TTLV: Truyền thông về Hội đồng nhân dân các cấp trên báo chí Quốc hội

Thứ năm - 06/10/2022 05:48
1. Họ và tên học viên: ……CAO QUỐC VIỆT……: 2. Giới tính…NAM…………
3. Ngày sinh: ………26/05/1996……………………………………………………
4. Nơi sinh: …………Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ………………...
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420 Ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 12 tháng (từ 27/11/2021 – 26/11/2022)
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: TRUYỀN THÔNG VỀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN BÁO CHÍ QUỐC HỘI …………………………...............
8. Chuyên ngành: ……Báo chí học……; Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: …PGS.TS Nguyễn Thành Lợi – Phó TBT Báo Hà Nội Mới………………………………………………………………………………
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn: TRUYỀN THÔNG VỀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN BÁO CHÍ QUỐC HỘI, gồm 3 chương:
- Chương 1: Cơ sở lý luận về truyền thông HĐND các cấp trên báo chí
- Chương 2: Thực trạng truyền thông về HĐND các cấp trên báo chí Quốc hội
- Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông về HĐND trên báo chí Quốc hội
Qua khảo sát thông tin về hoạt động của HĐND trên hai cơ quan ngôn luận của Quốc hội là báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam, luận văn đã giải quyết cơ bản những nhiệm vụ đã đề ra, cụ thể:

Thứ nhất, luận văn tập trung làm rõ các khái niệm liên quan đến đề tài: hệ thống hóa đầy đủ cơ sở lý thuyết về thông tin báo chí, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; vai trò của báo chí đối với hoạt động của HĐND, Quốc hội. Trong đó, đặc biệt tác giả đưa ra khái niệm Báo chí Quốc hội nêu lên sự hình thành và phát triển của loại hình báo chí chuyên biệt này gắn liền với quá trình vận hành của Quốc hội Việt Nam. Hai cơ quan báo chí Quốc hội điển hình là Báo Đại biểu Nhân dân, và Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Thứ hai, khảo sát công tác truyền thông về hoạt động của HĐND trên báo chí Quốc hội tại 02 chuyên mục “HĐND” (báo ĐBND) và “QUỐC HỘI – HĐND” (THQH). Trên cơ sở đó, việc khảo sát, phân tích, đánh giá công tác thông tin về hoạt động của HĐND cũng được thực hiện 2 nội dung này. Luận văn đã tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá cụ thể thông tin về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trên báo Đại biểu Nhân dân và THQH từ 1/1/2021 – 31/12/2021.
Từ khảo sát thực tế, luận văn đã nêu bật những thành công và chỉ ra những hạn chế trong thông tin về hoạt động của HĐND trên báo. Cụ thể, hai kênh báo Địa biểu và truyền hình Quốc hội đã thông tin kịp thời, đầy đủ các hoạt động bầu cử, giám sát, kỳ họp dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phản ánh đúng nguyên tắc vận hành của HĐND, góp phần định hướng dư luận hiểu, tôn trọng và ủng hộ các hoạt động của HĐND. Qua đó khẳng định vai trò quan trọng của HĐND và Quốc hội trong xây dựng, định hướng chính sách và giám sát việc thực hiện chính sách này trong thực tế.
Bên cạnh đó, tác giả còn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục của hai cơ quan báo chí nhằm hướng tới những giải pháp cụ thể cho sự phát triển lâu dài.

Thứ ba, trên cơ sở thực tế được chỉ ra trong luận văn, tác giả đề xuất một số giải pháp, kiến nghị đối với ĐBND và THQHVN. Bên cạnh đầu tư cho nội dung, với thị hiếu của độc giả hiện nay cách thức thể hiện thông tin làm sao cho hấp dẫn, sinh động là vấn đề luôn đặt ra đối với phóng viên, biên tập viên và các cơ quan báo chí. Qua khảo sát cho thấy, phần lớn các sản phẩm báo chí phản ánh về hoạt động HĐND thường được bố cục từ việc tường thuật, miêu tả lại sự việc nhằm cung cấp thông tin sau đó mới đưa ra những kết luận, đánh giá, nhưng chủ yếu vẫn là thông tin mang tính sự kiện - tường thuật, ít tính bình luận, phân tích, đánh giá. Nghĩa là, thông tin được cung cấp đến người tiếp nhận chủ yếu rập khuôn theo lối làm báo truyền thống, “an toàn”, nên không tránh khỏi sự cứng nhắc, nhàm chán, thiếu tính hấp dẫn, thu hút bạn đọc.
(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)
Từ nghiên cứu, TRUYỀN THÔNG VỀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN BÁO CHÍ QUỐC HỘI, luận văn là tài liệu tham khảo kết nối các nhà lãnh đạo cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn, cơ quan báo chí đưa ra những chính sách, chủ trương, biện pháp đồng bộ và truyền thông về hoạt động của HĐND hấp dẫn, thu hút sự chú ý của công chúng. Đồng thời, đề tài cũng là tài liệu góp phần nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phổ biến các hoạt động, chức năng và nhiệm vụ của HĐND trên báo chí Quốc hội.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

      
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: CAO QUOC VIET......................... 2. Sex: MALE...........................................
3. Date of birth:26/05/1996................................ 4. Place of birth: Cao Xa, Lam Thao, Phu Tho
5. Admission decision number: 4420 QD-XHNV Dated:  26/11/2019 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: None: Extended for 12 months from November 27, 2021 to November 26, 2022.
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: COMMUNICATION ON THE ACTIVITIES AT/IN ALL LEVELS BY NATIONAI ASSEMBLY PRESS
8. Major: Journalism............................................ 9. Code: 8320101.01...............................
10. Supervisors: Assoc. Prof.Ph.D Nguyen Thanh Loi - Deputy Editor-in-Chief Ha Noi Moi
(Full name, academic title and degree)
11. Summary of the findings of the thesis: Thesis: COMMUNICATION ABOUT PEOPLE'S COUNCIL AT ALL LEVEL IN THE NATIONAL PRESS PRESS, including 3 chapters:
- Chapter 1: Theoretical basis for communication of People's Councils at all levels
- Chapter 2: Situation of communication about People's Councils at all levels in the National Assembly press
- Chapter 3: Some solutions to improve communication efficiency about the People's Council in the National Assembly press
Through surveying information on the activities of the People's Council on two speech agencies of the National Assembly, the People's Deputies Newspaper and the Vietnam National Assembly Television, the thesis has basically solved the set tasks, specifically:

Firstly, the thesis focuses on clarifying concepts related to the topic: fully systematizing the theoretical basis of press information, viewpoints, lines and policies of the Party and State; the role of the press in the activities of the People's Council and the National Assembly. In particular, the author introduces the concept of National Assembly Press, highlighting the formation and development of this type of specialized journalism associated with the operation of the National Assembly of Vietnam. Two typical NA press agencies are the People's Deputies Newspaper and Vietnam National Assembly Television..

Secondly, survey the communication about the activities of the People's Council in the National Assembly press in 02 categories "People's Council" (NEW newspaper) and "NAIAL - People's Council" (THQH). On that basis, the survey, analysis and evaluation of information work on the activities of the People's Council are also carried out with these two contents. The thesis has conducted a survey, analysis, and specific evaluation of information about the National Assembly's foreign activities in the People's Deputies and National Assembly newspapers from January 1, 2021 to December 1, 2021.
From the actual survey, the thesis has highlighted the successes and pointed out the limitations in the information about the activities of the People's Council in the newspaper. Specifically, two channels of Dialogue newspaper and National Assembly television have timely and fully informed the election, supervision and meeting activities in various forms, reflecting the operating principles of the National Assembly. People's Council, contributing to orienting public opinion to understand, respect and support the activities of the People's Council. Thereby affirming the important role of the People's Council and the National Assembly in formulating, policy orientation and monitoring the implementation of this policy in practice.
In addition, the author also points out the limitations that need to be overcome by the two press agencies in order to work towards specific solutions for long-term development.

Third, on the basis of the facts pointed out in the thesis, the author proposes a number of solutions and recommendations for the People's Representative and the National Assembly of Vietnam. Besides investing in content, with the current tastes of readers, how to present information in an attractive and vivid way is always a problem for reporters, editors and press agencies. . The survey shows that most of the press products that reflect on the activities of the People's Council are usually arranged from reporting and describing the incident to provide information, then making conclusions, evaluations, etc. but still mostly factual information - narrative, less commentary, analysis, evaluation. That is, the information provided to the recipient is mainly stereotyped in the traditional, "safe" way, so it is inevitable that it will be rigid, boring, lacking in attractiveness, attracting readers.
12. Practical applicability, if any:
From research, COMMUNICATION ON THE ACTIVITIES AT/IN ALL LEVELS BY NATIONAI ASSEMBLY PRESS, the thesis is a reference to connect leaders of functional agencies, professional agencies, and press agencies to make the main policies. synchronous policies, policies, measures and communication on the activities of the People's Council are attractive and attract the attention of the public. At the same time, the topic is also a document that contributes to improving the quality of propaganda information, disseminating activities, functions and tasks of the People's Council in the National Assembly press.
13. Further research directions, if any: ..................................................................................
14. Thesis-related publications: ..............................................................................................
 (List them in chronological order)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây