TTLV: Ứng dụng mạng xã hội trong xây dựng thương hiệu Đài PT-TH Cà Mau

Chủ nhật - 13/06/2021 21:29

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Chí Hải                                    2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 17/12/1983                                                  4. Nơi sinh: U Minh, Cà Mau

5. Quyết định công nhận học viên: 3617/2018, ngày 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.  

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn làm luận văn từ ngày 04 tháng 12 năm  2020 đến ngày 4 tháng 12 năm 2021 (12 tháng).

7. Tên đề tài luận văn: “Ứng dụng mạng xã hội trong xây dựng thương hiệu Đài PT-TH Cà Mau”.

8. Chuyên ngành: Báo chí học                             Mã số: 8320101.01(UD)

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:Tiến sĩ Nguyễn Công Dũng

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:  Luận văn được trình bày trong 3 chương:

- Chương 1: Cơ sở lý luận về mạng xã hội và xây dựng thương hiệu Đài PT-TH Cà Mau

- Chương 2: Thực trạng ứng dụng mạng xã hội trong xây dựng thương hiệu Đài PT-TH Cà Mau.

- Chương 3: Cơ hội, thách thức và giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng mạng xã hội trong xây dựng thương hiệu Đài PT-TH Cà Mau.

Qua đó làm rõ được:

- Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài: Ứng dụng mạng xã hội trong xây dựng thương hiệu Đài PT-TH Cà Mau...

- Phân tích, đánh giá về những ưu, khuyết điểm của mạng xã hội; thực trạng xây dựng thương hiệu Đài PT-TH Cà Mau thời gian qua; cũng như những kết quả đạt được và những hạn chế của việc ứng dụng mạng xã hội trong xây dựng thương hiệu Đài PT-TH Cà Mau.

- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả việc ứng dụng mạng xã hội trong xây dựng thương hiệu Đài PT-TH Cà Mau trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các giải pháp luận văn nêu ra mang tính thực tiễn, có thể áp dụng ngay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Có thể mợ rộng phạm vi nghiên cứu cho các Đài PT-TH địa phương (như Cà Mau) và các cơ quan báo chí nói chung.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

1. Full name: Nguyen Chi Hai                            2. Sex: Male

3. Date of birth: 17/12/1983                              4. Place of  birth: U Minh, Ca Mau

5. Admission decision number: 3617 QĐ-XHNV,             Dated 4/12/2018

6. Changes in academic process: The extension of thesis completion period is from December 4, 2020 to December 4, 2021 (12 months)

7. Official thesis title: The economic and fishery development issue on radio and Television Stations in the southwestern region of Vietnam

8. Major: Journalism                  Code: 8320101.01 (UD)

9. Supervisors: PhD Nguyen Cong Dung

10. Summary of the findings of the thesis: The MA thesis is presented in three chapters.

- Chapter 1: Theoretical basis for social networks and branding of Radio and Television Station of Ca Mau.

- Chapter 2: Situation of social network application in branding of  Radio and Radio Station of Ca Mau.

- Chapter 3: Opportunities, challenges and solutions to improve the efficiency of social networking applications in branding of Ca Mau Radio and Television Station.

Thereby, the below-mentioned findings were clarified:

-  Some basic concepts related to the thesis: Application of social networks in branding of Radio and Television Station of Ca Mau.

- Analyzing and evaluating the advantages and disadvantages of social networks; the status of building the brand of Radio and TV stations in Ca Mau in the past time; as well as the achieved results and limitations of the application of social networks in branding of Radio and Television Station of Ca Mau.

- Proposing a number of solutions and recommendations to improve the efficiency of the application of social networks in branding of Ca Mau Radio and Television Station in the coming time.

11. Practical application: The solutions mentioned in the thesis are practical and can be applied immediately.

12. Further research orientations: It is possible to broaden the scope of the study for local broadcasting stations (such as Ca Mau) and press agencies in general.

13. Published works related to the thesis:None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây