TTLV: Tháp Bốn Sư Liệt Sĩ và ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ tỉnh Kiên Giang hiện nay.

Thứ hai - 26/06/2023 11:44

1. Họ và tên học viên: Danh Liêm
2. Giới tính: nam
3. Ngày sinh: 27/10/1963.
4. Nơi sinh: xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
5. Quyết định công nhận học viên số: 2704/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Trong quá trình đào tạo không có thay đổi gì.
7. Tên đề tài luận văn: Tháp Bốn Sư Liệt Sĩ và ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ tỉnh Kiên Giang hiện nay.
8. Chuyên ngành:  Tôn Giáo học    ; Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: P.GS. TS. Lại Quốc Khánh.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
-Kiên Giang hội tụ và tồn tại đầy đủ các giá trị lịch sử, văn hóa, các điều kiện tự nhiên để trở thành một vùng miền di sản đặc sắc. Hiện toàn tỉnh có hơn 148 di tích lịch sử - văn hóa các loại trong đó có 56 di tích được xếp hạng, gồm: 01 di tích quốc gia đặc biệt, 22 di tích cấp quốc gia và 33 di tích cấp tỉnh. Đây là nguồn tư liệu vô giá để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện của thế hệ trẻ hiện nay. Tháp Bốn sư liệt sĩ được xây dựng nhằm tưởng nhớ tinh thần anh dũng hy sinh của bốn nhà tu hành Phật giáo Nam tông Khmer nói trên, là một bằng chứng lịch sử, đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia, có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước đối với thế hệ trẻ, trực tiếp nhất là thế hệ trẻ tỉnh Kiên Giang, trong đó có các thanh thiếu niên người Khmer.
-Việc nghiên cứu về tháp Bốn sư liệt sĩ và ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ tỉnh Kiên Giang chưa được nghiên cứu sâu rộng các khía cạnh chỉ được đưa vào một vài nội dung trong các bản báo cáo của Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Kiên Giang hoặc ghi chép làm tư liệu lịch sử đấu tranh của Hội ĐKSSYN và đồng bào dân tộc Khmer Kiên Giang mà chưa đi sâu làm rõ vai trò trong đời sống tinh thần của người Khmer tại Kiên Giang. Vì thế, đề tài luận văn của tôi cần thiết được thực hiện. Khi hoàn thiện sẽ là nguồn tài liệu quý giá để tham khảo, học tập kế thừa và phát huy giá trị truyền thống yêu nước trong thời gian tới có giá trị khoa học và thực tiễn.
- Luận văn đã tổng quan các quan niệm, khái niệm về đời sống tinh thần, đời sống văn hóa tinh thần, đời sống tín ngưỡng tôn giáo; lễ hội, lễ hội cổ truyền, tinh thần yêu nước kháng chiến chống giặc.
-Luận văn đã phân tích truyền thống yêu nước, Phật giáo Nam tông Khmer tại Kiên Giang hòa vào dòng chảy của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Bên cạnh đó Phật giáo Nam tông Khmer còn dung hợp với những mặt tốt đẹp tín ngưỡng truyền thống đã có từ bao đời nay vẫn được nhân dân kế thừa và phát triển. Đối mặt với sự thống trị và áp bức của chế độ phong kiến, thực dân và đế quốc, Phật giáo Nam tông Khmer Kiên Giang đã luôn đồng hành cùng dân tộc, cùng nhân dân trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Bên cạnh đó, đã có không ít những người con Phật đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ cái thiện, cái chân lý tốt đẹp của đức Phật trước bạo tàn. Có thể kể đến là sự anh dũng hy sinh của bốn vị sư liệt sĩ: Lâm Hùng, Danh Tấp, Danh Hom, Danh Hoi trong cuộc biểu tình chống Mỹ - Ngụy bắt Sư sãi đi lính làm bia đỡ đạn và bắn phá chùa chiền ngày 10/6/1974 tại quận Kiên Thành (nay là phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Từ đó, thấy được vai trò quan trọng của Phật giáo Nam tông thông qua Tháp Bốn Sư Liệt Sĩ trong đời sống tinh thần của người Khmer; Cũng như vai trò của Tháp Bốn Sư Liệt Sĩ trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cổ truyền tinh thần yêu nước của người Khmer.
- Luận văn đã đề cập khá chi tiết sự kiện bốn sư liệt sĩ hy sinh ngày 10/6/1974 và tháp bốn sư liệt sĩ để nói lên sự kiện trọng đại đối với nhân dân Kiên Giang. Luận văn còn đề cập đến đời sống của chư tăng và Phật tử hiện nay tại các ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang như các nghi lễ và thông qua đó giáo dục truyền thống cho giới trẻ thanh thiếu niên tại Kiên Giang.
-Luận văn đã đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là thanh thiếu niên người Khmer tại Kiên Giang .
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Các kết quả nghiên cứu của luận văn là căn cứ liệu tham khảo tin cậy trong hoạch định các chính sách văn hóa đối với việc bảo tồn và phát huy tryền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc ta qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ, trong đó cụ thể là thế hệ trẻ Kiên Giang ngày nay.
Các kết quả nghiên cứu của luận văn là tài liệu tham khảo tin cậy cho các nhà nghiên cứu, các sinh viên của các trường Đại học quan tâm tới văn hóa Khmer cũng như phong trào yêu nước và các cuộc khởi nghĩa chống lại chính quyền Mỹ- Ngụy.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Tuy đã có phần cố gắng để hoàn thành luận văn hoàn chỉnh tốt nhất có thể, nhưng do điều kiện thời gian và không gian nên luận văn chưa đi sâu và mở rộng phạm vi nghiên cứu. Chính vì thế hướng tiếp theo tác giả sẽ mở rộng phạm vị nghiên cứu tại khu vực ĐBSCL để có cái nhìn bao quát và so sánh được những điểm giống và khác nhau trong từng địa bàn sinh hoạt.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
- Nghiên cứu Phật giáo (2022), “Nghi thức hỏa táng của người Khmer tỉnh Kiên Giang”,nhiều tác giả, Nxb Khoa học Xã hội, Tr. 470: Tác phẩm này tác giả đã sơ lược, khái quát về nghi thức hỏa táng của người Khmer tỉnh Kiên Giang.
 

INFORMATION ON MASTER THESIS

1. Student's name: Danh Liem
2. Sex: Male
3. Date of birth: October 27, 1963
4. Place of birth: Vinh Hoa Hiep commune, Chau Thanh district, Kien Giang province
5. Student recognition decision No. 2704/QD-XHNV dated December 24, 2020 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in the training process: During the training, nothing changed.
7. Thesis title: The Tower Of Four Monks Revolutionary Martyr And The Meaning Of  Patriotic Traditional Education For The Current Children In Kien Giang Province
8. Major: Religious Studies; Code: 8229009.01
9. Scientific instructors: Assoc. Dr. Lai Quoc Khanh
10. Summary of the results of the thesis:
-Kien Giang converges and exists full of historical values, culture, natural conditions to become a unique heritage region. Currently, the province has more than 148 historical and cultural relics of all kinds, including 56 ranked relics, including 01 special national relic, 22 national relics and 33 provincial relics. This is an invaluable resource to arouse a sense of responsibility, a sense of effort in learning and training of the young generation today. The tower of Four Martyrs was built to commemorate the heroic spirit of sacrifice of the four aforementioned Khmer Buddhist monks, is a historical evidence, has been recognized as a National Historical Relic, is significant traditional patriotic education for the younger generation, most directly the younger generation of Kien Giang province, including Khmer youth.
- The study of the four martyrs' towers and the meaning of patriotic traditional education for the young generation of Kien Giang province has not been studied extensively, only included in some contents in the reports of the Kien Giang Province Patriotic Monk Solidarity Association or recorded as a historical record of the struggle of the Kien Giang Communist Union and the Khmer ethnic people without going into a deep understanding of the role in the spiritual life of the Khmer people in Kien Giang. Therefore, my thesis topic needs to be implemented. When completed, it will be a valuable resource for reference, learning, inheriting and promoting traditional patriotic values in the coming time with scientific and practical value.
- The thesis has an overview of concepts and concepts of spiritual life, spiritual and cultural life, religious belief life; traditional festivals and patriotism against the enemy.
- The text analyzed the patriotic tradition, Khmer Theravada Buddhism in Kien Giang mixed with the flow of ethnic groups in Kien Giang province. In addition, Khmer Theravada Buddhism also integrates with the good aspects of traditional beliefs that have been inherited and developed by the people for generations. Facing the domination and oppression of feudalism, colonialism and empire, Khmer Kien Giang Theravada Buddhism has always accompanied the nation and its people in the struggle for national independence. Besides, there have been many Buddhist children who have bravely sacrificed for the cause of protecting the good and the good truth of the Buddha against violence. It can be mentioned the heroic sacrifice of four martyrs: Lam Hung, Danh Ta, Danh Hom, Danh Hoi in the anti-American demonstration - Wei forced Su to go to the soldiers to make cannon fodder and bombarded pagodas on June 10, 1974 in Kien Thanh district (now Rach Soi ward, Rach Gia city, Kien Giang province). From there, see the important role of Southern Buddhism through the Tower of Four Martyrs in the spiritual life of the Khmer people; as well as the role of the Tower of Four Martyrs in preserving and promoting the traditional cultural values of the Khmer patriotism.
- The thesis has mentioned in detail the fact that the four martyrs died on June 10, 1974 and the tower of the four martyrs to express the great event for the people of Kien Giang. The thesis also mentions the lives of monks and Buddhists today at temples in Kien Giang province as rituals and through which traditional education for young people in Kien Giang.
- The text has made a number of recommendations to contribute to raising the meaning of traditional patriotic education for the young generation of Kien Giang province, especially Khmer youth in Kien Giang .
11. Practical applicability:
The research results of the thesis are a reliable reference in the planning of cultural policies for the preservation and promotion of the heroic struggle tradition of our nation, thereby educating the young generation, in particular the young generation of Kien Giang today.
The research results of the thesis are a reliable reference for researchers and students of universities interested in Khmer culture as well as patriotic movements and uprisings against the US- Wei government.
12. Further research directions:
- Although there have been efforts to complete the thesis as complete as possible, but due to time and space conditions, the thesis cannot go in depth and expand the scope of research. Therefore, in the next direction, the author will expand the scope of research in the Mekong Delta region to have a general view and compare the similarities and differences in each living area.
13. Published works related to the thesis:
- Nghien Cuu Phat giao (2022), "Nghi thức hỏa táng của người Khmer tỉnh Kiên Giang", many authors, Social Science Publishing House, p.470:This work has been summarized and generalized about the cremation ritual of Khmer people in Kien Giang province.


 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây