of the commune-level political system in implementing social security in Phu Xuyen district, Hanoi in the coming time.
11. Practical applicability: The initial research of the thesis can be used as a reference and research for the major of Political Science; for faculty, students and those interested in the field. In addition, the topic provides some reference solutions for the Party Committee, authorities and people of Phu Xuyen district as well as some other localities in implementing social security in the new contex and situation.
12. Further studies (if any):
13. Articles published in newspapers and magazines related to the thesis (if any):

 

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây