TTLV: Tư tưởng triết học Trần Đức Thảo trong tác phẩm: “Hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng”

Thứ tư - 31/03/2021 22:36
1. Họ và tên học viên:          BÙI VĂN CHUNG              2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 24/03/1996
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số 4420/2019/QĐ-XHNV ngày 30 tháng 07 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Tư tưởng triết học Trần Đức Thảo trong tác phẩm: “Hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng”.
8. Chuyên ngành: Triết học;                                         9. Mã số: 8229001.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Điểu– giảng viên Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thứ nhất, phân tích bối cảnh, tiền đề cho sự ra đời của tư tưởng triết học của Trần Đức Thảo.
Thứ hai, phân tích những nội dung tư tưởng triết học của Trần Đức Thảo trong tác phẩm: “Hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng”.
Thứ ba, đánh giá những giá trị và hạn chế của Trần Đức Thảo trong tác phẩm “Hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng”.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn làm sáng tỏ một số trào lưu tư tưởng trong lịch sử triết học phương Tây, đặc biệt là triết học Mác. Qua đó khẳng giá trị tư tưởng triết học của Trần Đức Thảo trong tác phẩm “Hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng”. Luận văn có thể là tài liệu tham khảo cho sinh viên, người nghiên cứu tiếp cận các vấn đề liên quan đến triết học lịch sử, triết học nhân bản và chủ nghĩa Mác-lênin.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu tư tưởng triết học Trần Đức Thảo trong toàn bộ các tác phẩm của ông, đánh giá tổng kết những giá trị và hạn chế của các công trình. Từ đó rút ra các giá trị tham khảo đối với hoạt động thực tiễn và lý luận, như giáo dục, bồi dưỡng lý luận và phương pháp luận, góp phần củng cố các thuật ngữ khoa học, tính giáo khoa và sự phát triển bền vững nói chung của lý luận nước nhà.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
        
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name:             BUI VAN CHUNG                    2. Sex: Male 
3. Date of birth: 24/03/1996                                       4. Place of birth: Ha Noi city         
5. Admission decision number: 4420/2019/QĐ-XHNV. Dated: 30/07/2019
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Tran Duc Thao's ideas philosophical in: phenomenology and dialectical materialism.
8. Major: Philosophy                                               9. Code: 8229001.01        
10. Supervisors: Dr. Tran Thi Dieu – Lecture of Hanoi University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis:
Firstly, analyzing the context and premise for the birth of philosophical thought of Tran Duc Thao.
Second, analyze the philosophical contents of Tran Duc Thao in his work:"Phenomenology and dialectical materialism".
Third, evaluate the values and limitations of Tran Duc Thao in his work "Phenomenology and dialectical materialism".
12. Practical applicability:
Thesis founded a number of thought centers in the history of Western philosophy, especially philosophy. Thereby enhancing the value of philosophical thought of Tran Duc Thao in his work "Phenomenology and certification materialism". The thesis can be a reference for students, who researches on issues related to historical philosophy, human philosophy and Marxism.
13. Further research directions:
 Researching on Tran Duc Thao philosophical thought in all his works, summarizing the values and limitations of the works. From there, the reference values for practical and theoretical activities are drawn, such as education, fostering theory and methodology, contributing to the consolidation of scientific terms, academic properties and sustainable development. general stability of the home country theory.
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây