TTLV: Phật giáo Việt Nam đối với giáo dục đạo đức Phật tử qua khóa tu mùa hè ở các chùa tại tỉnh Kiên Giang hiện nay

Thứ hai - 26/06/2023 12:08
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Quốc Khanh
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 6/1/1989
4. Nơi sinh: Kiên Giang
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Phật giáo Việt Nam đối với giáo dục đạo đức Phật tử qua khóa tu mùa hè ở các chùa tại tỉnh Kiên Giang hiện nay.
8. Chuyên ngành: Tôn giáo học                     ; Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Thị Kim Oanh
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã khái quát chung về giáo dục đạo đức Phật giáo và hoạt động khóa tu mùa hè của Phật giáo Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận văn phân tích và chỉ ra thực trạng của hoạt động khóa tu mùa hè các chùa ở Kiên Giang trên các phương diện thành tựu đạt được và một số vấn đề đặt ra. Từ đó, luận văn đã phân tích những hiệu quả giáo dục đạo đức Phật tử qua khóa tu mùa hè ở các chùa tại tỉnh Kiên Giang. Luận văn cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm phát huy hơn nữa vai trò giáo dục đạo đức Phật tử qua khóa tu mùa hè.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
           - Luận văn sử dụng trong công tác nghiên cứu và học tập về tôn giáo học.
           - Những giải pháp đưa ra có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả ứng dụng Phật giáo vào đời sống thực tiễn. 
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Phật giáo đương đại
- Phật giáo với tuổi trẻ.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Nguyễn Quốc Khanh (2022), “Khóa tu mùa hè với giáo dục đạo đức giới trẻ hiện nay”, Tạp chí Công tác tôn giáo (196), tr.39-42.         
     

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Quoc Khanh

2. Sex: Male

3. Date of birth: 6/1/1989

4. Place of birth: Kien Giang

5. Admission decision number: 2704/QĐ-XHNV dated 24/12/2020 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

6. Changes in academic progress: None

7. Official thesis title: Vietnam’s Buddhism for Buddhist moral education through summer retreats at pagodas in Kien Giang province today.

8. Major: Religion studies;                          Code: 8229009.01

9. Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Kim Oanh, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi

10.  Summary of the findings of the thesis:

The thesis gives a general overview of Buddhist moral education and summer retreats of Vietnam’s Buddhism. On that basis, the thesis analyzes and points out the current situation of summer retreats at pagodas in Kien Giang province in terms of achievements and some problems. Since then, the thesis analyzes the effectiveness of Buddhist moral education through summer retreats at pagodas in Kien Giang province. The thesis also makes some recommendations to further promote the role of Buddhist moral education through summer retreats.
11. Practical applicability:
- The thesis can be used in research and study on religious studies.
- The proposed solutions can further improve the effectiveness of applying Buddhism in real life. 
12. Further research directions:
- Contemporary Buddhism
- Buddhism with youth.
13. Thesis-related publications:
Nguyen Quoc Khanh (2022), “Summer retreat with moral education for young people today”, Journal of Religious Affairs (196), pp.39-42.

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây