TTLV: Tư tưởng đạo đức trong tác phẩm “Chơn lý” của Ngài Minh Đăng Quang, Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam

Thứ hai - 26/06/2023 04:18
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN ĐỨC QUANG              2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 09/11 /1998                                                   4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2704/ QĐ/ XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: “Tư tưởng đạo đức trong tác phẩm “Chơn lý” của Ngài Minh Đăng Quang, Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam”
8. Chuyên ngành: Tôn giáo học định hướng nghiên cứu         Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Văn Chung  - Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn đã phân tích và làm rõ những nội dung tư tưởng con đạo đức trong tác phẩm “Chơn lý” của Ngài Minh Đăng Quang. Từ đó rút ra những giá trị đối với người Khất sĩ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, hệ phái Khất sĩ nói riêng trong bối cảnh hiện nay. Các kết quả nghiên cứu cụ thể của luận văn: Một là, trình bày, phân tích, làm rõ những điều kiện lịch sử - xã hội, tiền đề lý luận và quá trình hình thành, phát triển của Hệ phái Khất sĩ và vai trò sáng lập của Ngài Minh Đăng Quang và tác phẩm “Chơn lý”. Hai là, trình bày, phân tích, làm rõ nội dung tư tưởng đạo đức của Ngài Minh Đăng Quang trong tác phẩm “Chơn lý” qua một số khía cạnh cụ thể: Cơ sở hình thành tư tưởng đạo đức trong tác phẩm “Chơn lý”, Tư tưởng về đạo đức và sự vận hành đạo đức trong đời sống tu tập của Khất sĩ và Trách nhiệm và nghĩa vụ đạo đức của người Khất sĩ với xã hội và Giáo hội. Ba là, thông qua nội dung tư tưởng đạo đức của Ngài Minh Đăng Quang từ đó rút ra những giá trị đối với người Khất sĩ và Phật giáo Khất sĩ, Phật giáo Việt Nam. 
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Có thể vận dụng trong công tác giảng dạy và nghiên cứu tôn giáo học
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tư tưởng Phật học và Thiền học trong Chơn lý của Ngài Minh Đăng Quang.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name : Nguyen Duc Quang                     2. Sex: Male
3. Date of birth: 09/11/1998                               4. Place of  birth: Ha Noi
5. Admission decision number: 2704/ QĐ/ XHNV, Dated: 24/12/2021
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: Moral thought in the work “Chon ly” by Mr.Minh Dang Quang, Vietnamese Khat Si sect.
8. Major: Religious                                                                      9. Code: 8229009.01
10. Supervisors: Dr. Vu Van Chung - University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis has analyzed and clarified the content of moral thought in the work “Chon ly” by Mr. Minh Dang Quang. From there, draw values ​​for the Khat si and the Vietnamese Buddhist Church in general, and the Khat si sect in particular in the current context. The specific research results of the thesis: Firstly, presenting, analyzing and clarifying historical - social conditions, theoretical premise and process of formation and development of the Khat si Buddhist sect and the role of Mr. Minh Dang Quang and the work “Chon ly”. Secondly, presenting, analyzing and clarifying the content of the moral thought of Mr. Minh Dang Quang in the work “Chon ly” through a number of specific aspects: The basis for forming moral thought in the work Morals, Thoughts on ethics and ethical operations in the monk's religious life and the Khai si's moral responsibilities and obligations to society and the Church. Third, through the content of the moral thought of Mr. Minh Dang Quang from which to draw values ​​for the Khai si and Khat si Buddhism, Vietnamese Buddhism
12. Practical applicability, if any: Can be applied in the teaching and research of religious studies.
13. Further research directions, if any: Buddhist Thought and Zen Studies in the “Chon ly” of Mr. Minh Dang Quang.
14. Thesis-related publications:

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây