TTLV: Thông điệp về Vĩnh Long trên báo điện tử TW trong bối cảnh hội nhập và phát triển (Khảo sát Báo Nhân dân, Vietnamplus, Vietnamnet và Dân trí thời gian từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019)

Thứ ba - 08/06/2021 22:50

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN CHIẾN THÀNH       2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:10/12/1983

4. Nơi sinh: Vĩnh Long

5. Quyết định công nhận học viên số 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập 12 tháng

7. Tên đề tài luận văn: Thông điệp về Vĩnh Long trên báo điện tử TW trong bối cảnh hội nhập và phát triển (Khảo sát Báo Nhân dân, Vietnamplus, Vietnamnet và Dân trí thời gian từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019)

8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 8320101-01-UD

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề  lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát, phân tích thông điệp về hình ảnh của Vĩnh Long được thể hiện trên báo chí Trung ương, từ đó phân tích làm rõ những khía cạnh tích cực và hạn chế trong việc thể hiện hình ảnh Vĩnh Long trên báo chí Trung ương, đề xuất những giải pháp nhằm giúp các cơ quan ban, ngành Vĩnh Long, cũng như phối hợp các cơ quan báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, luận văn cần phải giải quyết các yêu cầu cụ thể là: Làm rõ cơ sở lý luận và các khái niệm liên quan đến hình ảnh về Vĩnh Long trên báo điện tử Trung ương (Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, báo VietnamPlus, báo Dân trí); Phân tích, đánh giá các bài viết về Vĩnh Long trên báo điện tử Trung ương. Đồng thời đánh giá ưu điểm và hạn chế của những bài viết về Vĩnh Long trên báo điện tử Trung ương, từ đó đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng các bài viết thông điệp về Vĩnh Long trên báo in Trung ương.

Trên cơ sở lựa chọn thông điệp về Vĩnh Long từ các báo điện tử nói trên để khảo sát còn nhằm nêu bật được thông điệp, là cơ sở cung cấp luận cứ cho luận văn trong quá trình nghiên cứu. Luận văn góp phần lý luận thông điệp về Vĩnh Long trên báo chí Trung ương; Kết quả khảo sát thực trạng các bài viết mang thông điệp về Vĩnh Long, để thấy được những ưu điểm và hạn chế của thông điệp về Vĩnh Long, từ đó tác giả luận văn đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí viết về đề tài những thông tin Vĩnh Long trên báo chí.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Sau khi luận văn được bảo vệ trên tinh thần đó sẽ tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp cũng như các đề xuất nhằm tăng cường những thông điệp của tỉnh Vĩnh Long rộng rãi đến với công chúng trong và ngoài nước.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

      INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Chien Thanh                   2. Sex: Male

3. Date of birth: December 10th, 1983              4. Place of birth: Vinh Long province

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV, Dated December 12th, 2018 

6. Changes in academic process: Extend study time to 12 months

7. Dissertation title: Message about Vinh Long on the central electronic newspaper in the context of integration and development (Survey of Nhan Dan Newspaper, Vietnamplus, Vietnamnet and Dan Tri from June 2018 to June 2019)

8.Major: journalis

9. Code: 8320101-01-UD

10. Supervisors: Associate Professor, Ph.D Pham Van Linh - Specialized Vice Chairman of Central Theoretical Council.

11. Summary of the findings of the thesis:

          On the systematization of issues and implementation related to the topic, dissertation survey, analysis of messages about Vinh Long's images can be displayed on the central press, from which they know clearly analyze activities. competition and limitations in the work of displaying Vinh Long's image in the central press, proposing solutions to help agencies, branches and branches of Vinh Long, as well as distributing press agencies to better perform their duties. your case.

        To achieve the above research objectives, the thesis needs to address the specific requirements as follows: Clarifying the theoretical basis and concepts related to the image of Vinh Long on the Central electronic newspaper (Nhan Dan newspaper, Vietnam News Agency, VietnamPlus newspaper, Dan Tri newspaper); Analyzing and evaluating articles about Vinh Long on the central electronic newspaper. At the same time, to evaluate the advantages and disadvantages of articles about Vinh Long on central electronic newspapers, from there propose solutions to improve the quality of articles about Vinh Long in central printed newspapers.

           On the basis of selecting messages about Vinh Long from the aforementioned electronic newspapers for survey, it also aims to highlight the message, which is the basis to provide the foundation for the thesis in the research process. Thesis contributing to the theory of messages about Vinh Long in the central press; The results of surveying the status of articles bearing messages about Vinh Long, to see the advantages and limitations of the message about Vinh Long, from which the author of the thesis proposed some solutions to improve the quality of the work. The press wrote on the topic of Vinh Long's information in the press.

12. Practical applicability, if any:

           After the thesis is defended in that spirit, it will advise state management agencies in the field of journalism in the province to organize the implementation of solutions as well as proposals to strengthen the messages. of Vinh Long province widely to the public at home and abroad.

13. Further research directions, if any: 

14. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây