TTVL: Phát huy nguồn lực của các tôn giáo ở tỉnh Kiên Giang hiện nay

Thứ hai - 26/06/2023 11:55
1. Họ và tên học viên: Đào văn Xem
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20/03/1980.
4. Nơi sinh: Huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
5. Quyết định công nhận học viên số: 2704/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn:  Phát huy nguồn lực của các tôn giáo ở tỉnh Kiên Giang hiện nay
8. Chuyên ngành:  Tôn giáo học định hướng ứng dụng ; Mã số: 8229009.01 (UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. LÊ BÁ TRÌNH
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
          Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận văn chỉ ra những nguồn lực của các tôn giáo ở tỉnh Kiên Giang. Luận văn phân tích thực trạng việc phát huy nguồn lực các tôn giáo ở tỉnh Kiên Giang hiện nay và đưa ra những đánh giá, nhận xét. Từ đó, luận văn dự báo xu hướng tác động và đề xuất giải pháp phát huy hơn nữa nguồn lực các tôn giáo ở tỉnh Kiên Giang để tôn giáo đóng góp nhiều hơn nữa vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 
          - Về lý luận: Luận văn góp phần làm rõ những vấn đề lý luận về quan điểm xem xét các tôn giáo là nguồn lực của xã hội cùng với những giá trị đạo đức, văn hóa của các tôn giáo trong đời sống xã hội đã được khẳng định.
- Về thực tiễn: Luận văn góp phần thực hiện tốt hơn quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo trong thời gian tới; đặc biệt là việc phát huy nguồn lực của các tôn giáo góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang.
Kết quả thực hiện nghiên cứu để sử dụng làm tư liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu, dạy và học về tôn giáo học. Đồng thời,  cơ sở có thể nghiên cứu trong quá trình thực hiện công tác tôn giáo của địa phương mình, rút ra những bài học kinh nghiệm, quản lý của chính quyền cơ sở trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo một cách có hiệu quả.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Qua đề tài trên, là cơ sở để tiếp tục nghiên xu hướng tác động, những nguồn lực tôn giáo và giải pháp phát huy nguồn lực của các tôn giáo ở tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới. Cụ thể, áp dụng có hiệu quả các chính sách về phát huy nguồn lực các tôn giáo tại địa phương.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
      

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Đào Văn Xem

2. Sex: Male

3. Date of birth: 20/3/1980

4. Place of birth: Kien Giang

5. Admission decision number: 2704/QĐ-XHNV dated 24/12/2020 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

6. Changes in academic progress: None

7. Official thesis title: Promoting the resources of religions in Kien Giang province today

8. Major: Religion studies;                       Code: 8229009.01

9. Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Le Ba Trinh

10. Summary of the findings of the thesis:

 On the basis of analyzing theoretical and practical issues, the thesis points out the resources of religions in Kien Giang province. The thesis analyzes the current situation of promoting religious resources in Kien Giang province and makes assessments and comments. From there, the thesis predicts the impact trend and proposes solutions to further promote the resources of religions in Kien Giang province so that religion contributes more to the task of socio-economic development of Kien Giang province. 
11.  Practical applicability: 
Theoretical: The thesis contributes to clarifying the theoretical issues about the viewpoint of considering religions as a resource of society along with the ethical and cultural values ​​of religions in social life. confirm.
In practice: The thesis contributes to better implementation of the Party's viewpoints and guidelines, the State's policies and laws on religious work in the coming time; especially the promotion of resources of religions to contribute to the socio-economic development tasks of Kien Giang province
The results of the research can be used as reference materials, serving research, teaching and learning about religious studies. At the same time, the establishment can conduct research in the process of performing religious work in their locality, draw lessons from experience, and effectively manage the grassroots government in the field of belief and religion. fruit.
12. Further research directions:
Through the above topic, it is the basis for continuing to study the impact trends, religious resources and solutions to promote the resources of religions in Kien Giang province in the coming time. Specifically, effectively apply policies on promoting local religious resources.
13.  Thesis-related publications:

 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây