TTLV: “Tác động của truyền miệng điện tử đến ý định đi du lịch Việt Nam của khách du lịch quốc tế”

Thứ hai - 29/05/2023 03:01
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Xuyến                                   2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 04/02/1993
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quyết định công nhận học viên số: 1811/2021/QĐ-XHNV ngày 08/09/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: “Tác động của truyền miệng điện tử đến ý định đi du lịch Việt Nam của khách du lịch quốc tế”
8. Chuyên ngành: Du lịch ;     Mã số: 8810101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Thị Phương Anh, Giảng viên Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Tác giả thực hiện tổng quan các công trình nghiên cứu về tác động của truyền miệng điện tử đến ý định đi du lịch trong giai đoạn 10 năm gần đây tính từ 2012 đến tháng 6 năm 2022, phân tích các lý thuyết liên quan, xác định mô hình nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu chính của luận văn là định lượng kết hợp định tính. Mô hình nghiên cứu được điều chỉnh sau khi phỏng vấn ý kiến các chuyên gia cùng với lý thuyết, nghiên cứu đi trước về hình ảnh điểm đến Việt Nam với các đặc trưng riêng có. Nghiên cứu được thực hiện thông qua khảo sát 300 khách du lịch quốc tế có khả năng sử dụng tiếng Anh, sau khi làm sạch dữ liệu có 285 mẫu đạt yêu cầu và được đưa vào quá trình phân tích. Phương pháp phân tích dữ liệu được sử dụng trong luận văn bao gồm: Thống kê mô tả các biến quan sát; Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach’s Alpha; Kiểm định thang đo bằng phương pháp phân tích yếu tố khám phá EFA; Phân tích yếu tố khẳng định CFA; Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.
Dựa trên các nghiên cứu được tổng quan, luận văn kế thừa và áp dụng mô hình của Jalilvand và Samiei (2012) về mối quan hệ giữa truyền miệng điện tử đến ý định đi du lịch Việt Nam của khách du lịch quốc tế thông qua 02 yếu tố trung gian là hình ảnh điểm đến và thái độ của khách du lịch đối với điểm đến Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy truyền miệng điện tử có tác động tích cực tới hình ảnh điểm đến và thái độ của khách đối với điểm đến, từ đó tăng cường ý định đi du lịch Việt Nam của khách du lịch quốc tế. Đặc biệt nghiên cứu chỉ ra mức độ ủng hộ và nhận diện các thuộc tính hình ảnh điểm đến Việt Nam của khách du lịch quốc tế, đặc biệt sau giai đoạn Việt Nam mở du lịch cửa trở lại sau đại dịch.
Từ những phân tích trên, tác giả thảo luận kết quả nghiên cứu, đưa ra các hàm ý chính sách (đối với cơ quan quản lý điểm đến và các đơn vị kinh doanh du lịch) góp phần định vị, xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch Việt Nam tới khách du lịch quốc tế thông qua các kênh thông tin truyền miệng điện tử phổ biến và được đánh giá cao bao gồm các diễn đàn du lịch và mạng xã hội.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu là cơ sở để cơ quan quản lý điểm đến, các đơn vị kinh doanh du lịch đưa ra những chính sách nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch Việt Nam tới khách du lịch quốc tế thông qua các kênh thông tin truyền miệng điện tử.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Nghiên cứu chuyên sâu về tác động của truyền miệng điện tử trên một tập đối tượng khách du lịch quốc tế cụ thể (khách đến từ khu vực Châu Âu, Châu Úc,…) đối với ý định đi du lịch Việt Nam thông qua nhận diện về hình ảnh điểm đến Việt Nam và thái độ đối với điểm đến nhằm xác định đặc trưng, nhu cầu riêng của mỗi tập khách.
Nghiên cứu, so sánh và đánh giá về hiệu quả tác động của truyền miệng điện tử trên các kênh khác nhau (các diễn đàn du lịch và các mạng xã hội) tới khách du lịch quốc tế.
13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn:
  1. Nguyen Thi Xuyen, Dang Thi Phuong Anh, Luong Khanh Luong (2022), Impact of electronic word of mouth on international tourists' decision to vietnam destination: a literature review, Inovation and development of tourism after Covid-19 pandemic, Thai Nguyen University Publishing House, p.811-820.
  2. Nguyễn Thị Xuyến, Đặng Thị Phương Anh (2022), Hình ảnh điểm đến Việt Nam với khách du lịch quốc tế qua kênh truyền miệng điện tử (Electronic Word-of-mouth - eWOM) trên các mạng xã hội, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 8, Số 2b (2022).
  3. Nguyen Thi Xuyen, Dang Thi Phuong Anh, Hoang Ngoc Hien (2023), Impact of Electronic Word-of-mouth on international tourists’ intention of Vietnam, ICE 2023 - 1 st International Conference on Economics, 93:775-793.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name: Nguyen Thi Xuyen                            2. Sex: Female
3. Date of birth: 04/02/1993                                     4. Place of birth: Hai Duong
5. Admission decision number: 1811/2021/QD-XHNV dated September 8, 2021 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: No
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Impact of electronic word-of-mouth (eWOM) on international tourists’ intention to Vietnam
8. Major: Tourism                                                    Code: 8810101.01
9. Supervisors: Dr. Dang Thi Phuong Anh, Lecturer of Faculty of Tourism, University of Social Sciences and Humanities.
(Full name, academic title and degree)
10. Summary of the findings of the thesis:
The author conducted a review review on the impact of electronic word-of-mouth on tourists’ intention in a period of 10 years from 2012 to June 2022, analyzed related theories, identified research model. The main research method of the thesis is quantitative combined with qualitative. The research model is adjusted after interviewing experts along with the theory and research on image of Vietnam destination with its own attributes. The study was conducted through a survey of 300 international tourists who are able to use English, after cleaning the data, 285 samples were used in the analysis process. Data analysis methods used in the thesis include: Descriptive statistics of observed variables; Testing the scale by exploratory factor analysis (EFA); Evaluate the reliability of the scale by Cronbach's Alpha; CFA confirmatory factor analysis and SEM structural model analysis.
Based on the reviewed studies, the thesis inherits and applies the model of Jalilvand and Samiei (2012) on the relationship between electronic word-of-mouth and international tourists’ intention to Vietnam through two intermediate factors which are destination image and tourists' attitude towards Vietnam destination. Research results show that electronic word-of-mouth has a positive impact on destination image and tourists attitude towards destination, thereby enhancing international tourists' intention to travel to Vietnam. In particular, the study shows the level of support and recognition of attributes of Vietnamese destination image by international tourists, especially after the period when Vietnam tourism reopened after the pandemic.
From the above analysis, the author discusses the research results, gives policy implications (for destination management organizations - DMOs and tourism stakeholders) to contribute to development of Vietnam tourism destination brand to international tourists through popular and highly appreciated electronic word-of-mouth communication channels including tourism forums and social networking sites.
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
11. Practical applicability, if any:
The research results are the foundation for destination management organizations (DMOs) and tourism stakeholders to make policies to build and develop the brand of Vietnam destination image to international tourists through the electronic word-of-mouth.
12. Further research directions, if any:
In-depth research on the impact of electronic word-of-mouth on a specific set of international tourists (from Europe, Australia, etc.) on the intention to travel to Vietnam through Vietnam destination image and attitudes towards the destination in order to identify the specific characteristics and needs of each type of tourists.
Research, compare and evaluate the impact of electronic word-of-mouth on different eWOM channels (travel forums and social networking sites) on international tourists.
13. Thesis-related publications:
  1. Nguyen Thi Xuyen, Dang Thi Phuong Anh, Luong Khanh Luong (2022), Impact of electronic word of mouth on international tourists' decision to vietnam destination: a literature review, Inovation and development of tourism after Covid-19 pandemic, Thai Nguyen University Publishing House, p.811-820.
  2. Nguyen Thi Xuyen, Dang Thi Phuong Anh (2022), Image of Vietnam destination with international tourists through electronic word-of-mouth (eWOM) on social networks, Science Journal Society and Humanities, Vol. 8, No. 2b (2022).
  3. Nguyen Thi Xuyen, Dang Thi Phuong Anh, Hoang Ngoc Hien (2023), Impact of Electronic Word-of-mouth on international tourists’ intention of Vietnam, ICE 2023 - 1 st International Conference on Economics, No.93, p.775-793.
(List them in chronological order)

Tác giả: USSH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây