TTLV: Vấn đề xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay

Thứ sáu - 07/10/2022 12:31
1. Họ và tên học viên:  LÊ THỊ TRANG           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 29/12/1997                                     4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV, ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay.
8. Chuyên ngành:       Triết học                                Mã số: 8229001.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:       PGS. TSKH. Lương Đình Hải
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thứ nhất, phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận về nhà nước kiến tạo phát triển, như khái niệm, đặc điểm, bản chất, chức năng,...
Thứ hai, trình bày khái quát quan niệm về nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam, tính tất yếu và những thách thức trong việc xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay.
Thứ ba, đề xuất một số giải pháp xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể làm tài liệu để tìm hiểu nhà nước kiến tạo phát triển.
- Kết quả nghiên cứu của luận văn là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học ngành triết học, chính trị học khi học tập, nghiên cứu về nhà nước và nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Nghiên cứu về Nhà nước, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (nếu có):    
 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name:         LE THI TRANG               2. Sex: Female  
3. Date of birth:     29/12/1997                        4. Place of birth: ThaiBinh
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV, December 24, 2020 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: The Issue of Building a Developmental State in Vietnam today
8. Major:      Philosophy                              Code: 8229001.01
9. Supervisors: Assoc. Prof., Dr. Sc. Luong Dinh Hai
10. Summary of the results of the thesis:
Firstly, analyze and clarify a number of theoretical issues about the development tectonic state, such as the concepts, characteristics, nature and function.
Second, present an overview of the concept of the developmental state in Vietnam, the challengs and invevitability of building development state in Vietnam today.
Third, propose some solutions for building a state of developmental in Vietnam today.
11. Practical applicability in practice:
- The research results of the thesis are the materials for the studing on the Development state.
- The research results of the thesis are the materials souces for students, masters of the Philosophy, Politic for the studing of the state and the development state in Vietnam today.
12. Further research directions (if any): State, The Rule of Law in Vietnam.
13. Thesis-related publications (if any):

                                                                            

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây